HPV öý synaglary aýallarda ýokançlygy ýüze çykaryp biler: pleönekeý synag 60 ýaşdan uly aýallarda ýatgynyň düwnük keselini azaldyp biler
HPV öý synaglary aýallarda ýokançlygy ýüze çykaryp biler: pleönekeý synag 60 ýaşdan uly aýallarda ýatgynyň düwnük keselini azaldyp biler
Anonim

Simpleönekeý HPV (adam papillomawirus) öý synagy, aýallaryň ýatgysynyň düwnük keselini ýüze çykarmak üçin lukmanlar tarapyndan geçirilen synaglar ýaly täsirli bolup biler. Recentakynda geçirilen gözlegiň netijesine görä, Lund uniwersitetiniň şwesiýaly gözlegçileri HPV öý synaglarynyň, bu ýaş toparyndaky düwnük keseliniň sanyny azaltmak üçin, 60 ýaşdan 65 ýaşa çenli aýallarda HPV-ni anyklamak üçin ýörite çykyş synagy bolup biljekdigine ynanýarlar..

Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CDC) ýatgydaky ähli düwnük keselleriniň köpüsiniň, jynsy gatnaşykda adatça bir adama adama geçýän HPV-den döreýändigini aýdýar. Jynsy taýdan işjeň adamlaryň ýarysyndan gowragy ömrüniň belli bir döwründe bir ýa-da birnäçe HPV görnüşine ýokaşýar, aýallaryň 42,5 göteriminde jyns agzalaryna HPV ýokaşýar, ulularyň ýedi göteriminden azy HPV ýokançlygy bar.

Käbir HPV görnüşleri, töwekgelçilikli görnüşler diýlip hem atlandyrylýar, wagtyň geçmegi bilen ýatgynyň düwnük keseline sebäp bolup bilýän aýalyň ýatgysynda öýjük üýtgemegine sebäp bolup biler. HPV gatlaklarda guralan epitel öýjüklerine ýokaşýar we bedeniň içki we daşarky ýüzlerini, şol sanda deri, bokurdak, jyns agzalary we anuslary öz içine alýar. HPV-leriň gana girmeýändigi belli bolansoň, bedeniň bir böleginde HPV ýokaşmasy bedeniň başga bir böleginde ýokaşma döretmeli däldir.

Infectedokanç öýjükler yzygiderli ösmegini dowam etdirseler, öýjükleriň has köpelmegine, ýokary derejeli lezýonyň we çişiň döremegine sebäp bolup biljek mutasiýa döredip bilerler, Milli düwnük institutynyň habaryna görä. HPV 16 we 18 görnüşleri, ýatgydaky düwnük keselleriniň takmynan 70 göterimine jogapkärdir. Şeýle-de bolsa, başlangyç HPV ýokaşmasyndan başlap, bir çiş emele gelýänçä 10 ýyldan 20 ýyla çenli wagt gerek bolup biler.

Aýal-gyzlara ýatgynyň düwnük keselini barlamak üçin 21 ýaşdan 65 ýaş aralygyndaky yzygiderli papiros çalmagy maslahat berilýär, 30 we ondan uly ýaşlylar bilen Pap testi bilen birlikde HPV synagyny geçirmegi maslahat berýärler. Indi gözlegçiler, aýal-gyzyň ýaşyna ýetmedik hem bolsa, ýatgynyň düwnük keseliniň döremek howpuny anyklamak üçin HPV synagyndan geçmelidigine ynanýarlar, sebäbi keselleriň 25 göterimi 65 ýaşdan soň ýüze çykýar.

Şwesiýanyň Lund uniwersitetinde doktor Lotten Darlin we onuň gözlegçiler topary HPV öý synaglarynyň, barlagdan geçmezligiň sebäbi hökmünde pul we transport ýaly päsgelçilikleri aradan aýyrmak arkaly aýal-gyzlary HPV-de synagdan geçmäge höweslendirip biljekdigine ynanýarlar. Doktor Darlin we kärdeşleri ýönekeý pagta çigidinden we synag turbasyndan ybarat öý synagyny taýýarladylar. Synag laboratoriýa iberilýär we lukman tarapyndan geçirilen HPV synaglary ýaly anyk netijeleri berjekdigi subut edildi.

Synda agzalan gözlegleriň birinde, öz-özüni barlamak üçin enjamlar, dokuz ýyldan gowrak wagt bäri ýalňyş synag geçirmedik 1 000 zenana iberildi. Gözlegçileriň ýazmagyna görä, olaryň diňe 15 göterimi synagdan peýdalanyp, nusgalara iberipdir.

“Bu köpler ýaly däl ýaly bolup biler. Soöne şunça ýyl bäri ýalňyş synaga gatnaşyp bilmedik bu topar üçin ep-esli gowulaşma "-diýdi Lotten Darlin metbugat beýanatynda.

Öýde ýerleşýän HPV synagy, öz öýüniň gizlinliginde özüni barlamak isleýän aýallarda ir ýüze çykarylmagyny, özüni tanamagyny we doly gözegçiligini ösdürmäge kömek edýär. Öz-özünden ýygnanýan ýatgy öýjükleriniň ýatgysynyň barlagy, adaty ekran barlagyna geçmäge mümkinçilik bermeýän çäklendirilen päsgelçilikleri bolan töwekgelçilikli ilatyň konsentrasiýasyny ep-esli gowulaşdyryp biler.

Şeýle hem gözlegçiler Şwesiýada bu keselden ölýän näsaglaryň sanyna möhüm gözegçilik etdiler. Geçip gidenler ýa ekranyň ýaşyndan ýokary, ýa-da ekranlaryna gatnaşyp bilmeýän 20 göterimiň bir bölegi. 60 ýaşdan 65 ýaş aralygyndaky aýallar üçin yzygiderli barlag programmasynyň soňy, Şwesiýada ýatgynyň düwnük keseliniň dörtden bir bölegini düzýän ýaş toparyna degişlidir. Darlin, Şwesiýanyň saglygy goraýyş hyzmatynyň garry aýallara ýatgynyň düwnük keselini ir anyklamak üçin HPV üçin ýörite çykyş synagyndan çykmazdan, garry aýal-gyzlaryň barlag programmasyndan çykmagyna ýol bermeli däldigine ynanýar.

Gözlegçiler "Umuman alanyňda, 65 ýaşdan uly aýallaryň HPV synag synagyndan uzak wagtlap peýdalanyp biljekdigini görkezýär" -diýdi.

Şol sebäpli, ýokary töwekgelçilikli aýallar adaty barlag programmalary üçin ýönekeý we has tygşytly HPV synaglaryndan ýygy-ýygydan öz-özünden nusga almakdan peýdalanyp bilerler.

ABŞ-da ýatgyda düwnük keseli bolan aýallaryň, barlag synaglary we HPV bilen baglanyşykly ýokançlyklaryň öňüni almak üçin döredilen HPV sanjymy sebäpli, takmynan 75 göterim diri galmak mümkinçiligi bar.

HPV öý synaglary barada has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň.

Mowzuk arkaly meşhur