2014-nji ýyl üçin täze ýyl kararlary: Bu ýyl etmeli 6 sagdyn üýtgeşme
2014-nji ýyl üçin täze ýyl kararlary: Bu ýyl etmeli 6 sagdyn üýtgeşme
Anonim

Täze ýyl ýakynlaşanda, köp adam geçen ýylyň iýmitlenişindäki kemçilikleri hakda pikirlenip başlaýar, käbirleri bolsa sagdyn we has köp iýmitlenmegi meýilleşdirýärler. Fitnes we iýmitleniş endikleriniň üýtgemegi köpler üçin adatydyr. Mesele köp adamyň birbada hemme zady bir gezek synap görmeginden we üýtgetmeginden ybarat, bu köplenç şowsuzlyga sebäp bolýar we köplenç söýgüliler güni aýlanyp başlanda köne iýmitleniş endikleri täzeden başlaýar. “Sport zallarynyň ýolbaşçylary, agzalaryň şu ýyl takmynan 30 göterim ýokarlanýandygyny aýdýarlar. Januaryanwar aýy iň işli aý, ondan soň bolsa iň haýal aý, fewral aýydyr "-diýdi WJHG Channel 7 News. Bedeniň doly görnüşine girmezden ozal birnäçe ownuk üýtgeşmäni synap görüň we ol ýerden öňe gidiň. 2014-nji ýylyň iň gowy ýyly bolmagy üçin birnäçe sagdyn maslahatlar:

1. Has köp suw içiň

Gynansagam, tutuş adam bedeni suwdan durýar, gynansak-da, Amerikalylaryň köpüsi öz bedenine görä köp iýmeýärler. Boston kolleji tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, “gözleg maglumatlaryna görä Amerikalylaryň azyndan üçden iki bölegi kwartaly gysga çekýär”. Suw içmegi ileri tutmak möhümdir. Özüňize ýatlatmalar goýmak ýa-da halaýan suw çüýşäňizi ýanyňyz bilen alyp gitmek, has gidratlaşmak üçin zerur itergi bolup biler.

2. Günde azyndan 30 minut ýöräň

Sport zalyna agza bolmak üçin bir tonna pul harçlamagyň deregine, ýöremek ýaly ýönekeý bir işi etmek umumy saglygyňy ep-esli gowulaşdyryp biler. Has gowy saglyk kanalynyň habaryna görä: “Her gün bary-ýogy 30 minut ýürek-damar bedeniniň sagdynlygyny ýokarlandyryp, süňkleri güýçlendirip, bedeniň artykmaç ýagyny azaldyp, myşsalaryň güýjüni we çydamlylygyny ýokarlandyryp biler, şeýle hem ýürek keseli ýaly ýagdaýlaryň döremek howpuny azaldyp biler., 2-nji görnüşli süýji keseli, osteoporoz we käbir rak keselleri.” Mundan başga-da, pyýada ýöremek mugt we hiç hili ussatlygy ýa-da türgenleşigi talap etmeýär - şonuň üçin her kim öz islegine görä edip biler.

3. Biraz öň ýatyň

Saglygy goraýyş işgärleriniň köpüsi, has öndürijilikli we bagtly adam bolmak üçin uky we ýeterlik uky almagy nygtaýarlar. Uky, bedeniň özüni bejermek we ertesi gün ýitirilen energiýany doldurmak üçin bir usuldyr. Stenford uniwersitetiniň uky lukmançylygynyň dosenti M.D., Rafael Pelaýonyň pikiriçe, irden uklamak ertiriň öndürijiligine sebäp bolýar. Doktor Peýalo “Glamour” magazineurnalyna şeýle diýýär: “Ertiriň tersine polýusdygyňyza ant içseňizem, hiç kim gijä galmak üçin biologiki taýdan meýilleşdirilmeýär.

4. Beýleki ýaglaryňyzy kokos ýagy bilen çalyşyň

Soňky ýyllarda kokos ýagy köp amerikalylaryň aşhanasyna girdi. Köp ýurtda esasy madda hökmünde bu ýakymly ysly ýag, ýürek saglygyny gowulaşdyrmak, metabolizmi güýçlendirmek we sagdyn immunitet ulgamyny goldamak ýaly birnäçe saglyga peýdalydyr. Kokos ýagy bilen bişirmek, bişirmek we hatda nemlendirmek peýdaly bolup biler.

5. Her gün gök şire içiň

Günde bir ujy gök içmek bedene ýeterlik mukdarda hlorofil almaga mümkinçilik berýär. "Daily Mail" neşirinde "Hlorofil gyzyl gan öýjükleriňiziň hilini we mukdaryny ýokarlandyrmaga, kislorod daşamagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we netijede size has köp energiýa bermäge we abadançylygyňyzy ýokarlandyrmaga kömek edip biler" -diýdi.

6. Gün şöhlesini ýatdan çykarmaň

Deriňiziň kölegesi nähili bolsa-da, her kim gün şöhlesinden her gün çişmeli. Amerikan düwnük jemgyýetiniň habaryna görä, deri düwnük keseli ABŞ-da iň köp ýaýran rak keselidir we her ýylda iki million adama diagnoz goýulýar. Gara reňkli adamlaryň gün şöhlesini geýmeli däldigi baradaky mif, Nýu-NYorkuň Smittaun şäherindäki “Spatique Medical Spa” -nyň eýesi doktor Mariýa Peredonyň we Sinaý dagynyň lukmançylyk mekdebiniň kliniki professory “her kim gün şöhlesini geýmeli, ýok deriňiziň reňkiniň nämedigine garamazdan."

Mowzuk arkaly meşhur