Durmuşa goldaw berýän göwreli aýal Robin Benson beýni ölermi, lukmanlar çagasyny halas etmek üçin uzak ýaşarmy?
Durmuşa goldaw berýän göwreli aýal Robin Benson beýni ölermi, lukmanlar çagasyny halas etmek üçin uzak ýaşarmy?
Anonim

Wagtyň geçmegi bilen Kanadaly lukmanlar 32 ýaşly kanadaly aýalyň çagasyny dogurmak üçin iş alyp barýarlar, geçen ýylyň ahyrynda içki gan akma beýnisini öldüripdi.

Britaniýa Kolumbiýa, Wiktoriýa keselhanasynyň lukmanlary reportersurnalistlere häzirki maksat Robyn Bensony 34-e çenli diri saklamakdygyny aýtdyth göwrelilik hepdesi we şeýlelik bilen ösýän çagasyna ýene ýedi hepde göwrelilik mümkinçiligini berýär. 22 hepdelik göwreli wagty hammamda ýykylan Benson 2013-nji ýylyň 28-nji dekabryndan bäri keselhanada, beýnisine uly zeper ýetdi we sagalmak mümkinçiligi ýok. Bu wakadan soň adamsy Dylan lukmanlardan dogulmadyk ogluny halas etmek üçin elinden gelenini etmegini isledi, adyna Iwer Kohen Benson diýip at dakdylar.

"Keselhanada aýalymyň beýniniň merkezine köp mukdarda gan syzandygyny, şeýle hem gan, basyş we zeper ýetip bolmajakdygyny bildiler, Dylan fond ýygnamak sahypasynda ýazdy." karary, bedenini ýene 7 hepde saklamaga synanyşýarlar … Geň zat, indi 5 hepde bäri muny amala aşyrmakda üstünlik gazandylar."

Beýnini halas edip bolmajakdygyna garamazdan, Robiniň bedeni henizem öňünden meýilleşdirilen enelik meselelerini ýerine ýetirýär we ogluna bir minutda diri galmak mümkinçiligini berýär. Dilanyň pikiriçe, lukmanlar heniz dogulmadyk oglanyň şuňa meňzeş dogluşlaryň 30 sany ýazgysyna salgylanyp, dogulmak mümkinçiliginiň 80 göterimdigini çaklaýarlar. Gynansagam, üstünlikli dogulmak Robyn üçin ahyrzamany aňladar.

“Ol meniň gaýamdy. Ol biziň üçin köp zat etdi, men onuň bilen ýene gürleşip bilmejekdigime ynanamzok "-diýdi Dylan. "Oglumyzyň ajaýyp ejesi bilen hiç haçan duşuşmajakdygyny bilmek gaty kyn we Iweri ilkinji gezek görenimizden birnäçe sagat soň Robyn bilen hoşlaşmaly bolarys."

Beýni ölü we göwreli

Bu pajygaly ýagdaý, maşgalasynyň isleglerine garşy birnäçe hepde ömür boýy saklanan Tehasly 33 ýaşly zenan Marlise Munozyň ýagdaýyny ýada salýar. “Resuscitate” buýrugyna garamazdan, Tehas ştatynyň Fort Wort şäherindäki Jon Piter Smit keselhanasynyň lukmanlary adamsy Erikiň göwreli näsaglara durmuş goldawynyň bes edilmegini gadagan edýän döwlet kanunyna salgylanyp, elleriniň daňylýandygyny aýtdy. Munozyň jesedi ýanwar aýynyň ahyryna çenli keselhanada galdy, bir kazy bu kazyýetde görkezilen düzgüniň ulanylmaýandygyny aýtdy we hassahana ömri goraýjy gurallaryň hemmesini aýyrmagy buýurdy.

Dylan ýazdy: "c bölüminiň üstünlikli bolandygyny çaklamak bilen, elbetde, oglum indiki birnäçe hepdäni keselhanada intensiw terapiýada geçirer" -diýdi. "Häzirki günlerim maşgala we ýakyn dostlarym bilen köp wagtdan, elbetde hassahanada Iwer we Robine baryp görmekden we saglyk ýagdaýynyň dowam etmegine umyt etmekden ybaratdyr."

Mowzuk arkaly meşhur