2013-nji ýylyň iň geň lukmançylyk hekaýalary
2013-nji ýylyň iň geň lukmançylyk hekaýalary
Anonim

Geçen ýyl ylym we lukmançylyk baradaky öňden gelýän düşünjämizi sarsdyran geň lukmançylyk hekaýalarynda kemçilik bolmady. Greenaşyl öwüsýän erkeklerden başlap, parazitleri öz içine alýan iýmit önümlerine çenli saglygy goraýyş jemgyýetiniň elleri adaty bolmadyk zatlardan ybaratdy we çözmek üçin giňişleýin gözlegleri talap edýärdi. 2013-nji ýylyň iň geň lukmançylyk hekaýalaryna göz aýlamaga kömek etmek üçin, “Medical Daily” gazetinde şu ýyl iň geň hekaýalaryň gysga sanawyny düzdük, ynanmak üçin okamaly bolarsyňyz:

1. Adamda 134 funtlyk skrotum hirurgiki usulda aýryldy

2013-nji ýylyň aprelinde Wesli Warren Jr. Lukmanlar ahyrsoňy Weslä limfedema diagnozyny goýdular, bu ýagdaý bedeniň limfa drena system ulgamyna böwet ýa-da zeper ýetirýär. Limfedema bedeniň köp ýerlerine täsir edip biler, Wesliniň ýagdaýynda onuň dyrnagy we adatça düwnük bejergisi wagtynda limfa düwünleri aýrylan adamlarda ýüze çykýar. Hatda ýöremäge ukyply bolmadyk Wesli üçin pyýada ýöremek hem kynçylyk çekipdi we netijede degişli bejergini alyp bilmedi.

Wesliniň şowlulygy Howard Stern Show-a syýahatdan soň üýtgedi, şol ýerde daş keşbini görkezmek we adaty bolmadyk ýagdaýyny düşündirmek haýyş edildi. Geň galdyryjy degişmäni diňleýänler Wesliniň geljegi üçin şeýle bir aladalanýardylar welin, sadakalar dökülip başlady we tiz wagtdan özüne zerur durmuşy üýtgetmek işine başlady. Şeýle-de bolsa, [email protected] arkaly toplanan pul hökman däldi. Kaliforniýa uniwersitetiniň hirurglary, Irwiniň rekonstruktiw urologiýa merkezi operasiýany mugt ýerine ýetirmäge razy boldular. UC-Irvine merkeziniň müdiri, Wesliniň “halas ediji” diýip atlandyrýan doktor Joel Gleman 13 sagatlyk amaldan soň 160 funtdan gowrak aýyrdy. suwuklykdan we dokumadan, wagtal-wagtal özüni “geň” duýýan adam adaty durmuşa barýardy.

2. Hytaýly adamyň derisi gaty köp ulitka iýenden soň ýaşyl öwüsýär

Hytaýyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CCDC) derýa çybyklaryny köp iýenden soň derisi ýaşyl öwüsýän bir adamyň adaty bolmadyk bir hadysany tassyklady. 24 ýaşly He ongong, Guizhou Aerokosmiki keselhanasynyň lukmanlary ýakyn derýadan ulitka iýip iýen bagyr çişikleriniň adaty bolmadyk ýagdaýynyň çeşmesidigini ýüze çykarmazdan ozal iki aýlap garnynda agyrydan ejir çekdi.

CCDC-iň kömegi bilen ongong, bedeninden takmynan 0,5 dýuým uzynlykdaky çybyklar çykarylandan soň, parazitler bilen ylgamakdan doly gutuldy. Ullakanlary iýmezden ozal bişirmegi bilýän ongong üçin gymmatly sapak boldy. Ongong Guýang agşam habarlaryna "Adatça, gowrulan derýa ulitkalaryny iýmegi halaýaryn, esasanam soňky birnäçe aýyň içinde her gije bir tabak iýýän ýerimde" -diýdi. "Öz pikirlerimden gorkdum, Incredible Hulk ýaly boldum."

3. Aýowa zenany, “Tapeworm” diýetasynyň bir bölegi hökmünde parazit teklip edýär

2013-nji ýylda agyr agramy synlaýanlary iýmitlendirýän köp sanly iýmit tendensiýasy bardy, ýöne hiç biri tapuw gurçugy diýeti ýaly ýigrenji däldi. Aýowa ştatynda ýaşaýan bir aýal, internetde satyn alan lenta gurçugyny iýip, iň oňat agramly ýolda sagdyn iýmitlenmegi we yzygiderli maşk etmegi kesmegi karar etdi. Näbelli zenany bejeren lukmanlar, Aýowa ştatynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň kömegini talap edip, geň galdylar.

"Düwürtik gurçuklaryny iýmek diýseň töwekgelçilikli we islenilmeýän zyýanly täsirleriň köpüsine, şol sanda seýrek ölümlere sebäp bolup biler" diýip, bölümiň müdiri doktor Patrisiýa Kuinlisk Des Moines registriniň habaryna görä ýazdy. "Kilogrammak isleýänlere, subut edilen horlanmak usullaryna eýermek maslahat berilýär - az kaloriýa sarp etmek we fiziki işjeňligi ýokarlandyrmak."

