Iýmit süýümi bilen ýürek keselleriniň töwekgelçiliginiň arasyndaky baglanyşyk 'Müňlerçe adama' täsir edip biler
Iýmit süýümi bilen ýürek keselleriniň töwekgelçiliginiň arasyndaky baglanyşyk 'Müňlerçe adama' täsir edip biler
Anonim

Birnäçe ýyllap iýmitlenmekden peýdasyz ýokary kalorili iýmitlerden ybarat sagdyn iýmitlenişden soň, ýürek-damar keseli adamlara ýürek-sagdyn iýmitlenmegi kynlaşdyryp biler. Angliýanyň Günbatar Yorkorkşir şäherindäki Lids uniwersitetinde geçirilen soňky gözlegde, iýmit süýümine ýa-da süýüme baý iýmitleri öz içine alýan ýürek keselleriniň ýürek-damar keseli (CVD) we koronar ýürek keseli (CHD) howpuny azaldyp biljekdigi ýüze çykaryldy.).

Kaliforniýa uniwersitetiniň lukmançylyk boýunça professory, bu gözleg bilen baglanyşykly bolmadyk doktor Robert Baron bu gözlegiň, “ýürek-damar keselleriniň we koronar ýürek keselleriniň azalmagy netijesinde peýdalaryň peýda boljakdygyna bolan ynamymyzy artdyrýandygyny aýtdy. Doktor Baron käbir adamlaryň tutuş dänäni iýmitlenişine çalyşmakda kynçylyk çekip biljekdigini boýun aldy, ýöne iýmit süýüminiň goşulmagy olaryň hemmesiniň iýmitlenişiniň iň möhüm maslahaty bolup biljekdigini aýtdy.

Iňlis uniwersitetiniň gözlegçileri iýmit süýümi ýa-da süýüme baý iýmitler we ýürek keselleriniň töwekgelçilik faktorlarynyň arasyndaky baglanyşyk baradaky edebiýaty seljerdiler. ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa we Awstraliýa maglumatlary alty sany elektron maglumat bazasy arkaly ýygnaldy. Gözleg, eremedik, ereýän, däneli, miwe, gök önüm we dürli görnüşli süýüm kabul etmegiň käbir görnüşlerini tapawutlandyrdy.

Jemi, eräp bilmeýän, miwe we gök önüm süýüminiň kabul edilmegini ýokarlandyrmak ýürek-damar keselleriniň we koronar ýürek keselleriniň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle-de bolsa, ereýän süýüm adamyň ýürek-damar ýürek kesellerine töwekgelçiligini netijeli peseldýär, ýöne koronar ýürek keseli däl. Beýleki tarapdan, däne süýümi adamyň koronar ýürek keselleriniň töwekgelçiligini çäklendirip bildi, ýöne ýürek-damar keseli däl.

Her gün 7 gram süýüm goşulanda, adamyň ýürek-damar keseli we koronar ýürek keseli töwekgelçiligi ep-esli azaldy. Gözlegçiler "Süýümli, esasanam däneli ýa-da gök önüm çeşmelerinden alynýan berhizler CHD we CVD töwekgelçiliginiň pesligi bilen ep-esli baglanyşyklydyr we kabul ediş mukdaryny ýokarlandyrmak üçin teklipleri görkezýär" -diýdi.

Amerikan süýji kesel birleşiginiň habaryna görä, ABŞ-daky adamlaryň köpüsi gündelik zerur iýmit süýüminiň diňe ýarysyny iýýärler. Medisina instituty 50 ýaşdan kiçi aýal-gyzlara her gün 25 gram süýüm, 50 ýaşdan uly aýallar bolsa her gün 21 gram içmegi maslahat berýär. 50 ýaşa çenli erkekler günde 38 gram, 50 ýaşdan uly erkekler bolsa her gün 38 grama çenli içmeli.

Mowzuk arkaly meşhur