Aspirin gyzgyn howany dolandyrmaga kömek edip biler: Neşe serişdesi gahar-gazabyň ýokanç çeşmesini öçürip biler
Aspirin gyzgyn howany dolandyrmaga kömek edip biler: Neşe serişdesi gahar-gazabyň ýokanç çeşmesini öçürip biler
Anonim

Baýramçylyk borçnamalary bilen haýran galýarsyňyzmy? Ro Christmasdestwo satyn almak üçin iň soňky minutda umyt baglaýarsyňyzmy? Bir aspirin kömek edip biler. Gözlegçiler Çikago uniwersitetinden geçirilen täze gözlegde, kelleagyry we ysgynsyzlygyň öňüni almak üçin ulanylýan dermanyň dowamly we gözegçiliksiz gaharyň garşysyna işlemeginiň mümkindigini görkezýärler. Tapyndylar has mylaýym dynç alyş ruhuny üpjün etmekden başga-da, akyl hassalygynyň agyrlygyny ýeňilleşdirmegiň arzan usullaryny hem görkezýär.

Öňki deslapky gözlegler dowamly gahar bilen ulgamlaýyn çişmegiň arasyndaky baglanyşygy görkezdi. Teoriýa boýunça, bu käbir gahar-gazabyň aspirin we ibuprofen ýaly çişmä garşy dermanlar bilen bejerilip bilinjekdigini aňladýar. JAMA Medicine theurnalynda çap edilen häzirki gözleg bu çaklamalary derňemäge synanyşdy.

Gözlegçiler, aralyk partlaýjy näsazlygy (IED) bolan 70 adamy gözden geçirdiler - esasan gaty gysga birleşmäni aňladýan psihiatrik diagnoz. Topar subýektleriň ganyndaky çişme alamatlaryny ölçemek bilen, agressiýa bilen çişme işjeňliginiň arasynda berk göni baglanyşygy kesgitlemegi başardy. Bu baglanyşyk, gahar ýa-da gaharlanma bilen baglanyşykly hiç hili habar bermeýän gözegçilik temalarynda ýokdy.

Gözlegçiler öz netijelerinde: "Bu maglumatlar plazmanyň çişme prosesi bilen adamlarda agressiýanyň arasynda göni baglanyşygy görkezýär" -diýdi. "Bu tapyndy, adamlarda agressiýanyň merkezi newromodulýator rolunyň çylşyrymly keşbini goşýar."

Saidagny, çişmegiň gahar-gazaba täsir edýändigi ýa-da tersine, entek belli däl. Baş ýazyjy Emil Kokkaro "National Monitor" gazetine beren interwýusynda: "inflamokançlygyň agressiýa sebäp bolýandygyny ýa-da agressiw duýgularyň döremegine sebäp bolandygyny ýa-da ýokdugyny bilemzok, ýöne bu ikisiniň biologiki taýdan baglanyşyklydygyny we zyýanly birleşmäniň güýçli alamaty" -diýdi.

Mationokançlyk gahar-gazap döredýän bolsa, bir aspirin gahar-gazabyň öňüni almagyň aňsat usulyny görkezip biler. Prostaglandinler diýlip atlandyrylýan önümçilige päsgel berýän Aspirin, şeýle gahar-gazabyň döremegine sebäp bolýan biologiki täsirleriň öwezini dolmaga kömek eder. Ibuprofen we naproksen ýaly beýleki steroid ýokançlyga garşy dermanlar (NSAID) hem şonuň ýaly täsir eder.

Häzirki gözleg, aspiriniň täze ulanylyşynyň köpelmegine goşant goşýar. Anotherene bir mysal, Kardiff uniwersitetiniň umumy sowuk merkeziniň gözlegçileriniň bokurdagy agyrtmak üçin ygtybarly kelle agyry bejergisiniň hem ulanyljakdygyny görkezýän dekabr aýyndaky kagyz. Gözlegçileriň pikiriçe, bir tabletkany döwmek we suw bilen garmak bu alamaty alty sagada çenli basyp biler.

Mowzuk arkaly meşhur