Warfarin, palta garşy derman, A-Fib hassalarynda insult töwekgelçiligini ýokarlandyrýar; Neşe serişdesini kabul etmegiň ilkinji hepdesinde iki esse töwekgelçilik
Warfarin, palta garşy derman, A-Fib hassalarynda insult töwekgelçiligini ýokarlandyrýar; Neşe serişdesini kabul etmegiň ilkinji hepdesinde iki esse töwekgelçilik
Anonim

Recentakynda geçirilen gözlegiň netijesine görä, köplenç agyz boşlugyna garşy serişde hökmünde bellenilýän gany ýuwýan derman Warfarin, ýürek urgusynyň kadasyz näsaglar bilen insult töwekgelçiligini iki esse ýokarlandyrýar.

Atrial fibrilýasiýa (A-Fib ýa-da AF) bolan adamlar, ýokarky iki kameranyň aşaky iki kamera bilen sinhronlaşmagy sebäpli köplenç çalt we tertipsiz ýürek urmasyny başdan geçirýärler. Maýo klinikasy, otaglarda tertipsiz ýa-da adaty bolmadyk ritm bar bolsa, munuň gan aýlanyşynyň gijä galmagyna we damarlaşma ähtimallygynyň ýokarlanýandygyny aýdýar. Bu düzgünleşdirilmese, palta beýnine gaçyp, insult bolup biler.

Warfarin ýaly gany ýuwýan dermanlar, bu näsaglara insult döremeginiň öňüni almak üçin ýygy-ýygydan bellenilýär. Warfarin, gany ýitirýän güýçli häsiýetleri sebäpli bedende gan damarlarynyň emele gelmegini togtadýar. Düwürtige garşy serişdäni kabul edýän AF hassalaryna gan basyşyny gözegçilikde saklamak maslahat berilýär, sebäbi derman adatça gan akmagy bes edýän bedeniň mehanizmlerini peseldýär. Warfarin, gan damarlaryny emele getirmäge adaty ukyby bolan adamlara 1,0 bahany, insultyň öňüni almak üçin iki bilen üç aralygyndaky bahany kesgitleýän adamlaryň halkara kadalaşdyrylan gatnaşygy (INR) ýokarlandyrmaga kömek edýär, şonuň üçin gan damarlaryny emele getirmek ähtimallygy azdyr.

Munuň tersine, soňky kliniki synaglar hassalar synag dermanlaryndan warfarine geçirilende insult howpunyň ýokarlanmagynyň mümkindigini görkezýär. Amerikan maşgala lukmanynda çap edilen makalada ganyň inçelmeginiň wagtlaýynça ýokary derejeli ýagdaýa getirip biljekdigi hem bellidir.

Kanadadaky MakGill uniwersitetiniň gözlegçiler topary “Heartewropanyň ýürek Journalurnalynda” neşir edilen warfariniň başlamagynyň AF hassalarynda insult töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaga synanyşdy. Gözlegde nusga ölçegi hökmünde ulanmak üçin Angliýanyň Kliniki Amaly Gözleg Datalink-den, AF bilen kesellän 70, 766 hassanyň toparynda geçirilen içerki gözegçilik derňewi, maglumatlar alyndy. Uly mähelle 16 ýyla çenli yzarlandy, ýa-da insult, ölüm, ilkinji lukmançylyk amallary bilen hasaba alynmak gutarýança ýa-da haýsy birinji ýerde bolsa okuw döwri gutarýança.

Uzak möhletli synag wagtynda 5, 500-den gowrak hassanyň insult bolandygy anyklandy. Gözlegçiler insultyň döremek howpunyň iň ýokarydygyny neşe serişdesini kabul eden ilkinji hepdede tapdylar. Üçünji gün insult töwekgelçiligi, warfarin bilen bejerilmediklere garanyňda insult keselinden iki esse ýokarydyr. 30 günden soň AF hassalarynyň arasynda warfarin alýan insult howpy iki esse ýokarlandy. Öňki insult bilen kesellän hassalaryň, neşe serişdesini kabul eden ilkinji aýynda başga bir insult töwekgelçiliginiň 2,5 esse köpdügi anyklandy.

Gözlegçiler, AF diagnozyny goýmazdan ozal insult keseli bolan näsaglaryň warfariniň ilkinji 30 gününde insult keseliniň has ýokarydygyny bilip geň galdylar. Metbugat beýanyna görä, olar bu netijäniň töwekgelçiligiň “gipercoagulýasiýa ýagdaýy bolan näsaglarda iň ýokary bolup biljekdigi” baradaky ynam bilen gabat gelýändigine ynanýarlar. Bu, bu birleşmede biologiki mehanizmleriň rol oýnap biljekdigini görkezýär.

Bu gözlegiň netijelerine garamazdan, gözleg awtorlary warfariniň AF hassalarynda insultyň öňüni almakda ýokary täsir edýändigine hiç hili şübhe ýokdugyna ynanýarlar we lukmanlaryň we hassalaryň bu dermany ulanmagyna päsgel bermeli däldir.

Gözlegiň esasy gözlegçisi, MakGill uniwersitetiniň onkologiýa kafedrasynyň dosenti we Kanadanyň Monreal şäherindäki Jewishewreý umumy hassahanasynyň Ledi Deýwis institutynyň taslama ýolbaşçysy doktor Laurent Azoulay insult töwekgelçiliginiň ýokarlanmagyna degişlidir diýip hasaplaýar. hassalar topary, ýöne “lukmanlar, esasanam ulanylyşyň ilkinji hepdesinde warfarin başlanda hüşgär bolmalydyrlar”.

Bu tapyndylar, gözlegçileriň netijelerini tassyklamak üçin, biologiki mehanizmleri seljermek arkaly töwekgelçilik edip biljek hassalaryň kiçi toparyny kesgitlemäge kömek eder.

Goşmaça subutnamalar berilýänçä, MakGill uniwersitetiniň egindeş ýazyjysy professor Samy Suissa AF hassalarynyň insult keseliniň ýokarlanmagyny ödemek üçin sanjymlara garşy sanjym edilen heparini saýlap biljekdigini aýtdy.

Warfarin we onuň bolup biljek zyýanlary barada has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň.

Mowzuk arkaly meşhur