Gysga erkekler uzak ömür sürýärler
Gysga erkekler uzak ömür sürýärler
Anonim

PloS One theurnalynda ýaňy-ýakynda çap edilen gözleglere görä, adam näçe gysga bolsa, şonça-da uzak ýaşardy. Täze seljerilen maglumatlar, ýapon erkeklerinde gysga boý bilen uzak ömrüň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykarýar, gözlegçiler munuň hemmesiniň uzak ömür genine baglydygyna ynanýarlar.

Bu gözlegiň derňewçilerinden biri we uniwersitetiň professory doktor Bredli Willkoks "Biz adamlary iki topara böldük - 5 futdan 2 we has gysga we 5 futdan has uzyn". Gawaýly Jon A. Börns lukmançylyk mekdebiniň Geriatrik lukmançylyk bölüminiň metbugat beýanatynda.

Kuakini lukmançylyk merkeziniň, UH Jon A. Börns lukmançylyk mekdebiniň we ABŞ-nyň weteranlary bilen baglanyşykly gözlegçileriň bilelikdäki tagallalary, FOXO3 geniniň gorag görnüşini tapdy, ösüşiň irki ösüşini saklady we has kiçi göwrüm döretdi.. Uzak ýaşamak geni has uzak ömri üpjün edýärdi, has gysga bolanlarda bolsa ganyň insulin derejesiniň ýokary bolmagy ýa-da düwnük keseliniň döremek ähtimallygy pesdi.

FOXO3 geni, hristian Albrechts uniwersitetiniň nemes gözlegçileri tarapyndan 2010-njy ýylda geni bolanlaryň köpüsiniň 100 ýaşyndaka ýaşandygyny anykladylar. Her kimde gen bar, ýöne gen geniniň yzygiderliligi bilen synag edilip bilinjek ýaşy gelende möhümdir. Gözlegçiler geniň ýa-da öýjükleriň saklanmagynda aýgytly rol oýnaýar diýen netijä geldiler.

"[5 fut-2] we has gysga adamlar iň uzyn ýaşadylar. Aralyk 5 futdan 6 futa çenli aralykda görlüpdi. Näçe uzyn bolsaňyz, şonça-da gysga ýaşadyňyz" -diýdi. Dr. Willkoks.

Gözlegçiler Kuakini Honolulu ýürek programmasynyň (HHP) we Kuakini Honolulu-Aziýa garrylyk okuwynyň (HAA) 1900-1919-njy ýyllar aralygynda doglan ýapon asylly Amerikaly erkekleriň uzynlygyna göz aýladylar. Bu erkekler ýakyndan yzarlandy 50 ýyllap, her bir adamyň demografiýasy, ýaşaýyş durmuşy, lukmançylyk maglumatlary we biologiki nusgalary ýaly uly we jikme-jik ýygyndysy bolan ýeke-täk gözleg maksatnamasyna öwrülýär.

Doktor Willkoks: "Bu gözleg, bedeniň ululygynyň bu gen bilen baglanyşyklydygyny ilkinji gezek görkezýär" -diýdi. "Haýwanlaryň garramagynyň modellerinde muny bilýärdik. Adamlarda muny bilmeýärdik. Syçanlarda, tegelek gurçuklarda, çybynlarda birmeňzeş ýa-da birneme üýtgeşik görnüşi bar, hatda hamyrmaýanyň hem bu gen görnüşi bar we bu uzak ömürde möhümdir. bu görnüşler."

Şol 8, 006 erkek adamdan takmynan 1, 200-i 90-njy we 100-nji ýyllarynda ýaşapdy, 250-den gowragy bolsa häzirem diri. Şeýle-de bolsa, doktor Willkoks beýikligiň gysga durmuş ýörelgesini kepillendirmeýändigini we köpüsiniň adamyň saglygyna we ýaşaýyş durmuşyna baglydygyny belleýär.

"Honolulunyň şunuň ýaly okuw üçin kämil bolmagynyň sebäpleriniň biri, Gawaýide galan ilat bilen birlikde ýurtda iň uzak ýaşan döwletimiziň bolmagydyr. Bu bize birini saklamaga kömek etdi. Kuakini Honolulu ýürek programmasynda dünýädäki garry erkekleriň iň uzyn we iň uly gözlegleri "-diýdi doktor Willkoks.

Mowzuk arkaly meşhur