Saç keselini bejermek? Öýjükli öýjükleriň açyşlary tersine bejeriş strategiýasyny açýar
Saç keselini bejermek? Öýjükli öýjükleriň açyşlary tersine bejeriş strategiýasyny açýar
Anonim

Täzelenýän dermanlar azalýan saç düzümini yzyna öwürmegiň açaryny saklap biler. Günorta Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegçileriniň käbiri käbir öýjükleriň saçyň ösmeginde we ýitmeginde oýnaýan roluny suratlandyrýarlar. Bu gözlegler bilelikde alnanda, kellä garşy täze, täsirli strategiýalary açýar.

2013-nji ýylyň dowamynda Krzysztof Kobielak laboratoriýasy saç follikulalarynyň kök öýjüklerine gönükdirilen üç sany aýratyn gözleg çap etdi. Gözleg toparynyň pikiriçe, bu öýjükler BMP we Wnt atly iki signalizasiýa ýoly bilen dolandyrylýar. Bu täsir, saçyň ulalmagyny, ösmegini bes etmegini we düşmegini kesgitleýär.

“Stem Cell” we “National Science Academy of Proceedings” theurnallarynda çap edilen ilkinji iki gözleg, saçyň ösmeginde Wnt-iň oýnaýan roluna ünsi jemleýär. Geçirilen gözlegler, Wnt signalyny köpeltmek bilen, teoretiki taýdan saçyň ösmegine we saçyňyzyň tersine bolmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezýär.

Üçünji kagyz BMP ýoluna has ýakyndan seretdi. Kobielakyň pikiriçe, tapyndylar Smad1 we Smad5 - saç follikulasynyň baldak öýjüklerine görkezmeleri bermäge kömek edýän iki sany beloky suratlandyrmak arkaly ýoluň işini aýdyňlaşdyrýar. Kobielak "BMP duýduryşynyň uly ýaşly öýjük populýasiýalarynyň dürli görnüşleriniň durnuklylygyny saklamakda möhüm kadalaşdyryjy rol oýnaýandygy sebäpli, geljekki bejerginiň täsiri deriden has giň bolup biler we ýanýan hassalar we deri düwnükleri üçin deriniň täzelenmegini öz içine alyp biler" -diýdi Kobielak. press-relizinde.

Geçirilen gözlegler, saç dökülmegi we kellä geçmek baradaky başga-da birnäçe gözleg bilen meşgullanýar. Şu ýylyň başynda Pensilwaniýa uniwersitetiniň gözlegçileri käbir immun öýjükleriniň ýaralary bejermek we saç ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini habar berdiler. Edil şonuň ýaly-da, Bredford uniwersitetinden 2012-nji ýylda çap edilen bir makalada belli bir glaukoma dermanynyň gorkunç ýagdaýy üýtgedip biljekdigi öňe sürüldi.

Gözlegçiler "Köpçülikleýin ýagdaýda bu täze açyşlar esasy ylmy ösdürýär we has möhümi, dürli keseller üçin täze bejeriş usullaryna terjime edilip bilner" -diýdi.

Saçyň dökülmegi ýa-da alopekiýa areata, nesil yzarlamagyň, esasy lukmançylyk şertleriniň ýa-da käbir dermanlaryň netijesi bolup biler. Amerikan Saç Saçlary Assosiasiýasynyň habaryna görä, Amerikaly erkekleriň üçden iki bölegi 35 ýaşa çenli belli bir derejede saç dökülmesini başdan geçirer. Conditionagdaýy we häzirki bejergileri barada has giňişleýin maglumat üçin Maýo klinikasyna ýa-da Milli Saglyk Institutlaryna baryp görüň.

Çeşmeler:

Howwa Kandyba, Krzysztof Kobielak. Wnt7b, saç follikulasynyň öýjük gomeostazynyň we saç follikulasynyň welosiped sürmeginiň möhüm içerki düzgünleşdirijisidir. STEM CELLS. 2013

E. Kandyba, Y. Leung, Y.-B. Chen, R. Widelitz, C.-M. Çuong, K. Kobielak. BMP / Wnt duýduryşynyň bäsdeşlik deňagramlylygy, öýjükli gomeostazyň we siklik işjeňleşmäniň berk gen toruny dolandyrýar. Milli Ylymlar akademiýasynyň maglumatlary. 2013

Howwa Kandyba, Wirjiniýa M. Hazen, Agnieszka Kobielak, Samantha J. Butler, Krzysztof Kobielak. Smad1 & 5, ýöne Smad8 däl öýjükleriň çişmegini döredýär, bu morfogenez döwründe irki saç follikulasyny dogrumdan soňky döwlete öwürmek üçin möhümdir. STEM CELLS , 2013.

Mowzuk arkaly meşhur