Ban Bossy kampaniýasy: Baýonse Şeril Sandbergiň gyzlarda liderligi ýokarlandyrmak başlangyjyna goşulýar
Ban Bossy kampaniýasy: Baýonse Şeril Sandbergiň gyzlarda liderligi ýokarlandyrmak başlangyjyna goşulýar
Anonim

“Men başlyk däl. Men başlyk "diýip, Baýons" başlyk "sözüniň gadagan edilmegini öňe sürýän kampaniýada aýdýar. Estrada ýyldyzy, “Facebook COO” Şeril Sandberg, Kondoliza Raýs, Daýan fon Fürstenberg, Jennifer Garner we beýleki köp sanly tanyş aýallar Aýallaryň taryhy aýy mynasybetli birleşýärler.

Kampaniýa şeýle düşündirýär: "Kiçijik oglan özüni görkezse, oňa" lider "diýilýär. Kiçijik gyz hem edil şonuň ýaly hereket etse," başlyk "diýlip atlandyrylmak howpy abanýar. “Başlyk ýaly sözler habar iberýär: eliňizi galdyrmaň we gürlemäň. Orta mekdepde gyzlar oglanlara garanyňda öňdebaryjy bolmaga gyzyklanmaýarlar - ululykda dowam edýän tendensiýa. Bilelikde bilelikde gyzlary alyp barmaga höweslendirip bileris "-diýdi.

Bu kampaniýanyň maksady ýaş aýal-gyzlara kuwwat bermek. Youngaş gyzlar we aýallar köplenç başgalaryň üstünden gülmekden ýa-da höküm çykarmakdan gorkýandyklary üçin höweslerinden ýüz öwürýärler.

Sandberg: "Gyzlardan ýaşlykdan ýolbaşçylygy yzygiderli pese gaçyrýan köp usullarymyzy tanamalydyrys, munuň ýerine olary höweslendirmelidiris" -diýdi. Munuň ýerine uludan dem alyň we ýolbaşçylyk ukybyny öwüň ".

Kampaniýa laýyklykda:

Başlangyç we orta mekdepleriň arasynda gyzlaryň öz-özüne bolan hormaty oglanlaryňkydan 3,5 esse azalýar.

Gyzlar, ýolbaşçy wezipeleriň “başlyk” ýaly görünmeginden aladalanmak üçin oglanlardan iki esse köp.

Gyzlar sapakda efir wagtyny az alýarlar. Olara az çagyrylýar we has köp kesilýär.

BanBossy, gyzlaryň liderligine ylham bermek üçin her kimiň ulanmagy üçin çeşme. Aşakdaky jemgyýetçilik hyzmatynyň bildirişine göz aýlaň:

Mowzuk arkaly meşhur