Amerikalylar öňküsinden has ulumsy; “Özüňi gyzyklandyrmak” derejeleri soňky 200 ýylda köpeldi
Amerikalylar öňküsinden has ulumsy; “Özüňi gyzyklandyrmak” derejeleri soňky 200 ýylda köpeldi
Anonim

Miçigan uniwersitetiniň täze gözlegine görä, diňe bir müňýyllyklar däl, umuman Amerikalylar.

1790-njy ýyldan 2012-nji ýyla çenli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň ýagdaýynyň salgylaryny seljermek arkaly ABŞ-da “öz-özüne gyzyklanma” gözden geçirilen gözlegde, 20-nji ýyllaryň başyndan bäri öz-özüne bolan gyzyklanmanyň we öz-özüne gyzyklanmanyň yzygiderli artýandygyny anykladylar.th asyr. Özüňi gyzyklandyrmak diýilýän zat, ykdysady gülläp ösýän döwürde has ýokarydy we 2008-09-njy ýyldaky çökgünlik ýaly kyn günlerde has pesdi.

“Bileleşigiň ýagdaýy” adresinde ulanylýan sözleriň görnüşlerini gözden geçirdiler, öz-özüňi gyzyklandyrýan we beýleki adamlara ideg ýa-da alada bilen baglanyşykly sözleri ölçediler. Sosial psiholog Sara Konrath metbugat beýanatynda "Esasy üns prezidentiň ýa-da ýakyn adamlaryň isleglerine we isleglerine däl-de, beýleki adamlaryň zerurlyklaryna gönükdirilen ýalydy" -diýdi. Gyzykly tarapy, 1800-nji ýyllarda öz-özüne gyzyklanma pesdi, ýöne 1900-nji ýyllarda köpeldi.

Gözlegiň awtory we psihologiýa ylymlarynyň doktory William Chopik: "Ykdysady ösüşden soň öz-özüne gyzyklanma tendensiýalarynyň iň ýokary derejä çykýandygyny gördük" -diýdi. “20 ýaşyndath asyr, Ikinji jahan urşundan soň we 1970-nji ýyllarda ýene-de ýokary derejä ýetdi.” Çopik: "2008-09-njy ýyllardaky çökgünlik döwründe öz-özüne gyzyklanma azaldy, belki-de" ýurduň öňünde durýan kynçylyklar milletiň agzybirligini artdyrmak we başgalaryň zerurlyklaryna ünsi jemlemek bilen baglanyşykly ".

Gözlegiň awtorlary, öz-özüňi gyzyklandyrmak tendensiýalaryna düşünmek islediler, sebäbi öz-özüne gyzyklanma “ulularyň aň-düşünjesini we özüni alyp barşyny iň bolmanda Günbatar medeni çäginde höweslendirýär”. Alymlar bu tendensiýalary ozal öwrenip, kollejde okaýan talyplaryň 1960-njy ýyllardan bäri “oňyn öz-özüňe baha beriş beýany” derejesiniň ýokarlanandygyny anykladylar. Şeýle hem awtorlar neşe serişdeleriniň, özüňe hormat goýmagyň we "duýgudaşlygyň bir wagtyň özünde peselmegini" ýokarlandyrýarlar.

Gözlegçiler bu işe öz-özüne bolan gyzyklanmany ölçediler. "Başga gyzyklanma", "onuň" ýa-da "goňşusy" ýaly sözleriň wagtyň geçmegi bilen azalandygyny gördüler. Özüňi gyzyklandyrmak bilen baglanyşykly sözler "Men, men, meniňki" we "eje" ýaly sözler has ýygylaşdy. Emma bu tendensiýalar aç-açan bolup bilse-de, munuň esasy sebäplerini kesgitlemek has kyn. Çopik: "Taryhy üýtgeşmeler çylşyrymly we belli bir sebäbe barmak görkezmek kyn" -diýdi. Bu, Amerikalylaryň arasynda gülläp ösmegiň, şeýle hem howpsuzlyga we derrew kanagatlanmaga bolan islegiň (çalt depginde ösýän tehnologiki we sosial media dünýäsiniň kömegi bilen) bolup biler.

Köp gözlegler sosýal mediýa bilen naristizmiň arasyndaky baglanyşyga girdi, Twitter, Facebook we Instagram-da gabanjaňlygy, özüni tanatmagy we bäsleşigi gündelik durmuşymyza ornaşdyrmakda günäkärledi. Iň bolmanda müňýyllyklar diňe olaryň däldigine ynanyp bilerler. Çopik: "Bu ýerde soňky birnäçe asyryň dowamynda üstünlik gazanmak üçin has köp basyş bolup biler" -diýdi. "Käbir nukdaýnazardan has bäsleşige ukyply jemgyýet bolduk we prezidentiň ýüzlenmelerinde görýän zatlarymyz bu tendensiýanyň beýanydyr."

Mowzuk arkaly meşhur