Täze Nanotehnologiýa, ösmezden ozal düwnük keselini tutýar
Täze Nanotehnologiýa, ösmezden ozal düwnük keselini tutýar
Anonim

Soonakynda DNK derejesinde öçürilen mutasiýa ýüze çykyp biler. Santa-Barbara Kaliforniýa uniwersitetiniň täze gözleginde nanotehnologiýany döredijiler täze “DNK gysgyjyny” suratlandyrýarlar - saglygyň ýaramaz netijeleri bilen baglanyşykly minutlyk genetiki üýtgeşmeleri ýüze çykarmaga kömek eder. Tehnologiýa genetiki esasda käbir düwnük kesellerini we beýleki keselleri bejermekde we diagnozlamakda öwrülişik edýär.

Soňky 50 ýylda genetikanyň has çylşyrymly düşünilmegi biologiýada, lukmançylykda we tehnologiýada birnäçe açyşlara sebäp boldy. Nanotehnologiýa professory we täze DNK gysgyjynyň arkasynda işleýänleriň biri Aleksis Wale-Belisiň pikiriçe, bu üstünlikler köp ugurlarda diagnostika işini kem-kemden üýtgetdi. "Tebigat tehnologiýalary ösdürmekde hemişe ylham çeşmesi bolup durýar" -diýdi. "Mysal üçin, durmuşyň işleýşine düşünişimizi üýtgetmekden başga-da, 1953-nji ýylda Watson, Krik we Franklin tarapyndan DNK goşa geliçiniň tapylmagy, iki sany goşmaça DNK aralygyndaky berk ýakynlygy ulanýan köp sanly anyklaýyş synaglarynyň ösmegine itergi berdi. mutasiýalary kesgitläň."

Täze nanotehnologiýa bu diagnozy has kiçi operasiýa edýär. Aslynda, DNK gysgyjy has güýçli DNK berkitmesini döredýär, soň bolsa üçburçluk diýlip atlandyrylýar. Iki genetikden on esse köp bolan bu genetiki binagärlik alymlara genetiki mutasiýalary has uly aýratynlyk bilen kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Işläp düzüjileriň pikiriçe, innowasiýa protokollary barlamak bilen bir hatarda kliniki tejribä hem peýdaly bolar. Uly ýazyjy Françesko Riççi: "Gözlegimiziň netijeleri, diagnostika we terapewtika pudagynda ep-esli ähmiýete eýe, sebäbi DNK gysgyçlary DNK yzygiderliliginde floresan signal bermek üçin uýgunlaşdyrylyp bilner" -diýdi. reporterurnalistler. "Beýleki anyklaýyş usullary bilen deňeşdirilende, floresan gysgymyzyň artykmaçlygy, mutant bilen mutant däl DNK-ny has ýokary netijelilik bilen tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu maglumatlar möhüm ähmiýete eýe, sebäbi näsaglara haýsy rak keseliniň bardygyny aýdýar. üçin ýa-da bar."

Şeýlelik bilen, täzeçillik indiwidual ideg we genom diagnozyny gözlemegi dowam etdirýär - käbir alymlaryň häzirki lukmançylyk gözleginde agdyklyk edýändigi aýdylýar. Şu ýyl şu wagta çenli gözden geçirilen köp sanly makalada saglyk bilen baglanyşykly birnäçe kynçylyklar, şol sanda düwnük keseli, newrodegeneratiw keseller we ýürek-damar hadysalary bilen baglanyşykly genetiki töwekgelçilik faktorlaryny ýüze çykarmagyň we ýok etmegiň täze usullaryna yşarat edildi. DNK gysgyjy bu laboratoriýalaryň geljekdäki işini ýeňilleşdirer we lukmanlara ösmezden ozal has köp şertleri bejermäge kömek eder diýip umyt edýärin.

Mowzuk arkaly meşhur