Kaliforniýadaky Indio orta mekdebi talyplarda we fakultetlerde inçekesel synagyny geçirýär
Kaliforniýadaky Indio orta mekdebi talyplarda we fakultetlerde inçekesel synagyny geçirýär
Anonim

Saglygy goraýyş işgärleri, Kaliforniýanyň günortasyndaky Indio orta mekdebiniň okuwçylary we işgärleri üçin hökmany lukmançylyk barlagyny berdiler. Geçen anna güni, bir okuwçynyň diagnozyndan soň, onlarça adam inçekesel (inçekesel) üçin 1, 800 töweregi talyp we inçekesel barlanyldy. Tutuş mekdebiň synagdan geçirilmegine garamazdan, Riverside okrugynyň saglyk işgäri doktor Kameron Kaiser "keseliň bir adamdan beýlekisine geçmek ähtimallygy gaty uzak" diýdi.

Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) habar bermegine görä, inçekesel adatça Mikobakteriýa inçekeseli bakteriýasy öýkenine hüjüm edende ýüze çykýar. Inçekesel, beýniniň, böwrekleriň we oňurga ýaly bedeniň dürli ýerlerine täsir edip biler. Inçekeseliň alamatlaryna gan üsgürmek, horlanmak, dowamly gyzzyrma, gijeki derler we döş agyrylary degişlidir. Inçekeselli adamyň ýanynda köp wagt geçirýän adamlara ýokaşma howpy abanýar.

ABŞ-da inçekesel bilen kesellänleriň sany 1992-nji ýyldan bäri azalsa-da, inçekesel ABŞ-da ölümiň esasy sebäbi hasaplanýardy. 2000-nji ýylda inçekesel sebäpli 776 adam öldi, 2010-njy ýylda 569 adam öldi. Bu inçekeseliň ölüminiň 27 göterim azalandygyny görkezýär. 2012-nji ýylda CDC-de 9, 945 inçekesel bilen kesellänligi habar berildi.

Indio orta mekdebinde 131 okuwçynyň üstünde synag ilkinji okuwçynyň inçekesel diagnozyndan soň duşenbe güni başlandy. Synag geçirilen 131 okuwçynyň arasynda Riverside okrugynyň saglyk işgärleri 45 adamyň janyna howp salýan kesele duçar bolmak üçin oňyn synag edendigini aýtdy. Diňe bir okuwçynyň inçekesel üçin oňyn synagdan geçendigi, bu keselden işjeň ejir çekýändiklerini aňlatmaýar, has takygy synagdan geçirmegi talap edýär. Rentgen şöhlelerinden soň hökmany barlagy tabşyran doktor Kaiser bäş okuwçynyň mundan beýläk synag edilmelidigini aýtdy. "Pozitiw synagdan geçenleriň sany garaşyşymyzdan has köp bolsa-da, bu keseliň ýaýramagyny ýa-da ýaýramagyny aňlatmaýar" -diýdi.

Saglygy goraýyş işgärleri anna güni Indio şäherindäki 1, 800 okuwçynyň we fakultetiň hemmesini synagdan geçirip başlady. Häzirki wagtda jemgyýetiň ýa-da mekdepleriň beýleki ýerlerinde synag klinikasynyň zerurdygyny görkezýän hiç hili maglumat ýok. Gözegçi Jon J. Benoit: "Riverside okrugy ilatyň inçekesele duçar bolmagyny azaltmak üçin degişli çäreleri görýär" -diýdi. "Bu, jemgyýetimiziň saglygyny goramak üçin medisina taýdan zerur çäreleri talap edýän çynlakaý ýagdaý."

Mowzuk arkaly meşhur