Oryadyň nähili işleýändigi: Gippokampus täze tejribeleri görkezmek üçin geçmişi täzeden ýazýar
Oryadyň nähili işleýändigi: Gippokampus täze tejribeleri görkezmek üçin geçmişi täzeden ýazýar
Anonim

Bir çaganyň ýady ýadyna düşýär, soň beýlekisi. Ak we ak reňklere geçýär. Wideo ýaýrap başlaýar. Bu pursatlar Kodachrome tarapyndan barlanýar we gaty suratly albomlarda ýatlanýar. Soň bolsa, buluda geçýärler - köpçülikleýin adam ýadynyň döreýän ammary.

Photöne fotografiki subutnamalar bilen goldanýan ýat hem täzeden gözden geçirilýär. Geçmişdäki wakalary ýada salanymyzda, akyl köplenç ýadyna täze maglumatlary girizýär, soň bolsa yzygiderli üýtgeýän durmuş kyssasyna laýyk gelýär. Memoryadyň üýtgemeginiň takyk pursatyny Demirgazyk-Günbatar Uniwersitetiniň sülçisi Donna Jo Bridge kesgitledi we sişenbe güni “Neuroscience” inurnalynda bir gazet çap etdi.

Bridge öz beýanynda "memoryadymyz wideo kamera ýaly däl" -diýdi. "Memoryadyňyz häzirki dünýäňize laýyk bir hekaýa döretmek üçin wakalary täzeleýär we redaktirleýär. Häzirki wagtda gurulýar."

Elbetde, romantika älemi köpler üçin sapagy öýüne getirýär.

Bridge: "Häzirki ýoldaşyňyz bilen tanyşanyňyzda yza gaýdyp geleniňizde, bu söýgi we şadyýanlyk duýgusyny ýada salmagyňyz mümkin" -diýdi. "Currentöne häzirki duýgularyňyzy bu adam bilen asyl duşuşyga gönükdirip bilersiňiz."

Şol psihologiki proýeksiýa beýniniň gippokampy, Bridge we kärdeşleri tarapyndan aňsatlaşdyrylýar. Gözlegde, 17 erkekden we aýaldan kompýuteriň ekranynda 168 obýektiň ýerleşýän ýerini öwrenmegi haýyş etdiler, iş stolunyň fonlary suwasty ummanyň sahnasyndan Orta Günbataryň ekerançylyk ýerlerine howa görnüşine çenli üýtgeýär. Soňra gatnaşyjylardan obýektleri asyl ýerlerine goýmagy haýyş edildi, ýöne täze fonuň çylşyrymlylygy bilen. Her gezek okuwa gatnaşyjylar obýekti dogry ýerde goýup bilmediler. Memoryadyna has köp üns bermek üçin sülçüler soňra gatnaşyjylara synagda obýektiň asyl ýagdaýyny kesgitlemegini haýyş edip, bir ekranda üç ýerde bir obýekt görkezdiler. Bu bölümde, okuw toparynyň üç saýlawy bardy: dogry asyl ýeri, okuwyň ikinji böleginde nädogry saýlan ýeri we düýbünden täze ýer.

Bridge: "Adamlar elmydama 2-nji bölümde saýlan ýerini saýladylar" -diýdi. "Bu, täze fon ekranynda ýadyna düşen ýerini görkezmek üçin ýeriň asyl ýadynyň üýtgändigini görkezýär. Memoryady täze maglumatlary köne ýada salmak arkaly maglumatlary täzeledi."

Derňewçiler muny etmeýändiklerine ünsi çekdiler. Goldaw berýän fiziologiki maglumatlary ýygnamak üçin magnit-rezonans tomografiýasy we göz yzarlaýyş ulgamyny ulandylar. Käbir ýagdaýlarda göz yzarlaýyş programma üpjünçiligi bir ýadyň beýlekisiniň arasynda bolup biljek gapma-garşylygy teklip etdi.

Medisina jemgyýetçilik ylymlary we newrologiýa boýunça dosent Joel Voss bu gözlegiň kämil ýat düşünjesini ýok etmegine kömek edýändigini aýtdy. "Her kim, çagalygymyzy ýa-da geçen hepde eden zatlarymyzy ýatdan çykarmaga mümkinçilik berýän zat diýip pikir etmegi halaýar" -diýdi. "Memoryöne ýat häzirki pursatda gowy karar bermäge kömek etmek üçin döredildi we şonuň üçin ýat täzelenmeli".

Aslynda, aňymyz jenaýat kazyýet ulgamyna täsir edip, şahsyýet üçin has uly maksat bilen hyzmat etmek üçin ýady täzeden ýazýar.

"Memoryadymyz faktlary üýtgetmek üçin däl-de, üýtgetmek üçin guruldy, şonuň üçin biz gaty ygtybarly şaýat däl". “Gözlegiň, gözegçilik edilýän synag synagynda edilendigi we synagyň içinde ýatlamalaryň nähili üýtgändigi görkezilýär. Bridge: "Bu laboratoriýa şertinde ýüze çykan hem bolsa, ýadyň hakyky dünýäde özüni alyp barşyny pikir etmek ýerliklidir" -diýdi.

Mowzuk arkaly meşhur