Adynda näme? Nuh we Sofiýa 2013-nji ýylyň iň gowy atlary
Adynda näme? Nuh we Sofiýa 2013-nji ýylyň iň gowy atlary
Anonim

Atlar medeni tendensiýalara, adamyň gelip çykyşyna, hatda adamyň doglan ýylynda bolup geçýän wakalara-da gyzykly seredýär. Sosial üpjünçilik administrasiýasy 2013-nji ýylda çagalaryň iň gowy atlaryny çykardy we Amerikaly ene-atalaryň köne monikerlere has köp üns berýän ýaly. Nuh oglan atlary üçin birinji orny eýelemegi başardy we Sofiýa gyzlaryň sanawynda birinji orunda durýar.

Hepdäniň habaryna görä, ABŞ-da Maýkl ýa-da Jacobakupdan başga bir at iň soňky gezek 1960-njy ýylda bolupdyr. 2014-nji ýyl bolsa-da, bu sagat geçen ýyl iň meşhur çaga atlary üçin yzyna öwrülen ýaly.

2013-nji ýylyň iň gowy 5 oglan ady

1.Noah

2.Liam

3. obakob

4.Mason

5.William

2013-nji ýylyň iň gowy 5 gyz ady

1.Sofiýa

2.Emma

3.Oliwiýa

4.Isabella

5.Awa

Atlaryň güýji

“BabyCentre” -niň pikiriçe, köne atlaryň köpelmegi 100 ýyllyk düzgün sebäpli. Bu düzgün belli bir atlar bilen adamlaryň birleşmesi bilen berk baglanyşykly. Ene-atamyzyň nesli bilen meşhur bolan atlar henizem olar bilen baglanyşykly, şonuň üçin täze ene-atalara çaganyň şol atyň bardygyny göz öňüne getirmek kyn. Köne atlaryň diri adam bilen birleşmek ähtimallygy az we eýýäm döredilen stereotiplerden azat. Başga bir söz bilen aýdylanda, adamlar "Men şol atly birini tanaýardym, durup bilmedim" diýmek az. Ene-atalar, bir atyň çaganyň öz-özüne bolan hormatyny we şahsyýetini kemala getirmäge güýjüň bardygyna, şol bir wagtyň özünde beýlekileriň görmegine we garaýşyna täsir edýändigine näçe ene-atanyň ynanýandygyny düşündirýär. Käbir adamlar atlara bu agyr täsiriň, marketingiň güýji baradaky düşünjämizden gelip çykýandygyna ynanýarlar. Los Anjelesdäki ene-atalar zehin dolandyryjysy Gregg Steiner: "Adyňyz sizi kesgitleýär, hakykatdanam siziň markaňyzdyr" -diýdi.

Atlaryň bu ähmiýeti birneme ylmy goldawy hem bolup biler. Adamyň adyna jyns taýdan düşünmek, olaryň işe girmek mümkinçiligine täsir edip biljekdigi ýüze çykaryldy. Recentakynda geçirilen gözleg, 5 000-den gowrak işe meňzeş arzalary iberdi. Latoýa we Raşid ýaly has tapawutly afro-amerikan atlary bolan dalaşgärleriň, Brad we Sarah ýaly jyns taýdan kesgitli atlary bolmadyklara garanyňda, iş söhbetdeşligine girmek ähtimallygynyň 50 göterim azdygy anyklandy. Şeýle-de bolsa, käbir gara atlar beýlekilerden has hormatlanýan ýalydy, mysal üçin Jermaine we Ebony, Tremayne we Keisha-dan üç esse köp söhbetdeşlik geçirdi.

Birmeňzeş at bilen az çagalar

Bu gözlegiň netijesinde ýüze çykarylan zat, öňki ýyllar bilen deňeşdirilende köp bäbekiň atlarynyň birmeňzeş däldigi. Mysal üçin, “Fox News” -yň habar berşi ýaly, 2013-nji ýylda iň ýokary adyny Sofiýa paýlaşýan 21 000 çaga gyzy bardy. Şeýle-de bolsa, 1950-nji ýylda Lindanyň ýokarky adyny 80 000-den gowrak Amerikaly täze doglan gyz paýlaşdy. Munuň sebäbi ene-atalaryň çagalaryna at dakmak meselesinde “gutynyň daşynda” has köp pikirlenmeginiň sebäbi bolup biler. “Geçmişde ene-atalaryň köpüsi gowy kesgitlenen atlardan saýlaýardylar. “BabyNameWizard.com” -yň döredijisi Laura Wattenberg “Fox News” -a şu gün hemme ýerde at dakýarys.

Mowzuk arkaly meşhur