Näme üçin agyry bizi gaharlandyrýar? Injaralanan skid, deňiz bassy bize aýdyp biler
Näme üçin agyry bizi gaharlandyrýar? Injaralanan skid, deňiz bassy bize aýdyp biler
Anonim

Agyrmak günüň dowamynda erbet keýp döredip biler, ýöne näme üçin? Ynanyň ýa-da ynanmaň, jogap diňe "agyrýandygy üçin" däl-de, biologiki diri galmak mehanizmi bilen baglanyşykly. Alymlar deňiz jandarlarynyň geň bir toparyny synlamak bilen agyry bilen gahar-gazabyň arasyndaky baglanyşygy tapyp bildiler: Käbir ýaralanan garaguşlar we bir aç deňiz bassyry.

Zalym ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne agyry we gahar-gazap baradaky täze gözleg, çadyrlary skidkalardan sypyrmagy we soňra durmuş üçin howply ýagdaýlarda nähili reaksiýa görkezendigini öz içine alýar. “Los An Angeleseles Taýms” bu tüýdügiň ujypsyzja şikesidigini we suwda ýüzmek ýa-da hereket etmek ukybyna täsir etmejekdigini ynandyrdy. Gözlegçiler skidleri ýaralandan soň, olary tebigy duşmanlaryndan biri bolan deňiz bassyry bilen bakda ýerleşdirdiler. Gözlegçiler bu gezek ýaralanmadyk skidleri ulanyp, muny gaýtaladylar.

Gözlegçiler, ýaralanan tüýdükleriň özüni alyp barşynyň, şol bir ýagdaýda ýaralanmadyk skidleriň hereketlerinden ep-esli tapawutlanýandygyny gördüler. “Thearalanan skidka hakykatdanam täsirli boldy. Gözlegiň esasy gözlegçisi Robin Kruk "Taýms" gazetine beren interwýusynda adaty skidden has güýçli seslenmä jogap berdiler "-diýdi. reňkleriniň üýtgemegine gözegçilik edýär.

Beýleki bir synagda, alymlar haýsydyr bir agyry duýmazlygy üçin ellerini aýyrmazdan ozal skidleri anestizasiýa etdiler. Munuň tersine, ýaralanmadyk skidlere garanyňda deňiz bassyna has ünsli bolsalar-da, anestizirlenmedik skidlere garanyňda deňiz bassyryny iýmek ähtimallygy ýokarydyr.

Gözleg, agyry duýmak bilen baglanyşdyrýan aşa hüşgärligiň hakykatdanam biologiki maksat bilen hyzmat edýändigini subut edýär. Edyrtyjylar iň ejiz ýyrtyjyny gözlemek üçin ösüpdirler, şonuň üçin ýyrtyjylara garşy durmak üçin şikes ýeten mahaly aşa ünsli bolup görünýär. “Injuredaralananymyzdan soň özümizi gaty gorkuzýan tötänlik däl. Bu duýgur üýtgeşmeler, haýwanyň aşa ejiz bolan şertlerinde diri galmagy ýokarlandyrmak üçin hakykatdanam möhümdir "-diýdi. Bu duýgurlyk, agyry duýanymyzda hemme zadyň bizi biynjalyk edýän ýaly düşündirýär; sesler gaty güýçli, yşyklar gaty ýagty, derimize degjek bir zat islemeýäris.

Mowzuk arkaly meşhur