Täze immunoterapiýa çemeleşmesinde düwnük keseline garşy öýjükler ulanylýar; Düwnük keseliniň 80% -ini bejerip bilýärmi?
Täze immunoterapiýa çemeleşmesinde düwnük keseline garşy öýjükler ulanylýar; Düwnük keseliniň 80% -ini bejerip bilýärmi?
Anonim

Alymlar hassalaryň çişlerini öz immun ulgamlary bilen bejermek üçin täze bir usul döretdiler, bu bolsa ähli düwnük keseliniň 80 göteriminde giňden bejergi bejergisine sebäp bolup biler. Milli düwnük instituty (NCI), “Science” journalurnalynyň 9-njy maýynda çap edilen düwnük keseliniň belli bir görnüşine garşy hüjüme garşy immunitet ulgamyna nädip jogap bermelidigini ýüze çykardy.

Gözlegimiziň esasy gözlegçisi we NCI merkeziniň Düwnük barlag merkeziniň hirurgiýa bölüminiň başlygy doktor Stiwen A. Rosenberg: "Biziň gözlegimiz, adam epiteliniň düwnük keseline nädip hüjüm edip boljak adam düwnük immunoterapiýasyndaky esasy mesele bilen baglanyşykly" -diýdi.

Zyýanly çişleriň hemmesinde genetiki üýtgeşmeler bolýar, olaryň käbiri antitora garşy immunitetiň döremegine ukyply mutant beloklaryň öndürilmegine sebäp bolup biler. Cancerhli düwnük we ömre howp salýan çişler, mutant beloklara öwrülmäge ukyply genetiki mutasiýalary öz içine alýar. NCI gözlegçileriniň esasy netijeleri, bu mutant beloklaryň antitora garşy immunitetini döredip biljekdigi we netijede düwnük öýjüklerine garşy göreşmegiň usulydygy boldy.

Doktor Rosenberg: "Biziň döreden usulymyz, sporadiki ýa-da sürüjiniň mutasiýalaryna aýratyn hüjüm etmek üçin immunoterapiýa ulanmak üçin meýilnama döredýär" -diýdi doktor Rosenberg.

Bu immunoterapiýanyň täzeçillik görnüşidir, sebäbi alymlar düwnük kesellerine garşy göreşmek üçin bedeniň immunitetini dolandyrarlar. Geçmişde gözlegçiler immunoterapiýa bejergisiniň üsti bilen immun öýjükleriniň üýtgäp, melanoma we böwrek çişleri ýaly seýrek rak kesellerini bejermek üçin gowy reaksiýa döredip biljekdigini anykladylar.

Ösümlige aralaşýan lenfositleriň (TILS) öndürilmegi, immunoterapiýanyň kabul ediji öýjük bejergisini (ACT) epitel öýjüklerinden emele gelen ähli düwnük keseliniň 80 göteriminden gowragyny täsirli bejergä öwürýär. Iýmit siňdiriş, öýken, aşgazan asty mäzleri we öt haltasy ýaly epitel öýjükleri, bedeniň içki we daşarky ýüzlerini birleşdirýän we ähli düwnük keseliniň 80 göterimini düzýän öýjüklerdir. Mundan ozal alymlar immunitet ulgamynyň ep-esli öýjük döredip biljekdigini ýa-da epitel öýjükleriniň düwnük keseline hüjüm edip biljekdigini bilmeýärdiler, şonuň üçin goşuny giňeltmegiň usulyny oýlap tapdylar.

Synag üçin, aşgazan-içege düwnük keseli bolan we adaty himiýa bejergisine jogap bermeýän 43 ýaşly aýalyň iň güýçli çiş bilen göreşýän TIL-lerini çykardylar. Soňra alymlar öýjükleriň mutasiýalaryny analiz etdiler we kesgitlediler we has köp mukdarda döretmek üçin olary laboratoriýada ösdürmäge we ösdürmäge kömek etdiler.

Näsagyň rak keseli öýkenine we bagryna-da ýaýrady, ýöne alymlar immun ulgamynyň TIL rak keseline garşy öýjüklerini dört esse köpeldip, 42,2 milliard söweşijini bedenine, öýken we bagyr keselleri durnuklaşdy. 13 aýdan soň, öýjükli bejergi bejergisini dowam etdirdiler we alty aýyň dowamynda çişleri yza gaýdyp başlady.

Bu, alymlara hassanyň immun ulgamy söweşijilerini laboratoriýa şertlerinde ösdürip ýetişdirip, soňra hassanyň içine ornaşdyryp boljak bolsa, çişiň regressiýasynyň mümkindigini we bejergi ugrunda ýene bir ädimiň bolup biljekdigini subut etdi. Bu açyş, her bir düwnük keseli üçin aýratyn immunoterapiýanyň ösmegine sebäp bolup biler.

“Aşgazan-içege we beýleki rak kesellerine garşy immunoterapiýanyň üstünlikli bolmagy üçin esasy päsgelçiligiň, çiş reaktiw T öýjükleriniň pes ýygylygydygyny göz öňünde tutup, bu ýerde habar berlen strategiýalar umumy düwnük keseli bolan hassalar üçin T-öýjükli öýjügiň bejergisini döretmek üçin ulanylyp bilner, "-Diýdi.

Mowzuk arkaly meşhur