Artykmaç çagalaryň ene-atalary çaganyň agramyny sagdyn hasaplaýarlar; Semiz çaganyň semremegi adaty görünýär
Artykmaç çagalaryň ene-atalary çaganyň agramyny sagdyn hasaplaýarlar; Semiz çaganyň semremegi adaty görünýär
Anonim

Çagaňyzyň semizlik bilen göreşini çözmekde 1-nji ädim meseläni ýüze çykarýar, ýöne täze gözlegiň netijesine görä, ene-atalar bu ilkinji ädimi äsgermezlik edýärler. Nebraska-Linkoln uniwersitetiniň geçiren gözlegleri, çagalaryň semizlik statistikasynyň soňky döwürde köpelendigine garamazdan, ene-atalaryň ýarysyndan gowragynyň çagalarynyň agramy bilen baglanyşykly meseläni tanap bilmeýändiklerini ýüze çykardy.

Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlaryna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda çagalaryň we ýetginjekleriň üçden birinden gowragy aşa semiz ýa-da semiz hasaplanýar. 1980-nji ýyldan başlap, 19 ýaşa ýetmedikleriň arasynda aşa semizlik (ýagdan, myşsadan, süňkden we suwdan beýikligi boýunça bedeniň artykmaç ýagy) ýa-da semiz (bedeniň aşa köp ýagy) diýlip kesgitlenenleriň sany çagalarda iki esse artdy we ýetginjeklerde üç esse.

UNL-iň psihologiýa boýunça dosenti Timoti Nelson "Ene-atalar tarapyndan ýitirilen ýagdaýlar hakykatdanam gynandyryjy, sebäbi irki gatyşmagyň käbir gowy täsir edip biljek ýagdaýlary" -diýdi.

Nelson we UNL-iň aspiranty Alyssa Lundahl 1990-njy we 2012-nji ýyllar aralygynda dünýäde geçirilen 69 gözlegiň maglumatlaryny birleşdirdi. 2-18 ýaş aralygyndaky çagalaryň gatnaşmagynda geçirilen meta-analiz, ene-atalaryň ýarysyndan gowragynyň, 51 göteriminiň tanap bilmejekdigini ýüze çykardy. çagasy aşa semiz ýa-da semiz. Ene-atalar “çaganyň ýagy” düşünjesi sebäpli ulalansoň çagalarynyň agramyna has real düşünýän ýaly.

"Nirede bolsaňyzam we semizlik derejesi nähili bolsa-da, ene-atalar aşa semiz çagalarynyň agramyna henizem baha bermeýärler" -diýdi. Lundahl "Düşünjeler ýaş bilen has takyk ösýär" -diýdi. "Ene-atalar munuň diňe çaganyň ýagy däldigine we mundan beýläk ösmejekdiklerine düşünýärler."

Şeýle hem bu gözlegiň netijesi, 2 ýaşdan 5 ýaş aralygyndaky çagalaryň ene-atalarynyň çagasynyň aşa semiz ýa-da semizdigini has az ykrar edýändiklerini kesgitledi. Ene-atalar, özleri aşa semiz bolsa ýa-da çaga oglan bolsa, çagasyny semiz diýip kesgitlänoklar. Mysal üçin, agramy pes bolan ogullar aslynda adaty agramdy. Gözleg topary, şeýle hem, aşa agramly çagany tanamakda, ene-atasyna habar bermekde we degişli çäreleri görmekde çaga lukmanlarynyň möhüm roluna ünsi çekdi.

Lundahl "Bu, çagalar we olaryň agramy üçin köp täsir edýän mowzuk" -diýdi. Çagalarynyň agramyna baha bermeýän ene-atalar sagdyn iýmitlenmegi we çagalarynyň saglygyny gowulaşdyryp we semizlik howpuny azaldyp biljek bedenterbiýe çärelerini höweslendirip bilmezler."

Mowzuk arkaly meşhur