Arlindo de Souzanyň Bicepsleri käbir adamlaryň bilinden has uludyr (düýbünden ýasama diýmeli däl)
Arlindo de Souzanyň Bicepsleri käbir adamlaryň bilinden has uludyr (düýbünden ýasama diýmeli däl)
Anonim

Başarsaňyz, ýumşak düwünçegiňize hirurgiki usulda ýerleşdirmegi göz öňüne getiriň. Indi ony aşakda ýerine ýetiriň. Indi beýleki gol. Gutlaýarys, siz Braziliýaly bedenterbiýeçi Arlindo de Souza.

De Souzanyň bicepleri aýlawda 29 dýuým, ýa-da has takygy, köp tanymal zenanlaryň bilinden has uly. Elbetde, De Souzanyň bicepleri aslynda ýumşak oýunlar däl, ýöne şeýle hem bolup biler. 43 ýaşly öňki kerpiç öndürijiniň myşsalary sanjylýan steroidleriň, mineral ýagyň, alkogolyň we gormonlaryň we at witaminleriniň gündelik tertibi.

"Mirror" gazetiniň habaryna görä, "meigit muny maňa berdi. Ol:" Muny al, birnäçe günüň içinde öser "-diýdi. "Şprisi ýükledim, goluma saldym, sanjym etdim, meni şol ýerden çişirdi. Dogrusyny aýtsam, hiç zat duýmadym. Käwagt birneme baş aýlanýardym, ýöne başga zat ýok."

De Souzanyň bedeniniň arassa estetikasy: Iki ýyl mundan ozal, beýleki damarlara beýleki dünýädäki maddalary sanjyp başlanda, güýçli däl. Lukmanlar adamlara myşsa dokumalaryna ýetirýän zyýany sebäpli steroid kabul etmezlik barada yzygiderli duýduryş berýändigi sebäpli, ol has gowşak bolup biler. Ulanyjylar öýjükli abseslere töwekgelçilik edýärler - steroidleriň myşsa bilen ýagyň arasynda garyşmagy netijesinde ýüze çykýan howply ýokançlyklar, käwagt lukmanlary operasiýa etmäge ýa-da has erbetini kesmäge mejbur edýärler.

De Souza henizem iňňäni goltugyna salmaga mejbur bolýandygyna garamazdan, sanjymyny bes edendigini aýdýar. Iň bärkisi, başga bir sanjymyň ony hassahana ýerleşdirip biljekdigini bilýär - Gregg Walentinodan tapawutlylykda, 28 dýuýmlyk biceps aşa ulaldy. Showarag sergisine hoş geldiňiz.

Mowzuk arkaly meşhur