4. Tehasly adam alkogolsyz serhoş bolup biler

Awto-piwo sindromy gaty köp pul harçlamazdan ses çykarmagyň aňsat usuly ýaly bolup görünse-de, Tehasda bir adam “gökden serhoş” bolup başlady. Gastroenterologlar doktor Barbara Kordell we doktor Jastin Makkarti lukmanlar bu adamy alkogolly içgiler diýip ýazansoň, bu meseläni çözmek kararyna geldiler. Öňki öý piwo öndürijisi, 61 ýaşly hassahananyň gözegçiligi astynda 24 sagat gözegçilik edildi. Diňe uglewodlara baý nahar iýenimizden soň, gan barlagynda 0,12 ganyň alkogolynyň bardygyny ýüze çykardy.

Kordell we Makkarti ahyrsoňy bu adamyň alkogolsyz içginiň içege fermentasiýa sindromy ýa-da awto-piwo sindromy hökmünde alkogolsyz serhoş bolmagyna näme sebäp bolandygyny anykladylar. Lukmançylykda seýrek duş gelýän bu ýagdaý, belli bir görnüşli hamyrmaýa, Saccharomyces serevisiae gurlandan soň ýüze çykýar. Adamyň garnynda krahmal we şeker fermentlenende etanol öndürilýär. Az uglewodly iýmit we antifungal bejergiler adamyň alamatlaryny ýeňilleşdirdi we kazyýet tertibinden gorkman ýene bir gezek sürmäge mümkinçilik berdi.

5. Aýal steroidleri alandan soň, jyns agzalarynyň we ýüzüň saçyny çekendigini öňe sürýär

28 ýaşly Kandis Armstrong, bedeniniň keşbinden hemişe nägile bolup, iýmitlenmek we maşk etmek, özüni pes görkezmek meselesini çözüp bilmedik mahaly has çylşyrymly çözgüt tapmagy karar etdi. Anabolik steroidleriň reeniminden soň, Kandis garaşýan käbir zatlary bilen birlikde gözleýän fiziki üýtgeşmelerini başdan geçirip başlady. Trenbolon neşesi sesini hasam çuňlaşdyrdy, ýüzüň saçynyň ösmegine sebäp boldy we jyns agzalaryna meňzeýän klitorisiniň çişmegine sebäp boldy.

Kandis, käbir ýagdaýlarda erkek üçin ýalňyşandygyny boýun alsa-da, hemişe üstünden gülse-de, ýagdaýyndan has gowy peýdalanmak üçin batyrgaý ýüzüni goýdy. “Men elmydama birneme çekmek isledim! Her niçigem bolsa köçä çykanymda tranny we fagot diýilse, näme üçin bir zat ýasamaly däl öýdýärin! " Armstrong, TLC dokumental filmi Jodie Marsh On… Steroidleriň surata düşürilişinde Jodi Marşa düşündirdi. "Uly ellerimi we giň eginlerimi, has uly arka we kiçijik bagrymy islänimde, munuň erkeklikdigini öňe sürüp bilersiňiz, ýöne men aýaldan erkek adama öwrülmegimi bilgeşleýin kabul etmedim."

6. Florida adamy Amnesiýa diňe şwed dilinde gürleýär

Florida ştatynyň Palm Springs şäherindäki Çöl sebit lukmançylyk merkeziniň lukmanlary amneziýa bilen oýanan, diňe şu ýylyň başynda şwed dilinde gürläp bilýän adamdan näme etmelidigini bilmeýärdiler. Sürüji şahadatnamasy we beýleki resminamalarda onuň adyna ABŞ-nyň Harby deňiz güýçleriniň weterany Maýkl Boatwraýt sanalan hem bolsa, bu adam diňe şwes dilinde gürläp biljekdigini we adynyň aslynda anohan Ekdigini aýtdy. Dört aýdan soň lukmanlar Boatwraýtyň maşgalasyny yzarlanda, adamyň ýitirim bolandygy bilen tanalýan garyndaşlaryndan daşdadygy anyklanylandan soň hiç zat anyk bolmady.

Psihiatrlar topary ahyrsoňy trawmatiki durmuş hadysasy sebäpli ýüze çykan “gaçgak ýagdaý” bilen wagtlaýyn global amneziýa ornaşdy. Wagtlaýyn global amneziýa diagnozy bolan adamlar, insult ýa-da epilepsiýa sebäpli duýdansyz ýadyň ýitmegini başdan geçirýärler. Gämi ussasy maşgalasyny we hatda şahsyýetini ýatdan çykarmak, aýry-aýry gaçgaklygyň umumy alamaty. “Gaçýan” ýagdaýda kimdir biri trawmatiki durmuş wakasyndan soň azaşyp, täze şahsyýetleri döreder.

Boatwright Roýuň Çöl Resurs Merkezinde iki hepde geçirenden soň, keselhanadan boşadyldy we Şwesiýa iberildi, şol adamyň soňky 20 ýylda ep-esli wagt geçirendigi anyklandy. Hatda 1980-nji ýyllarda bir gezek tanyşan Şwesiýanyň ýerli Ewa Epsling bilen köne alawy ýakdy.

Mowzuk arkaly meşhur