Milli günüňizi isleýän günüňiz gutly bolsun: Näme iýersiňiz?
Milli günüňizi isleýän günüňiz gutly bolsun: Näme iýersiňiz?
Anonim

Saglyk iýmitlerine we iýmitlenýän iýmitlere garşy nägilelik bildirip, size milli günüňizi isleýän günüňizi gutlamak isleýärin. Siziň çak edişiňiz ýaly, bu gün kaloriýa mukdaryna, ýagyna ýa-da glýuteniň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan islän zadyňyzy iýmäge doly bagyşlanýar.

Bagtymyza, bu ýyl dynç alyş Amerikanyň hemme ýerinde enelere aýratyn sowgat bolan Eneler gününe-de gabat gelýär. Adamlara şu günki dabaralarda hyýallaryny ulanmaga çagyrylýar we diňe gereksiz iýmitlerden doňmak bilen çäklenmeýär. Belki, hemişe synap görmek isleýän, ýöne öňem batyrgaý bolmadyk geň ýa-da gyzykly tagam bar. Ora-da belki köçeden täze restoran açylan bolsa-da, bahalaryň ýokary bolmagy sebäpli synap görmek üçin elmydama özüňizi günäkär hasaplaýarsyňyz. Doňuz hindi naharyny taýýarlamak üçin Şükür gününe çenli garaşmaly diýýär kim? Bu gün bu günäni bir gapdala iteklemek we mümkin boldugyça bölünmek güni.

CNN telekanalynda köp adam karamelizirlenen sogan bilen filet mignon ýaly iýmitleriň suratlaryny we Gyz Skaut gutapjyklarynyň tutuş gutusyny görkezip, baýramçylygy nädip bellemelidigini mysallar bilen iberdi. Beýlekilerde jemgyýetçilik ofisiniň dynç alyş otagynda başgalaryň günortanlyk naharyny günäkär iýmek ýa-da dynç alyşy äsgermezlik etmek ýaly has döredijilikli pikirler bardy, sebäbi "her gün isleýän zadyňyzy iýiň".

Her gün artykmaç içmek maslahat berilmese-de, hepdelik “aldaw güni” hakykatdanam peýdaly bolup biler. Erkekleriň fitnesine görä, hepdede bir gezek ýokary kalorili nahar iýmek, adaty ýagdaýdan has uly nahary döwmäge mejbur edip, metabolizmi aşa köp sürýär. Monoton we berk iýmitlenenden soň bedeniňiz uýgunlaşyp başlaýar we şeýlelik bilen platoda. Ortaça garanyňda has uly nahar iýmek, iýmitlenmek, maşk etmek ýa-da işlemek sebäpli ýitirilen glikogen derejäňizi, ýangyç ammarlarymyzy çalşar. Meýilleşdirilen aldaw nahary has yzygiderli görnüşde bolmaga kömek edip biler we maşklar üçin has köp energiýa berer.

Uglewod kabul ediş mukdaryny köpeltmek, indiki günlerde okuwyňyzyň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Trackolda ýa-da beýleki ýurtlarda ylgaýan her bir adam ýaryşdan öňki makaron oturylyşyklary ýa-da ertirlik nahary bilen tanyş bolup biler. Ylgawçylar, öndürijiligini we energiýa derejesini ýokarlandyrmak üçin köplenç bu karbyň artykmaç ýüküni ulanarlar.

Aldamak günleriniň psihologiki peýdalary hem bar. Diňe iýiň, hiç hili gereksiz iýmit iýmezlik üçin özüňizi aňyňyza salmagyň hakykatdanam muny höweslendirýändigini düşündirýär. Aldawly nahar iýmek hepdelik goýberiliş diýip pikir etmeli we uzak wagtyň dowamynda sagdyn iýmitlenmäge kömek edip biler.

Mowzuk arkaly meşhur