Döş süýdüniň näme üçin sagdyn bolmagy? Jogap biziň içegelerimizde ýatyp biler
Döş süýdüniň näme üçin sagdyn bolmagy? Jogap biziň içegelerimizde ýatyp biler
Anonim

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň bäbeklere durmuşda sagdyn başlangyç berýändigi we birnäçe şertleri döretmek mümkinçiligini peseldip biljekdigi hakda her gün has köp zat öwrenýän ýaly. Şeýle-de bolsa, alymlar ene süýdüniň aňyrsyndaky biologiýa düşünip başlaýarlar, munuň näme üçin saglyga köp peýdasy bilen baglanyşyklydygyny düşündirýärler. Täze gözleg, ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň içegelerinde gowy bakteriýalaryň ösmegine itergi bermek arkaly çagalarda immunitet ulgamynyň ösmegine kömek edýändigini ýüze çykardy.

Içegelerde süýt kislotasy bakteriýalarynyň bolmagy çagalaryň immunitet ulgamynyň sagdyn ösmegi üçin möhümdir. Recentakynda geçirilen gözlegde, gözlegçiler ömrüniň ilkinji üç ýylynda 300 çagany analiz etdiler. “Medical News Today” -iň habaryna görä, topar medeniýete garaşsyz usullary ulanmak bilen içege bakteriýalarynyň DNK “gol yzygiderliligini” çykaryp, wagtyň geçmegi bilen olaryň üýtgemegine syn edip bilipdir.

Netijeler, soňky 9 aýda ene süýdi bilen emdirilen bäbekleriň we iýmitlenmedik çagalaryň arasynda içege bakteriýalarynyň mukdarynda ep-esli tapawudyň bardygyny görkezdi. Çagalaryň hemmesi ene süýdi bilen iýmitlendirmegi bes edip, beýleki iýmitleri iýip başlanda, içege bakteriýalarynyň mukdary 9-18 aý aralygynda azaldy. Gözlegçiler, tapylan içege bakteriýalarynyň mukdarynyň "ene süýdi bilen iýmitlenmegiň bes edilen wagtyna has täsir edýändigi" bellendi. Bedeniň köpçülik görkezijisiniň (BMI) köpelmegi bilen içege bakteriýalarynyň köpelmeginiň arasynda anyk baglanyşyk bardy. Gözlegçiler: "Çaganyň çalt agramyny ýokarlandyrmak, ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň irki kesilmegi we durmuşdan soňky semizlik arasynda öň döredilen oňyn baglanyşyklary göz öňünde tutsak, bu ýerde görlen degişli mikrob tapyndylary ünsi çekýär".

Bu täze gözleg, bu bakteriýalaryň takmynan 3 ýaşa çenli üýtgäp durýandygyny görkezmek bilen içege bakteriýalarynyň takmynan 12 aýdan durnuklydygy baradaky öňki ynamy kynlaşdyrýar. Diýmek, bu ilkinji ýyllarda içege bakteriýalarynyň daşarky faktorlara has ejiz bolan “penjire” bar. Çaga näçe uzak emdirilse, bakteriýalaryň şonça-da gülläp ösmegi höweslendirilýär.

Gözlegçiler, bu gözlegiň netijeleri enelere çagalarynda sagdyn içege bakteriýalarynyň ösmegine itergi berer diýip umyt edýärler. Şeýle hem has täsirli çaga formulalaryny ösdürmäge kömek etmek üçin ulanylyp bilner. Täze tapyndylary ene süýdi bilen iýmitlendirmek bilen baglanyşykly beýleki peýdalaryň sanawyna goşup bolýar, ululykda çişmekden we ýürek kesellerinden goramak, gulak ýokançlygynyň we ADHD howpuny peseltmek, hatda akyl artdyrmak.

Mowzuk arkaly meşhur