Otizm göwrelilik döwründe anti-depressant ulanylyşy bilen baglanyşykly däl; Bejergi alýan esasy ýagdaýdaky näsazlyklar üçin töwekgelçilik
Otizm göwrelilik döwründe anti-depressant ulanylyşy bilen baglanyşykly däl; Bejergi alýan esasy ýagdaýdaky näsazlyklar üçin töwekgelçilik
Anonim

Göwrelilik döwründe autizm bilen anti-depressant ulanylyşyň arasyndaky baglanyşygy döredýän kiçijik gözleglere garamazdan, toparyň şu güne çenli iň ulusy diýip atlandyran Daniýaly gözlegçiler tarapyndan geçirilen täze gözleg, bu ikisiniň arasynda takyk baglanyşygyň ýokdugyny we haýsydyr bir baglanyşygyň bardygyny öňe sürdi. hakykat, dermanlary bejermek üçin niýetlenen näsazlykdan gelip çykýar.

Depressiýa garşy dermanlaryň bir bölegi hökmünde saýlama serotoniniň gaýtadan kabul ediş ingibitorlaryny (SSRI) alýan eneler dürli näsazlyklar üçin muny edip bilerler. Bular depressiýadan şizofreniýa, iýmit bozulmalarynyň käbir görnüşlerine çenli. Geçirilen gözlegler bejerilen keselleriň dürli-dürlüligini hasaba alyp bilmedi, gözleg awtorlary autizm bilen anti-depressantlaryň arasyndaky baglanyşygyň bahasyny kynlaşdyrýandygyny öňe sürýärler.

Kopengagendäki Statens Serum Institutynyň baş gözlegçisi doktor Anders Hwiid "HealthDay" -a "Şu wagt, SSRI-iň göwrelilik döwründe ulanmagyň töwekgelçiliklerine we peýdalaryna baha berlende bu potensial birleşigiň aýratyn ähmiýete eýe bolmalydygyny pikir etmeýärin" -diýdi. Doktor Hwiid we onuň topary, maglumatlary ýygnamak üçin 600 000-den gowrak çaganyň ýazgylaryny gözden geçirdi. Gözlegçiniň boýun alýan bir çäklendirmesi, otistik çagalar üçin 52 ders boýunça kiçijik ululykdy.

Gözlegçiler enäniň saglygyna we eneleriň göwreli wagty alýan reseptlerine çylşyrymly derňewleri geçirmek üçin ygtybarly maglumatlary ulandylar. Eneler depressiýa garşy serişdeleri kabul edenlerinde, ozalky netijelere laýyk gelýän ýaly, autizmiň birneme ýokarlanandygyny görenlerinde-de, toparyň psihiatrik näsazlyklary gözegçilik astyna alandan soň bu netijeler ýitdi. Başga bir söz bilen aýdylanda, çagalaryň autizmiň döremegine sebäp bolýan dermanlar beýle däldi; tersine, şol dermanlary kabul eden näsazlyk.

"Töwekgelçiligiň näçesi derman bilen baglanyşykly, näçesi bolsa esasy ýagdaý bilen baglanyşykly?" San-Diýegodaky Kaliforniýa uniwersitetiniň Enäniň saglygyny we bäbekleriň ösüşini ösdürmek merkeziniň müdiri Kristina Çambers Saglyk gününe aýtdy. Ony kowmak kyn"

Çaga dogurmazdan birnäçe aý öň SSRI-leri kabul etmegi bes eden eneler, autizmli çagany dogurmak ähtimallygynyň 46 göterim köpdügini, gözlegçileriň pikiriçe, autizmiň dermanlaryň özi bilen baglanyşykly däldigi aýdylýar. Doktor Hwiid “Roýter Saglyk” gazetine beren interwýusynda şeýle tapyndy lukmanlaryň göwrelilik döwründe düwünçegiň autizm töwekgelçiligi meselesinde SSRI-leriň mowzugyny açmazlyga çagyrmalydygyny, esasanam häzirki wagtda 88 amerikan çagasynyň birine täsir edýän bu keseliň köpelýändigini göz öňünde tutýandygyny aýtdy.. 2000-nji ýylda bu nyrh 150-den diňe biri boldy.

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň gözlegçisi we autizm barlaglary boýunça bilermen, doktor Mark Zylka psihiatrik näsazlyklaryň we autizmiň aňyrsynda sanlaryň “yzygiderli gabat gelýändigini” we bu baglanyşykda geljekde geçiriljek gözlegleriň hasam “ok-däri” bardygyny aýtdy.

Mowzuk arkaly meşhur