Agyry bejermek: M.O.R.E. Terapiýa Hroniki agyrylara garşy göreşmek üçin akyl çärelerini ulanýar, Opioid agyry dermanlaryny nädogry ulanmak
Agyry bejermek: M.O.R.E. Terapiýa Hroniki agyrylara garşy göreşmek üçin akyl çärelerini ulanýar, Opioid agyry dermanlaryny nädogry ulanmak
Anonim

Boýnuň, arkanyň ýa-da aýagyň agyrmagy bilen uzaga çekýän fiziki näsazlyklar, gündelik işleri ýerine ýetirmek ukybyny çäklendirip biler, sebäbi sähelçe hereket bedeniň bogunlarynda agyry döredip biler. Dowamly agyrynyň ýaýramagy lukmanlara agyryny azaltmak üçin az işleýän we öz gezeginde hassalaryň arasynda nädogry ulanylmagyna goşant goşýan opioid agyry dermanlaryny bellemäge sebäp boldy. Maslahat we kliniki psihologiýa theurnalynda çap edilen soňky gözlegiň netijesine görä, neşe serişdesini ulanmaýan täze bejergi - “Mindfulness-Orient Recover Enhancement” ýa-da “MORE” - akyl çärelerini ulanmak arkaly näsaglarda dowamly agyryny we opioid nädogry ulanylmagyny azaldyp biler.

Dowamly agyry - köplenç üç aýdan alty aýa çenli dowam edýän agyry diýlip kesgitlenýär - Amerikanyň iň uly we iň sessiz saglygy meselesi hökmünde garaldy. Amerikan agyry lukmançylyk akademiýasy, 100 million uly ýaşly amerikalynyň dowamly bel agyrysyndan ejir çekýändigini we adamlaryň lukmanlara gitmeginiň esasy sebäbidigini aýdýar. Adaty dowamly agyry şikaýatlarynda kelle agyry, bel agyrylary, rak keseli, artrit agyrylary, neýrojeniki agyrylar we psihogen agyrylar bar. Bu agyry üçin dermanlar, akupunktur, ýerli elektrik gyjyndyrmasy we beýni stimulýasiýasy, şeýle hem hirurgiýa ýaly birnäçe bejerginiň bardygyna garamazdan, ylmy maglumatlar tarapyndan goldanýan neşe serişdelerine garşy bejergileriň sany köpelýär.

Kliniki gözlegçi we psihoterapewt Erik Garland, aň-düşünjäni öwretmek, aň-düşünje terapiýasy we oňyn psihologiki ýörelgeleri stres, endik we agyry bejermek strategiýasyna birleşdirýän akyl tälim programmasyny döretdi. KOREBIR bir wagtyň özünde dowamly agyryny we opioidiň nädogry ulanylmagyny döredýän mehanizmleri nyşana almak üçin döredildi. Akyl taýdan gatyşmak, "materiýa hakda pikir" düşünjesini nygtap, fiziki meseleleri çözmäge kömek edip biler.

Bejergini synamak üçin Garland we onuň gözlegçiler topary MORE-iň irki döwürde tötänleýin gözegçilik edilýän synagdan peýdalanyp, gözleg geçirmäge synanyşdylar. Jemi 115 hroniki agyry hassasy, ortaça 48 ýaşy bilen, sekiz hepde MORE ýa-da goldaw toparyna bölünip berildi. Gözlegiň netijeleri bejergiden öňki we soňky bejergide we üç aýlyk gözlegde ölçeldi.

Gözlegçiler tarapyndan gysga agyry inwentary, agyrynyň agyrlygyny, agyrynyň gündelik işine edýän täsirini, agyrynyň ýerleşýän ýerini, agyry dermanlaryny we soňky 24 sagadyň dowamynda ýa-da soňky bir hepdäniň dowamynda agyryny azaltmagyň mukdaryny bahalandyrmak üçin ulanyldy. Opioid ulanylyşynyň bozulmagynyň ýagdaýynyň üýtgemegi, häzirki Opioidiň nädogry ulanylmagy ölçegi bilen ölçenildi. Gözlegçiler tarapyndan opioidlere bolan isleg, stres, reaktiw däl, agyry duýgularyny täzeden düşündirmek we gaýtadan baha bermek hem baha berildi.

Gözlegden ozal toparyň takmynan 75 göteriminiň bellenen has ýokary dozalary kabul edip, programma başlamazdan ozal opioid agyry dermanlaryny nädogry ulanýandyklary anyklandy. “ScienceDaily” -niň habaryna görä, hassalar stressi we aladany ýa-da beýleki duýgulary azaltmak üçin öz-özünden bejerýärler. Opioidlere elýeterlilik we agyrylary azaltmak üçin dermanlara garaşlylyk, onuň nädogry ulanylmagyna sebäp bolup biler.

KOREBIR maksatnama gatnaşyjylara üç sany oýlanyşykly komponenti ulanmaga kömek etmegi maksat edinýär: zehinliligi öwretmek, täzeden baha bermek we tygşytlamak. Akyldarlyk aňy habardarlygy ýokarlandyrmaga, biriniň ünsüni dolandyrmaga we awtomatiki endikleri kadalaşdyrmaga kömek edýär. Gaýtadan baha bermek, stresiň manysyny hassanyň maksada okgunly ýa-da ösüşi öňe sürýän görnüşinde täzeden gurýar. Iň soňunda bolsa, tygşytlamak hassalara ünsüni durmuşdaky ownuk zatlara bolan gadyryny ýokarlandyrmaga kömek edýän oňyn wakalara gönükdirmäge kömek edýär.

Netijeler, adaty goldaw toparyndaky näsaglaryň arasynda 32 göterim azalmak bilen deňeşdirilende, köp mukdarda opioidiň nädogry ulanylmagynyň 63 göterim azalmagyna sebäp boldy. Täze bejeriş toparyndakylar, has köp terapiýa gutarandan üç aý dowam eden dowamly agyrynyň 22 göterim azalandygyny habar berdiler. Garland habar habarnamasynda "Akyl taýdan gatyşmak, psihologiki we biologiki derejelerde agyry ýaly fiziki kynçylyklary çözüp biler" -diýdi. "Beýnide bolup geçýän zatlar bedende bolup geçýär - şonuň üçin beýniniň işleýşini üýtgedip, bedeniň işini üýtgedersiňiz."

KOREBIR agyryny azaldyp biljek we dowamly opioid ulanmak bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durup biljek alternatiw bejergini hödürleýär. “Psychology Today” -iň habaryna görä, adam fiziki agyryny başdan geçirende, agyry signaly duýgur ýol we emosional ýol arkaly beýnine geçýär. Soňra bu tejribäniň emosional bölegi amigdele we beýnide ýerleşýän öňdäki korteks korteksine syýahat edýär.

Psihologiki usul arkaly bedeni akyl-paýhas bilen dolandyrmak çydamlylygy ösdürmäge we näsaglara dowamly agyryny dolandyrmagyň ussatlygyny öwredip biler. Amerikan Psihologiki Birleşigi, adamlara öz streslerini dolandyrmak üçin birnäçe maslahat berýär, sebäbi emosional we fiziki agyry, dowamly agyry bilen birlikde, stres derejesini ýokarlandyryp biler. Şeýle hem, gowy iýmek, köp uklamak we maşk etmek stressi we agyryny dolandyrmagyň oňyn usullarydyr.

Mowzuk arkaly meşhur