Anjelina Joliniň öňüni alyş mastektomiýasy döş mäziniň düwnük keselinden habardarlygyny ýokarlandyrdy, ýöne töwekgelçiligi kesgitlemek barada köpçülige bilim bermedi
Anjelina Joliniň öňüni alyş mastektomiýasy döş mäziniň düwnük keselinden habardarlygyny ýokarlandyrdy, ýöne töwekgelçiligi kesgitlemek barada köpçülige bilim bermedi
Anonim

Häzirki zaman lukmançylygynda meşhurlaryň wekilçilik etmegi üçin esasy keseller az. Newöne täze gözleg, Amerikalylaryň köpüsiniň kino ýyldyzy Anjelina Joliniň öňüni alyş mastektomiýasyndan habarlydygyny, emma umuman göwüs rak keseliniň howpundan bihabardygyny bilmek bilen, jemgyýetiň saglygyny gowulaşdyrmak baradaky düşünjäni abraýdan düşürip biler.

Şu tomus geçirilen gözlegde, 2, 500-den gowrak amerikalynyň dörtden üç bölegi Joliniň döş düwnük keselini bejermek üçin mastektomiýa geçmek kararyndan öwrenendiklerini aýtdy. Şeýle-de bolsa, jogap berenleriň 10-dan diňe biri Joliniň döş mäziniň döremek töwekgelçiligi baradaky soraglara takyk jogap berip biler. Jogap? BRCA1 ýa-da BRCA2 genleriniň mutasiýasy bolan aýallarda döş mäziniň döremek töwekgelçiligi beýlekilerden bäş esse ýokary bolup, ýumurtgalyk düwnük töwekgelçiligi 10-30 esse ýokarydyr.

Derňewçi Meriländ uniwersitetiniň gözleg professory Dina Borzekowski penşenbe güni gözlegiň öňüsyrasynda ýaýradan beýanynda bu mazmuny düşündirdi. "Hanym Joliniň saglyk hekaýasy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden ýaýrady we genetiki synag, töwekgelçilik we profilaktiki operasiýa bilen baglanyşykly ýüze çykýan möhüm meseleler barada öwretmek üçin saglyk aragatnaşykçylaryny we mugallymlaryny mobilizlemek üçin bir pursatdy" -diýdi. halka çylşyrymly, ýöne seýrek saglyk ýagdaýy barada bilim bermek mümkinçiligi."

Anketalara gatnaşanlaryň ýarysyna golaýy Joliniň saglyk ýagdaýyndan habarly bolup, operasiýadan öň döş rak keseliniň döremek töwekgelçiligini görkezip biler, ýöne 10 göterimden hem az iki genetiki mutasiýa sebäpli ýüze çykýan töwekgelçilikler barada bilýärdi. Mundan başga-da, bu hekaýa maşgalanyň düwnük keseliniň taryhy bilen rak keseliniň ýokarlanmagynyň arasyndaky baglanyşyk barada has köp bulaşyklyk döretdi.

Amerikalylaryň takmynan ýarysy rak keseliniň “maşgala taryhyny” rak keseliniň döremek töwekgelçiliginiň peselmegini aňladýardy, beýlekiler şahsy töwekgelçilige aşa baha berdiler, esasanam Joliniň hekaýasyny eşidenler we iň bolmanda bir ýakyn garyndaşynyň rak keseli bilen baglanyşyklydygyny habar berenler. Jogaplar? Maşgalada düwnük keseliniň döremegi, adam üçin genetiki töwekgelçiligiň ýokarlanýandygyny we aýal-gyzlaryň döş rak keseline duçar bolmagy, çakdanaşa çaklaýjylaryň gorkusy ýaly 59 göterime däl-de, 39 göterime düşýär.

Jon Hopkins Bloomberg saglyk mekdebiniň genom sowatlylygy we aragatnaşyk merkeziniň müdiri Debra Roter aýal-gyzlaryň döş düwnük keseliniň döremek töwekgelçiligine kembaha garaýandyklaryny aýtdy. "Maşgala taryhy bolmadyk aýallaryň köpüsi her ýyl döş rak keseline duçar bolýanlygy sebäpli, aýallaryň negatiw maşgala taryhy bilen özlerini arkaýyn duýmazlygy möhümdir."

Beýleki tapyndylaryň arasynda Joliniň hekaýasyny eşiden aýallaryň 57 göterimi genetiki mutasiýa geçirendiklerini öwrenseler, mastektomiýa geçmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Umuman alanyňda, soraga gatnaşanlaryň 72 göterimi Jolini habarlar bilen köpçülige açmak kararyna öwdi. Şeýle-de bolsa, derňewçiler geljekde meşhurlaryň saglyk hekaýalarynda häzirki zaman lukmançylygynyň çylşyrymlylygyna düşünmäge kömek etmek üçin “has maksatly aragatnaşyk tagallasy” hem bolup biler diýen netijä geldiler.

Mowzuk arkaly meşhur