Döwülen süňkler üçin “kagyz kagyzy”: Membrana implantlary şikesleriň has çalt bejerilmegine kömek edýär
Döwülen süňkler üçin “kagyz kagyzy”: Membrana implantlary şikesleriň has çalt bejerilmegine kömek edýär
Anonim

Ysraýyl kompaniýasy süňkleriň has çalt bejerilmegine kömek edip bilýän çeýe we güýçli “örtük kagyzy” görnüşini döretdi. Membranany implantasiýa etmek bilen hem tanalýan bu material, beden üçin “gollanma” bolup, tebigy sagaldyş prosesiniň üstünlikli dikeldilmegini üpjün edýär - Gide süňkleriň täzelenmegi (GBR).

Süňk döwülenden soň, lukmanlar adatça döwülen bölekleri gaýtadan ýerleşdirýärler, guýma goýýarlar we sagalmagyna garaşýarlar. Şeýle-de bolsa, “RegeneCure” -iň baş direktory Moşe Tzabari “NoCamels” -e aýtdy: "Hiç hili päsgelçilik ýok bolsa, ýumşak dokumalar ýaranyň içine girer we süňküň ösmegini bes eder ýa-da garaşylmadyk ýagdaýda öser". “RegeneCure” birnäçe wagt bäri haýwanlarda membrana implantalary bilen synag edýär we indi olary adamlarda ulanmaga taýyn.

Plastmassa örtük ýaly görünýän membrana implantasy, islendik görnüşde şekillendirilip bilinýän aç-açan we aşa inçe materialdyr. Şeýle hem, üstünde ösýän we bejeriş prosesiniň dowam etmegine kömek edýän baldak öýjüklerini özüne çekýär. RegeneCure-iň membranalary “ýarym saýlama materiallar” diýip, Tzabari NoCamels-e aýtdy, bu bolsa käbir elementleriň üstünden geçmegine rugsat berýär, beýlekileriň beýle etmeginiň öňüni alýar. Şuňa meňzeş membranalar beýleki lukmançylyk amallarynda ýa-da bejergilerinde, meselem, iýmit siňdiriş ulgamynda derrew eremezligi üçin dermanlary ýapmakda ýa-da süňkleriň döwülmeginden soň ulanylýar.

“RegeneCure” diş süňkleriniň täzelenmegi üçin membranalary hem döretdi. Diş implantasy bilen çalşylan diş hassalarynda süňk göwrüminiň ýetmezçiligi bolup biler, bu bolsa tebigy süňk çalşylýança membrananyň ornuny tutup biler. Şeýle hem wagtyň geçmegi bilen peselip bilýär we "bütinleý sintetik bolup, haýwan-dokumalardan emele gelen membranalarda bar bolan patogenler bilen hapalanmak töwekgelçiligini ýok edýär" -diýdi.

Diş implantasy membranalary 2014-nji ýylda elýeterli bolar we ilki bilen Europeanewropa bazaryna hödürlener. Bu önümler Europeewropada tassyklanandan soň, “RegeneCure” indiki ABŞ-da tassyklanmagy maksat edinýär.

“NoCamels” -iň habaryna görä, “RegeneCure” döwüklerden ejir çekýän goýunlar we süňkleriň ýokary ýitmegi bilen gözlegleri tamamlady. Döwükler diňe bölekler bilen bejerilende, bejerilmedi. Süňk süňkleriniň ornuny tutýan goýunlar, 28 hepde içinde sagalýarlar; “RegeneCure” tarapyndan işlenip düzülen membranalar bilen goýunlar şol bir mukdarda bejerildi, ýöne şereket ösüşiň “has doly” bolandygyny öňe sürýär. Membrana implantalary süňk gornuşiniň ornuny tutujylar bilen bilelikde bejerginiň bary-ýogy 8-14 hepdäniň içinde gutarmagyna mümkinçilik berdi.

Tzabari: "Bu hassa üçin diňe bir azar bermeýär, ykdysady nukdaýnazardan hem many berýär" -diýdi. Süňkleri ýygnamak üçin döwüklerden soň ikinji operasiýa 2 000 000 000 000 dollar aralygyndadyr. Implantamyz 800 dollara satylar."

Mowzuk arkaly meşhur