Semizlik we howanyň hapalanmagy: Artykmaç adamlar has köp hapalaýjylarda dem alýarlar
Semizlik we howanyň hapalanmagy: Artykmaç adamlar has köp hapalaýjylarda dem alýarlar
Anonim

Université de Montrale jemgyýetçilik saglyk mekdebinde doktor Pýer Broşunyň geçiren täze gözleginde semiz ýa-da aşa agramly ulularyň sagdyn agramdaky ululara garanyňda günde ýedi-50 göterim köp dem alýandygy anyklandy. Bu, esasanam dem alyş derejesi beýleki çagalara garanyňda 10-25 göterim ýokary bolan semiz çagalar üçin has dogrydyr.

35-den 39.99-a çenli BMI bolan 2-nji semiz adam, iň semiz hasaplanýar we semizlik sebäpli ölüm howpuny öz içine alýan agram bilen baglanyşykly saglyk kynçylyklaryny döredip biler. Broşunyň pikiriçe, bu synpdaky adamlar howanyň dem alşynyň iň ýokary tizligini günde 24,6 m3-e ýetirdi. Broçu press-relizde: "Bu, adaty agramly ortaça ulularyň 16,4 m3-den 8,2 m3 köpdür, ýa-da howa we hapalaýjylar 50% köp" -diýdi. Broşu hapalaýjy maddalaryň käbiri: kükürt dioksidi, ammiak, ozon we azot dioksidi.

Professional türgenler dynç alýan adaty adamlardan has köp howada dem alýarlar - ýöne bu ýokary derejeli dem alşy birnäçe ýyllap dowam etdirip bilmeýärler. Muňa derek, olaryň günde 41.2 m3 (dag lykiaçylary) 45,9 m3 (Tour de France welosiped sürijileri) fiziki işjeňliginiň dowamlylygy üçin dowam edýär. Beýleki tarapdan semiz adamlar, ömrüniň dowamynda ýokary dem alşyny dowam etdirýärler. Broçu: "2-nji görnüşli semiz mäziň ýarysynyň her gün 24,6-dan 55 m3-e çenli dem alýandygyny gördük, şonuň üçin her gün dem alýan howasynyň käbir ýokary derejeli türgenlere garanyňda has köp hapalanmalara sezewar bolýandygy aýdyň". metbugat beýanatynda aýtdy.

Gözleg, 1, 900 gatnaşyjyny synlady we 5 ýaşdan 96 ýaş aralygyndaky 1 069 adamyň maglumatlaryna esaslanýar. Broşu peşew nusgalarynda deýteriý we agyr kislorod ýaly iýmitlenýän howa elementleriniň “ýitip gitmegini” kesgitlemek bilen dem alyş derejesini barlady.. Broşu bu elementleri kesgitlemek bilen, her kimiň näçe kömürturşy gazyny çykandygyny görüp bildi.

Mundan başga-da, Broşu semiz çagalaryň howany hapalaýan maddalary dem almak üçin has ýokary howp astyndadygyny aýdýar. Çagalaryň alyş-çalşy has ýokarydyr we şeýlelik bilen gündelik işlemegini dowam etdirmek üçin semiz ululara garanyňda her kilogram agramda has köp dem alýar. Broçu: "Uly dem alma derejesi demgysma we beýleki öýken kesellerinde ulularda we çagalarda ösýärmi ýa-da ýokdugyny görmek galýar" -diýdi.

Howanyň hapalanmagy bilen semizligiň arasyndaky baglanyşygy öwrenen, ýöne düýbünden başga bir tarapdan başga gözlegçiler bar. Mysal üçin, Kopengagen uniwersitetiniň semizlik we iýmitleniş bölüminiň müdiri Arne Astrupy alyň we howadaky kömürturşy gazynyň ýokarlanmagynyň semizlige sebäp bolup biljekdigini öňe sürdi. Astrup Discovery News-a beren interwýusynda: "Global ýylylyk we parnik gazlarynyň bu mehanizmi sebäpli adamlar iýmit önümlerini köpeldýän bolsa, birden täze bir ölçeg alarys" -diýdi. "Bu, bu planetadaky ähli ilatyň iýmit bar bolanynda beden agramynyň artmagynyň sebäbini düşündirip biler." Astrupyň gipotezasyny barlamak üçin gözlegler alnyp barylýar.

Amerikan öýken birleşiginiň habaryna görä, hapalanmagyň semizlige sebäp bolýandygynyň aýdyň subutnamasy entek berkidilmese-de, howa toksinleriniň islendik adama, esasanam demgysma, ýürek-damar kesellerinden ýa-da semizlikden ejir çekýänlere ýaramaz täsir edip biljekdigi hakykatdyr. Çagalar we garry adamlar howanyň toksinlerinden, şeýle hem dowamly obstruktiw öýken keseli (COPD) ýa-da demgysma ýaly öýken kesellerinden ejir çekmek howpy has ýokarydyr. Ozon, hususan-da, dem gysmak, demgysma we öýken çişmesine duýgurlyk ýaly dem alyş problemalaryna sebäp bolup biler.

Mowzuk arkaly meşhur