Göwrelilik süýji keseli, durmuşda ýürek keselleriniň döremek howpuny ýokarlandyryp biler
Göwrelilik süýji keseli, durmuşda ýürek keselleriniň döremek howpuny ýokarlandyryp biler
Anonim

Göwrelilik süýji keseli, aýalyň ömründe 2-nji görnüşli süýji keseline ýolugmagy mümkin, ýöne ýürek keseliniň döremek howpuny hem ýokarlandyryp biler diýip Kaiser Permanente we Milli Saglyk Institutlarynyň täze gözleginde ýüze çykaryldy.

Kaliforniýadaky Kaiser Permanente gözleg bölüminiň uly ylmy işgäri we gözlegiň esasy awtory doktor Erika P. Gunderson press-relizde açyşlaryň diňe göwrelilik döwründe ýüze çykýan metabolik bozulmanyň täze netijelerini aýdyňlaşdyrýandygyny aýtdy. "Gözleglerimiz, diňe göwrelilik süýji keseliniň bolmagy, aýalyň 2-nji görnüşli süýji keselini ýa-da metabolik sindromy ýüze çykmazdan ozal, aşaky kliniki ateroskleroz keseliniň döremek howpuny ýokarlandyrýandygyny görkezýär" -diýdi.

"Göwrelilik, aýalyň geljekde ýürek keselleri üçin has uly töwekgelçiligini görkezip biljek möhüm döwür hökmünde ykrar edilmedi" -diýdi.

Amerikan ýürek birleşiginiň Journalurnalynda çap edilen bu gözleg, 20 ýylyň dowamynda 18-30 ýaş aralygyndaky 898 enäni gözden geçirdi. Gözlegçiler, her gatnaşyjynyň göwreliliginden öň, wagtynda we soň lukmançylyk maglumatlaryna göz aýladylar. Soňra saglyk tendensiýalaryny nusgadaky göwrelilik süýji keseli bilen deňeşdirdiler.

Umuman alanyňda, 199 aýal ýa-da nusganyň 13 göterimi göwrelilik döwründe metabolik bozulmany döredipdi.

Gunderson we kärdeşleri göwrelilik süýji keseli bolmadyk, soň bolsa 2-nji görnüşli süýji keselini döreden aýallar bilen deňeşdirilende, göwrelilik süýji keseli bolan we soňra 2-nji görnüşli süýji keselini döreden aýal-gyzlaryň ýürek-damar keselleriniň belli bir faktorynyň karotid arteriýasynyň intima-media galyňlygynyň ep-esli uludygyny anykladylar..

Gunderson "Bu tapyndy, göwrelilik süýji keseliniň taryhynyň süýji keseli we ýürek keseli bilen baglanyşykly metabolik keseller ýüze çykmazdan ozal irki aterosklerozyň ösmegine täsir edip biljekdigini görkezýär" -diýdi. "Göwrelilik süýji keseli aýallarda ýürek keseliniň irki töwekgelçiligi bolup biler".

Milli saglyk institutlarynyň çaklamalaryna görä, her 100 göwreli aýaldan ýedisi belli bir döwürde göwrelilik süýji keselini döredýär. Ganyň glýukozasynyň aşa köp bolmagy bilen häsiýetlendirilýän bu ýagdaý, ösýän çaga üçin dürli kynçylyklara sebäp bolup biler. Bulara aşa dogluş agramy, sarylyk, gipoglikemiýa we deslapky dogluş degişlidir.

Metabolik ýagdaý barada häzirki bilimleri giňeltmekden başga-da, netijeler ýürek-damar kesellerini barlamagy gowulaşdyryp biler, sebäbi olar düýbünden täze töwekgelçilik toparyny ýagtylandyrýar. Gunderson sözüni jemledi: "Bu ateroskleroz howpy astyndaky kiçi topary nädip kesgitlemelidigi barada oýlanmakda üýtgeşiklik". Önümçilik kynçylyklary geljekdäki kesel töwekgelçiligini açýar diýen düşünje has soňky ünsi özüne çekýär."

Mowzuk arkaly meşhur