AIDS syry çözüldi: ABŞ-nyň 2 gözleginde AIW-iň soňky tapgyra nähili geçýändigi görkezilýär
AIDS syry çözüldi: ABŞ-nyň 2 gözleginde AIW-iň soňky tapgyra nähili geçýändigi görkezilýär
Anonim

ABŞ-ly alymlaryň geçiren gözlegleriniň toplumy, AIW-iň bedeniň goragyny açyp, AIDS-e sebäp bolýan esasy biologiki mehanizmi ilkinji gezek ýüze çykardy, täze nesil çylşyrymly çäreleri we öňüni alyş bejergisini döretdi.

Ylmy jemgyýet onlarça ýyl bäri AIW infeksiýasynyň soňky tapgyra nähili geçjekdigine düşünmäge synanyşýar. Täze netijeleri beren biomedikal gözlegçi we laboratoriýanyň başlygy Warner Griniň pikiriçe, gözlegleriň köpüsi patogeniň wirusynyň köpelmegi bilen ýok edilýän ak gan öýjükleriniň bir topary bolan CD4 T-öýjükleriniň ýitmegine gönükdirildi. "Roýter" habar gullugyna beren interwýusynda "Biziň kagyzlarymyzda AIDS-e sebäp bolýan esasy mesele we CD4 T-öýjükleriniň ýitmegi bilen baglanyşykly mesele bar" -diýdi.

Greenaşyl we onuň kärdeşleri CD4 T-öýjükli gyrgynçylyga wirus bölejikleriniň yzygiderli hüjüm edilmeginiň däl-de, esasan piroptoz diýilýän ýangynly reaksiýanyň sebäp bolandygyny görkezdiler. Öýjükli janyna kast etmegiň düýpden zorlukly görnüşi bolan bu proses, passiw “tomaşaçy” CD4 T-öýjükli wirus hadysasyny ýüze çykaranda ýüze çykýar. Immun öýjüginiň passiw ýagdaýy AIW wirusynyň özüni alyp gitmeginiň we özüni köpeltmeginiň öňüni alsa-da, zyýan eýýäm amala aşyrylýar we öýjük çişme zynjyryny döretmäge mejbur bolýar. "Öýjük öý eýesini goramak üçin biderek synanyşykda öz janyna kast edýär" -diýdi Grein. "Abort prosesi, täze otly ölümiň pidasy bolan täze CD4 öýjüklerinden kömek çagyryşyny berýär".

Şundan CD4 T-öýjükleriniň tükenmegini ýokançlygyň gytaklaýyn netijesi diýip hasaplamak bolýar. Immun öýjükleriniň köpüsiniň wirusly garakçylyk sebäpli däl-de, eýsem öz eli bilen ölýändigi görünýär. Greenaşyl: "CD4 tükenmeginiň öýjükli janyna kast etmegi, wirusyň öldürilmegi däl-de, täze bir möhüm düşünje" -diýdi.

Bu “öýjük ölüm ýolunyň” tapylmagy, wirusa garşy dermanlar üçin geljegi uly täze nyşany yşyklandyrýar. “Vertex Pharmaceuticals” tarapyndan işlenip düzülen çişmä garşy bir derman serişdesi eýýäm bu mehanizmi öz içine alýar. Epilepsiýa keseli bolan adamlarda synag edilen bu derman, AIW / AIDS-iň täsirli bejergisiniň çig görnüşini görkezip biler.

Grein reportersurnalistlere "Bu dermanyň CD4 T-öýjükleriniň ýokaşmagynyň öňüni almak üçin şol dermanyň gaýtadan ulanylyp bilinjekdigini ýa-da ýokdugyny görmek isleýäris" -diýdi. San-Fransiskodaky Gladstone institutlaryndaky gözleg laboratoriýasy häzirki wagtda Vertex bilen eksperimental derman serişdesine girmek meselesinde gepleşik geçirýär. Täzelenen kliniki synag üstünlikli bolsa, häzirki keseliň ösen görnüşleri bilen ýaşaýan millionlarça adamyň dünýägaraýşyny şübhesiz ýagtylandyrar.

Çeşmeler:

Monro K, Zang Z, Jonson J, Geng X, Doýtş G, Krogan N, Grein W. IFI16 DNK datçigi limfoid CD4 T öýjükleriniň AIW-den abortiw ýokaşmagy üçin zerurdyr. Ylym. [2013-nji ýylyň 19-njy dekabrynda onlaýn neşir edildi]

Doitsh G, Gallowaý N, Geng X, Zang Z, Grein W. Piroptoz sebäpli öýjügiň ölmegi AIW-1 ýokaşmasynda CD4 T öýjükleriniň azalmagyna sebäp bolýar. Tebigat. 2013

Mowzuk arkaly meşhur