AIW-iň ömri ortaça ýaş amerikalylara ýakynlaşýar, ýöne durmuşyň haýsy hilinde?
AIW-iň ömri ortaça ýaş amerikalylara ýakynlaşýar, ýöne durmuşyň haýsy hilinde?
Anonim

Täze gözlegiň netijesine görä, AIW-iň (adam immunitet ýetmezçiligi wirusy) bedeniň içinde ýaýramagyny basyp ýatyrýan dermanlaryň birleşmesi bolan wirusa garşy bejerginiň kömegi bilen, AIW keselini alan ýaş hassalar ortaça amerikalylara garşy ömrüni dowam etdirýärler.

Şeýle-de bolsa, bu ýalpyldawuk açyşyň esasynda bu ýaş näsaglaryň galan ýyllarynda nähili ýaşajakdygy baradaky düýpli sorag ýüze çykýar. Bejerginiň ösmegini gadagan etmek bilen, AIW-yň dolandyrylmagy zyýanly şertler bilen bir hatarda köp zyýanly şertleri döredýär. özbaşdak. Her bir hassanyň ýagdaýy özboluşly bolansoň, belli bir neşe bejergisiniň, hassanyň fonunyň we beýleki dermanlar we töwekgelçilik faktorlarynyň täsiri, wirusa garşy bejergini (ART) uzak ömrüň açary edip biler, ýöne hökmany suratda ýaşartmak üçin däl.

"20 ýyl mundan ozal nirededigimizi göz öňünde tutsak, bu gudratly zat däl" -diýip, bu işe gatnaşmaýan we AIW keselini bejerýän Kaliforniýa Saglygy goraýyş gaznasynyň prezidenti doktor Mark Smit Healthline aýtdy. "Bu biomedikal ylym üçin ajaýyp üstünlik hekaýasy we beýleki wiruslara we kesellere düşünmegimize uly goşant goşdy."

Gözlegçiler, her biriniň 20 ýaş we ondan uly ýaşly Demirgazyk Amerikanyň AIDS keseliniň gözleg we dizaýn boýunça hyzmatdaşlygynyň (NA-ACCORD) çäginde 23 000 näsag barada maglumat ýygnadylar. Topar dürli döwürlerde ölüm derejesine göz aýladylar, ömrüň 2000-nji ýyldaky 36.1 ýyldan 2002-nji ýylda 2006-njy ýylda 51,4-e ýetendigini anykladylar. ýetmişinji ýyllaryň başynda ýaşaň ýa-da ortaça amerikalylara deňdir.

Gynansagam, habarlaryň hemmesi gowy däl. Akýagyzlar ak dällerden has köp ýaşap bilerdi, ozal neşe serişdesini ulanmadyk adamlaryň neşe serişdesini içerde ulanan adamlardan has gowy mümkinçiligi bardy. HIVaş ak AIW hassasy ýetmiş ýaşyna ýetip bilse-de, neşe serişdesini ulanýanlar adatça 49 ýaşa çenli, akýagyzlar bolsa 58 ýaşa çenli ýaşadylar. “Tagtanyň hemme ýerinde reňkli jemgyýetler ak kärdeşlerinden has erbet” diýip, direktoryň kömekçisi Kaýl Merfi aýtdy. Milli Azlyklaryň AIDS Geňeşi üçin aragatnaşyk barada “Healthline” habar berdi. Olara has soňrak diagnoz goýulýar we idegde saklanmak ýa-da wirus ýokaşdyrmak ähtimallygy az ".

Şol bir wagtyň özünde, AIW bejergisi hemmeler üçin kyn mesele bolup galýar. Garyn boşlugyndan we baş aýlanmagyndan başlap, böwrek ýetmezçiligine we AIW bilen baglanyşykly newrokognitiki näsazlyga çenli, wirusa garşy dermanlaryň zyýanly täsirleri dürli faktorlara baglydyr. Näsaglar neşe bejergisini berjaý etmeseler, keseli beýlekilerden ýokaşdyrmak howpuny ýokarlandyrýarlar, sebäbi indi az basylýar we has aňsat zeper ýetirip bilýär. Bu zyýany azaltmak üçin “gaty ur, ir ur” diýen käbir teoriýalara garamazdan, bejergini ýeňilleşdirmek üçin çykdajylar hassalary uly karzlara öwrüp biler.

Netijede, hassalaryň ömrüni uzaltmak köpler tarapyndan ähliumumy ýagşylyk hökmünde görülýär. Derman bejergisiniň işleýändigini aňladýar. Hakykatdanam, käbir gözlegçiler bejerginiň hiç haçan tapylmajakdygyna şübhelenýärler, sebäbi bu dermanlary gaýtadan satyn alýanlardan az girdeji gazanýar. Personalöne şahsy derejede bu gaty köp zady aňladýar. Mysal üçin, Smitde 70 ýaşynda AIW keseli bar.

"Ol agtyklaryny mekdebe äkidýär" diýip, Smit düşündirdi. "Geň zat, indi 70 ýaşly islendik adam bilen gyzyklanýan zatlarym - lipidler, gan basyşy we ş.m. Bäş ýyl ozal aç-açan, AIW keselindäki adamlaryň gan basyşyny ýumşak ýokarlandyrmaga köp wagt sarp etmedim.”

Mowzuk arkaly meşhur