Kompýuterler öwreniş usulymyzy üýtgedýärler: Syçanjyga basmak, Google-yň ýadymyza täsir edişi ýaly beýnimizi üýtgedýär
Kompýuterler öwreniş usulymyzy üýtgedýärler: Syçanjyga basmak, Google-yň ýadymyza täsir edişi ýaly beýnimizi üýtgedýär
Anonim

Adaty kompýuter ulanyjysy hepdede ortaça 7, 400 gezek syçanjyga bassa, bu hemme ýerde ulanylýan gadjetiň durmuşymyza birneme täsir edendigini aýdyp bileris. Researchersöne gözlegçiler kompýuter bilen gaýtalanýan, el bilen edilýän täsiriň beýnimiziň hereketini aňladýandygyny hem anykladylar.

Gözlegiň ýolbaşçysy Konrad Kording öz beýanynda "Kompýuterler ekranlaryň dürli ululykdaky we syçanlaryň dürli duýgurlyk derejesini döredýän bu meseläni döredýär" -diýdi. "Täze kompýutere geçenimizden soň mümkin bolan ähli hereketleri täzeden öwrenmegimiz zerur bolmazlygy üçin bular barada çalt öwrenmek isleýäris. Giňişleýin umumylaşdyrma bar bolsa, syçanjygy bir gezek süýşürmeli we şol ýerde kalibrlenýär."

Demirgazyk-Günbatar Uniwersiteti bilen Pekin Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygy bolan häzirki Biologiýa gözleginde, kompýuter ulanmagy gowy bilýän hytaýly migrant işçiler bilen deň ýaşda we bilimde bolan, ýöne öň hiç wagt kompýuter ulanmadyk beýleki migrant işçiler bilen deňeşdirildi. Iki topar hem kursory ekranda belli bir ugra nädip dogry süýşürmelidigini, diňe görüp bilmeýän ellerini planşetiň üstünden süýşürmegi öwrendiler - bu ýagdaýda eliň özi syçanjykdy.

Kursory bir tarapa nädip süýşürmelidigini öwrenmekde iki topar deň derejede gowy çykyş eden hem bolsa, gatnaşyjylar kursory dürli nyşanlara geçirmeli bolanda ep-esli tapawut ýüze çykdy. Kompýuter tejribesi bolanlar ozal öwrenen zatlaryny has çylşyrymly meselä, “umumylaşdyrmak” diýlip atlandyrylýan ýerine ýetirişde has ökde boldular.

Käbir wizual gönükdirilen hereketleri öwrenenimizde, awtorlar gözlegde düşündirýärler, kellämizde içerki modeliň bir görnüşine meňzeş bir şekil döretmeli. Görkeziş görnüşini degişli herekete terjime etmekde has gowulaşanymyzda bu şekillendiriş güýçlenýär, bu hem tebigata meňzeş beýleki meseleleri has çalt öwrenmäge mümkinçilik berýär, umumylaşdyrýar.

Researchersöne gözlegçiler motor meselesine düýbünden sada bolmaklygyň kemçiliginiň daşdan oýulan kemçilik däldigini görkezdiler. Olarda täze bir topar adam bardy, hiç haçan kompýuterde kompýuter oýunlaryny oýnamadyk, iki hepdäniň dowamynda her gün iki sagat syçanjygyň güýçli ulanylmagyny talap edýärdi. Bu wagtdan soň, bu sada kompýuter ulanyjylary kursor el hereketi meselesinde tejribeli ulanyjylar ýaly umumylaşdyrdylar.

"Maglumatlarymyz umumylaşdyrmagyň öwrenilmelidigini we munuň awtomatiki ýagdaýda bolmagyna garaşmaly däldigimizi mälim etdi" -diýip, ýazyjy Kunlin Wei aýtdy. "Klinikadaky iň esasy sorag, gözegçilik edilýän reabilitasiýanyň öýde işleýşini gowulaşdyryp biljekdigi ýa-da däldigi baradaky sorag. Şeýlelik bilen, biziň üçin tebigy [indiki] ädim, klinikalardan öýe bu umumylaşdyrmany nädip has netijeli amala aşyrmalydygyny öwrenmekdir. " Kording, geljekki hassalaryň öýde adaty gündelik işleri ýerine ýetirenlerinde umumylaşdyrmaga mümkinçilik berýän robot täliminden peýdalanyp biljekdigini sözüniň üstüne goşdy.

Syçanjygyň basylmagynyň täze motor meselelerini öwrenmek ukybymyza edýän täsiri, maglumat basylanda internetiň aň-bilim täsirine seredilen okuw bilen deňeşdirilýär. Häzirki wagtda bir soragyň jogabyny bilmeýän adamlar, telefondan gözläp bilerler, bu bolsa daşarky çeşmeden maglumat almagyň ýollary barada pikirlenmäge we ýadyňy ýada salmaga mümkinçilik berýär.

Mowzuk arkaly meşhur