Ysmanak iýmegiň sebäpleri: Tilakoidler sizi has doly duýýar, gan glýukozasyny sazlaň
Ysmanak iýmegiň sebäpleri: Tilakoidler sizi has doly duýýar, gan glýukozasyny sazlaň
Anonim

Keýliň soňky döwürde güýçli ýaprakly ýaşyl hökmünde meşhurlygyna garamazdan, ysmanak - Popeye-iň nusgawy super iýmiti - henizem ýokumly maddalara baý ösümlik bolup galýar. Hususan-da, gözlegçiler ysmanakda iýmit siňdirişini haýalladýan beýleki ýaşyl ýapraklarda köp duş gelýän tilakoidiň bardygyny anykladylar.

Dogry taýýarlanylanda, ysmanak adamlary has doly duýmak we aşa köp iýmegiň öňüni almak bilen, işdäni basyrmak mümkinçiligine eýe. Şwesiýanyň Lund uniwersitetinden professor Şarlot Erlanson-Albertsson UPI News-a tilakoidleriň ýag siňdirişini haýalladyp, içege tutuşlygyna gatnaşmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy.

Tilakoidler, esasan, içimizdäki doýma signallaryny herekete getirip bilýän ýaşyl ýapraklaryň hloroplastlarynda ýerleşýän kiçijik haltajyklardyr. Şeýle-de bolsa, ysmanagy täze iýmek hökman tilakoidleri boşatmaýar. Ilki bilen öýjüklerden birleşmeleri çykaryp, ony tebigy suw ekstraktyna öwürýän ezmeli, süzülmeli we merkezden gaçyrylan bolmaly. Käbir ysmanak süýjüliklerini taýýarlamagyň wagty gelip biler.

Erlanson-Albertsson öz gözleginde, adamlara ysmanak suwunyň ekstraktyny berlenlerinde, günüň dowamynda az açlyk duýýandyklaryny we azyk islegleriniň azdygyny ýüze çykardy. Atyşyga gatnaşanlaryň, ganyň glýukoza derejesinden has ýokary bolmagy bilen birlikde, ganynda has ýokary doýma gormonlary bardy.

Doktor Rikard Kohnke tarapyndan Lund uniwersitetiniň tejribe lukmançylygy bölüminde geçirilen başga bir şwesiýaly gözlegde, on bir saglyk gatnaşyjysyna ýokary ýagly nahar berildi. Pesto sandwiçleriniň käbirinde tilakoidler bar, käbirlerinde ýok. Netijelere görä, tilakoidleri öz içine alýan pesto sandwiçini iýen adamlar işdä signal berýän gormon bolan greliniň azalandygyny görkezdiler. Şeýle hem leptiniň ýokarlanmagy, başga bir doýma signaly we insuliniň derejesi peseldi. Munuň görkezýän zady, tilakoidleriň adamlaryň işdäsini has uzak wagtlap basyp bilýändigi, hemişe açlyk agyrylaryna garşy göreşmek üçin semremäge synanyşýanlar üçin peýdaly bolup biljekdigi.

Gyzykly tarapy, Popeye sagdyn iýmitleri meşhur eden we ysmanak satuwyny ýokarlandyran hem bolsa, 1900-nji ýyllaryň başynda ysmanakly PR esasly maglumat düýbünden takyk däldi. 1800-nji ýyllaryň ahyrynda, Erih fon Wolf atly nemes himigi öz belliklerinde ysmanakdaky demir mukdaryny nädogry ýazdy. Ysmanagyň her 100 gramda 35 milligram demir bardygyny, hakykatdanam bary-ýogy 3,5 milligram bolandygyny ýazdy. Bu kiçijik onluk çalyşma, ysmanagyň takmynan 70 ýyl bäri iň ýokary iýmitdigine we Popeye-iň halaýan iýmitiniň şeýle bolandygyna ynanmaga sebäp boldy.

Demir ysmanagyň düzüminiň mukdary öňkülerden has az bolsa-da, antioksidantlara we ýokumly maddalara baýdyr. Bir käse ysmanakda diňe 27 kaloriýa bar, ýöne belokdan, kalsiýden, demirden, magniýden, kaliýden, A witaminden we folatdan durýar. Magniý ýürek ritmini, berk immunitet ulgamyny we myşsa we nerw funksiýasy bilen birlikde gan basyşyny saklamaga kömek edýär. Ysmanak, gan basyşyny peseltmek, süňk saglygyny gowulaşdyrmak, deri we saç ýaly görkezildi.

Mowzuk arkaly meşhur