Rak öýjükleri bedene ýaýramak üçin 'erbet' holesteriniň üstünde doňuz; Öňüni almak möhümdir
Rak öýjükleri bedene ýaýramak üçin 'erbet' holesteriniň üstünde doňuz; Öňüni almak möhümdir
Anonim

Bütin dünýäde saglygy goraýyş edaralary barha artýan semizlik epidemiýasynyň öňüni almak üçin bir ýol gözleýärler. Bütin dünýäde 1,4 milliarddan gowrak ulularyň aşa agramy bar, olary ýürek keseli, insult, 2-nji görnüşli süýji keseli we düwnük keseline sezewar edýär. Formeröne öňki üç kynçylyk bir ýere jemlenýän bolsa-da, elmydama düwnük keseli ýaly bolup görünýärdi. Indi, täze bir barlag, metastaz diýlip atlandyrylýan rak keseliniň “erbet” holesteriniň kömegi bilen ösýändigini anyklamak bilen onuň nähili baglanyşýandygyny görkezýär.

Amerikan ýürek birleşiginiň habaryna görä, gan holesteriniň diňe üçden bir bölegi ýokary dykyzlykly lipoprotein (HDL, ýa-da “gowy” holesterin) bilen, galanlary pes dykyzlykly lipoprotein (LDL ýa-da “erbet” holesterin) göterilýär.. Arterial diwarlaryň üstünde gurulýan, ýüregiň we beýniniň gan geçmegini bökdeýän we dar arteriýalara eltýän erbet holesterin. Şeýlelik bilen, adamy ýürek agyry we insult howpuna salýar. Emma Sidneý uniwersitetiniň gözlegçileri düwnük öýjükleriniň LDL-e birikdirilip, bedeniň hemme ýerine hereket edip biljekdigini anykladylar.

Goşundy, bedeniň ähli öýjüklerinde, şol sanda rak öýjüklerinde diýen ýaly bar bolan integrin diýlip atlandyrylýan ýelimleýji belogyň kömegi bilen ýüze çykýar. Bu integrinler, çişiň üstünden geçip barýarka LDL-e birikýär we piggyback, esasan, bedeniň beýleki ýerlerine ösüp başlaýar. Uniwersitetiň dermanhana fakultetiniň dosenti Tomas Grewal: "Düwnük keseli bolan adamlarda integrinler has işjeň bolýar, bu bolsa düwnük öýjükleriniň köpelip, gan akmagyna we beýleki dokumalarda kök urmagyna sebäp bolýar" -diýdi., "Sidneý Morning Herald" gazetine aýtdy.

“Medical News Today” -iň habaryna görä, integrin ingibitorlary eýýäm işlenip düzülen hem bolsa, rak keselleri bilen ulanmak üçin ýaramsyz tapyldy, sebäbi LDL-iň rak öýjüklerini alyp barşyna doly düşünilmedi. Thoseöne bu dermanlary täzeden gözden geçirmek zerur hem bolup bilmez, sebäbi gözlegiň netijesi “ýokary” holesteriniň öýjükleriň içki bölegine näderejede ýokarydygyny görkezdi. Bu, rak keselinden bejergi tapmaga kömek edip bilse-de, gözlegçiler her bir adam üçin iň oňat jedeliň, holesterini nädip dolandyrmalydygyny öwrenmekdigini aýtdylar.

Grewal "Sidneý Morning Herald" gazetine beren interwýusynda: "Maşgalada ýokary holesterini bolan, aşa köp spirtli içgileri içýän we sagdyn günbatar iýmitlerini iýýän adamlar howply LDL derejesiniň rak keseliniň ösmegine goşant goşup biljekdigini bilmelidirler" -diýdi. Holesterini dolandyrmagy öwrenmek, döş, prostat we bagyr ýaly birnäçe holesterin bilen baglanyşykly rak keselinden gaça durmagyň açarydyr. Ulular muny diňe sagdyn iýmitlenmek bilen çäklenmän, fiziki taýdan has işjeň bolmak arkaly hem edip bilerler. Saglygy goraýyş we adam hyzmatlary bölümi ululara her hepde azyndan 150 minut orta intensiwlikli aerob işjeňligini almagy maslahat berýär, goşmaça wagt her hepdede her myşsa toparyny nyşana alýan güýç öwrediş maşklaryny ýerine ýetirýär.

Mowzuk arkaly meşhur