Biologlar beýniniň şikesinden soň täze nerw öýjüklerini ýüze çykarýarlar; Tehnika, newrologiki bejergi hökmünde wada berýär
Biologlar beýniniň şikesinden soň täze nerw öýjüklerini ýüze çykarýarlar; Tehnika, newrologiki bejergi hökmünde wada berýär
Anonim

Pensilwaniýa döwlet uniwersitetiniň (Penn ştaty) gözlegçiler beýnimizi bejerip bilmek üçin bir gün möhüm ädim ätdiler. Olaryň açan çemeleşmesi, beýniniň başga bir öýjügini işleýän nerw öýjüklerine öwürmek arkaly beýniniň şikeslenýän neýronlaryny döretmegi öz içine alýar.

"Bu tehnologiýa, beýni we oňurga ýiliginiň şikeslenmegi, insult, Alsgeýmer keseli, Parkinson keseli we beýleki newrologiki näsazlyklar üçin täze bejeriş bejergisine öwrülip biler" -diýip, gözlegiň biologiýa professory Gong Çen düşündirdi.

Bu açyşyň ähmiýeti beýniniň şikeslenmeginiň we keseliniň adatça neýronlaryň ölmegine ýa-da ýaramazlaşmagyna sebäp bolmagyndan gelip çykýar. Zyýan ýetensoň, beýnimizde sagdyn dokumalary bakteriýalara we şikesleriň döremeginden goraýan “reaktiw glial öýjükler” diýilýän gorag mehanizmi bar., Öne köplenç beýniniň bu zeperlenmegi, zeper ýeten ýerdäki sagdyn neýronlaryň ösmegini gadagan edýän yzlary emele getirip, gaty gowy zat bolýar.

Çen öz beýanynda "Beýni şikeslenýän ýer awtoulag heläkçiligine meňzeýär" -diýdi. "Reaktiw glial öýjükler derrew polisiýa ulaglaryna, tiz kömek ulaglaryna we ýangyn söndüriji ulaglara meňzeýär, ýöne halas ediş ulaglary köpüsi wakanyň bolan ýerinde kynçylyk çekse kynçylyk döredip biler."

Çli we kärdeşleri glial öýjükleriň bu dyknyşygyny aýyrmagyň ýerine, olary ilki bilen şol ýerdäki öýjük görnüşine öwürmek has akylly bolarmyka diýdiler: neýronlar. Bu pikir ýeterlik derejede gönümeldi, ýöne durmuşa geçirmek beýle däldi.

Bir öýjük görnüşini başga birine gaýtadan ýazmagy başaran öňki işe ýolbaşçylyk edip, topar sagdyn syçanlaryň reaktiw glial öýjüklerini oňat wirus bilen ýokaşdyrdy, bu bolsa öz gezeginde belli bir belok genini NeuroD1 girizdi. Bu belogyň nerw öýjükleriniň emele gelmeginde möhümdigi mälimdir. Awtorlar bu retrowirus bilen uly ýaşly syçanlara sanjym edeninden bir hepdäniň içinde iki görnüşli gliýal öýjükleriň neýronlara öwrülendigini anykladylar. Mundan başga-da, täze dörän neýronlar ýerli beýniniň zynjyryna dogry birleşmäge mümkinçilik berýän geljegi uly işjeňligi görkezdi.

Şeýle hem gözlegçiler, 14 aýlyk syçanlaryň kesel beýnisinde işleýän neýronlaryň döremegine sebäp boldular, bu bolsa Alsgeýmer keseli bilen 60 ýaşly adama deňdir. "Şonuň üçin, syçanlaryň beýnisinde görkezen öwrülişik tehnologiýamyz Alsgeýmer keseli bolan adamlarda funksional neýronlary dikeltmek üçin ulanylyp bilner" -diýdi Çen.

Bu mümkinçiligi görkezmek üçin Çen we kärdeşleri öz tehnikasyny medeniýetli adam glial öýjüklerinde synap gördüler. Çen: "NeuroD1 belogynyň görkezilmegi bilen üç hepdäniň dowamynda mikroskopda adam gliýal öýjükleriniň täzeden güýçlenýändigini gördük; görnüşini tekiz, list ýaly glial öýjüklerden akson we dendrit şahalary bilen adaty görnüşli neýronlara öwürdiler" -diýdi.. Şeýle hem, onuň topary täze öýjükleriň himiki habarçylary boşatmak we olara jogap bermek arkaly neýron ýaly hereketleri görkezendigini anyklady.

"Biziň arzuwymyz, nerw şikeslerinden ýa-da newrologiki näsazlyklardan ejir çekýän adamlary bejermek üçin wivo öwrüliş usulyny peýdaly bejergä öwürmek" -diýdi Çen. "Bu gözleg üçin höwesli höwesimiz, uzak wagtlap zatlary ýatda saklap bilmeýän Alsgeýmer hassasynyň, wivo öwrüliş usulymyzyň netijesinde täze neýronlary täzeden döredenden soň täze ýatlamalara eýe bolup biljekdigi baradaky pikirdir. aýaklaryny gymyldadyp bilmedik pidasy ýene ýöräp biler ".

Mowzuk arkaly meşhur