Heartürek näsaglary Gün tupanynyň energiýasyndan peýdalanyp bilerler; Alymlar geň galdyryjy baglanyşyk tapýarlar
Heartürek näsaglary Gün tupanynyň energiýasyndan peýdalanyp bilerler; Alymlar geň galdyryjy baglanyşyk tapýarlar
Anonim

Aritmi keselinden ejir çekýänler üçin alymlar gün şöhlesiniň kadaly ýürek urgularyndan gorap biljek tebigy hadysadygyna göz ýetirdiler. Fridayürek ritmi jemgyýetiniň San-Fransiskoda her ýyl geçirýän ýygnagynda anna güni hödürlenen täze derňew, diňe aritmi we gün şöhlesiniň arasynda bolup biljek peýdaly gatnaşyklaryň deslapky derňewidir we maglumatlarda baglanyşygyň bardygyna düşünmek üçin has köp gözleg gerek..

"Saglyk gününiň" habaryna görä, dogrusyny aýtsam, munuň sebäbini bilemok "-diýip, HealthDay-yň habaryna görä, Minnesota ştatynyň Roçester şäherindäki ýürek-damar kesellerini Maýo klinikasy bilen bölmek boýunça kardiologiýa gözlegçisi doktor Elisa Ebrille düşündirdi.

Millionlarça adam aritmi diýlip atlandyrylýan ýürek urgulary sebäpli duýdansyz ölüm howpy abanýanlara kömek edýän kardioverter-defibrilýatorlary (ICD) göterýär. Gözlegçiler 2009-njy we 2012-nji ýyllardaky 60 000 hassanyň gündelik ICD işjeňligi baradaky maglumatlary seljerenlerinden soň, gün tupany ýüze çykanda ICD düzediş çäreleriniň azalandygyny anykladylar.

Ebrille "Gün aýlawyna gabat gelýän ýygylykda ýüze çykýar we gün aýlawy 11 ýyl ýaly bir zat" -diýdi.

Batareýa bilen işleýän bu maşynlar hirurgiki usulda ýerleşdirilip, ýürek otaglaryna gönüden-göni sim urup, ýürek nädogry urup başlanda düzediş enjamy bolup hyzmat edýär. Lukmanlar, haçan ulanylýandygyny, näçe ýygydygyny we näderejede täsirlidigini görmek üçin monitoryň işini ofis sapary bolmazdan yzarlap bilýärler.

ICD aritmiýany gözegçilikde saklamak üçin elektrik impulslaryny ýa-da zarbalaryny ulanýar, esasanam ýürek tutgaýyna sebäp bolup bilýänlere (SCA). SCA ýüregiň birden urmagyny bes etmegine sebäp bolýan ýagdaýdyr, bu beýniniň we beýleki möhüm organlaryň gan akmagyna doly täsir eder. Milli ýürek, öýken we gan institutynyň habaryna görä ölüm birnäçe minutyň içinde bejerilmese ýüze çykar.

Ebrille: "Biz bilemzok, sebäbi şu wagta çenli edebiýatda gün şöhlesiniň goraýjydygyny görkezýän hiç zat ýok" -diýdi. "Şeýlelik bilen, enjamyň has netijeli işleýändigi ýa-da hassalaryň has az aritmi başdan geçirýändigi sebäpli munuň bolup geçýändigini ýa-da ýokdugyny aýdyp bilmeris."

Gözlegler, ABŞ-nyň kosmos howa maglumatyny çaklaýyş merkeziniň gündelik işjeňligini “asuda”, “çözülmedik”, “işjeň” ýa-da “tupan” derejeleri diýip hasaplaýan gündelik geomagnit işjeňlige seredildi. Gün şöhlesi diýlip hem atlandyrylýan Gün tupany, Gün atmosferasynda güýçli partlama. Öndürýän energiýasy, birbada onlarça million wodorod bombasyna deňdir.

Ebrille: "thingöne esasy zat, kardio enjamlary [ICD] esasan elektron enjamlar" -diýdi. "Elbetde, daşky gurşawdaky elektrik işjeňligine, şol sanda adaty bolmadyk elektrik signallaryna täsir edip biler. Munuň esasy çeşmesi ýokary derejeli gün radiasiýasyndan ýa-da alawlardan gelip çykýar".

Ebrille: "Munuň manysy, gün şöhlesiniň we enjamyň işleýşiniň arasyndaky baglanyşygy gözlemek üçin ilkinji gezek köp sanly hassanyň maglumatlary bar" -diýdi.

Gün şöhlesiniň derejesi näçe ýokary bolsa, näsaglara ýüreklerine kömek etmek üçin ICD-leri şonça-da az talap edýärdi, bu bolsa alymlaryň bu işiň arasynda “möhüm” ters gatnaşyk bar diýen netijä gelmegine sebäp boldy.

"Käbir edebiýatlar gün şöhlesiniň döremeginde aritmi ýygy-ýygydan ýüze çykýandygyny görkezýär" -diýdi. "Geöne geomagnit işjeňlige we näsaglaryň seslenmesine seredenimizde, ýüregiň näsazlygy sebäpli enjamlaryň işjeňliginiň düýpgöter peselendigi geň galdyrdy."

Öňki gözlegler alymlaryň gün şöhlesiniň ICD-iň ýüregiň ritmlerini gaýtadan dikeltmegine täsir edýändigine ynanmagyna sebäp boldy. Bu haýran galdyryjy açyş, bu gün urgulary enjamyň düzediş ukybyna päsgel berýän we şonuň üçin howply we jany üçin howply daşky gurşaw hadysasyna sebäp bolýan ýaly etdi.

Medisina uniwersitetiniň kardiologiýa bölüminiň müdiri doktor Maýkl Gold: "Häzirki wagtda tapawut, defibrilýasiýa hassalarymyzyň köpüsiniň häzirki wagtda gözegçilik ulgamynda bolmagy we olary seljermek we ummasyz maglumat bazasyny toplap bilmek" -diýdi. Çarlestondaky Günorta Karolina. "Şeýle etmek bilen, bu gözlegçiler ýokary magnit şöhlelenmesiniň täsiriniň hakykatdanam oňyn bolup, adamlara birneme köşeşdirmelidigini öňe sürdüler."

Mowzuk arkaly meşhur