Enetginjekleriň saklanmagynyň alamatlaryny görmek has kyn bolup biler; Ine näme gözlemeli
Enetginjekleriň saklanmagynyň alamatlaryny görmek has kyn bolup biler; Ine näme gözlemeli
Anonim

Amerikan Psihiatrik Assosiasiýasynyň şu hepde Nýu-Yorkorkda geçirýän ýyllyk ýygnagynda berlen gözleglere görä, saklamagyň alamatlary dürli görnüşde bolup biler we ýetginjeklerde ululara garanyňda has kyn bolup biler. Saklamak, emlägi zyňyp bilmezlik bilen häsiýetlendirilýän psihologiki näsazlykdyr we köplenç uly ýaşly adamlarda diagnoz goýulýar, ýöne gözlegçiler munuň durmuşda has ir başlanjakdygyna düşünýärler.

Saklamak meselesinden ejir çekýän adamlara, hatda bir zadyny ýitirmek pikiri bilen baglanyşykly adaty bolmadyk kynçylyk bilen emlägi taşlamak ýa-da bölmek kyn düşýär. Maýo klinikasynyň habaryna görä, bu elementiň haýsydyr bir gymmaty barmy ýa-da ýokmy, kämahal ähmiýetsiz we tertipsizligiň çynlakaýlygy üýtgäp durýar.

Şwesiýanyň Karolinska institutynyň gözlegçileri 1994-nji we 1995-nji ýyllar aralygynda doglan 8, 500 şwesiýaly ýetginjegi synladylar we ilatyň iki göteriminiň saklaýyş ulgamyny görkezendigini anykladylar. Gözlegçiler, içerki ýa-da daşarky bahasyna garamazdan, emläk bilen bölünmekde kynçylyk çekýän 21 ýaşy synlamagy dowam etdirenlerinden soň täze açyşlar boldy. Saklamagyň bu görnükli alamaty, adaty bidüzgünçiliklerden mahrum bolan ýatylýan otaglaryna terjime edilmedi.

Şwesiýanyň Karolinska institutynyň psihology Wolen Iwanow "Bu erkinligiň çäklendirilmegi bilen baglanyşykly bolup biler" -diýdi.

Erkinlik, mejbury saklaýyş bozulmalarynyň ösmegine mümkinçilik berýär. Diagnoz, adam özleri üçin gaty bir bulaşyk ýaşaýyş gurşawyny döredensoň, diagnoz goýulýar, ýöne adatça tertipsizligi ýüze çykarmak üçin ýeterlik zatlar ýygnamak üçin birneme wagt gerek. Iwanow ýaly gözlegçiler, ýetginjekleriň adatça uly ýaşly saklaýjynyň adaty alamatlaryny görkezmeýändiklerini aýdýarlar, sebäbi zatlary ýygnamak üçin wagt gerek. Ensetginjekler ene-atasy sebäpli isleýän zatlarynyň hemmesini saklap bilmeýärler.

Ene-atasy ýa-da hossary, uly ýaşly adamyň başdan geçirmejek ýerlerine abraýly çäklendirmeler goýup biler. Olary saklamak, öý düzgünleri bilen basylýar we islän zatlaryny erkin satyn alyp, ýygnap we saklap bilmeýär. Theöne ýetginjek kämillik ýaşyna ýetensoň ýa-da maddy erkinlige ýetensoň, zatlary saklamak islegi kanagatlandyrylyp bilner.

Şeýle-de bolsa, bu bidüzgünçilik hiç kimiň içinde däl. Iwanow ýakyn adamyň ölümi, aýrylyşmak, öýden çykarmak ýa-da otda emläk ýitirmek ýaş wagtynda bu tertipsizligi katalizirläp biler diýýär.

Iwanow: "Şonuň üçin durmuş bu ýaşlara täsir etmezden biraz wagt gerek bolsa gerek" -diýdi.

Iwanow we onuň topary, ulularyň durmuşynda doly saklaýyş bozulmasynyň döreýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin topara syn etmegi dowam etdirerler. Amerikanyň aladalar we depressiýa birleşiginiň habaryna görä, ene-atalar irki endikleriň ösmegi üçin seresap bolmalydyrlar:

  • Mejbury satyn almak
  • Mugt zatlary edinmek
  • Nämäni saklamalydygyny ýa-da nirede goýmalydygyna karar bermek
  • Adatça saklaýjyny basyp alýan akyl we emosional töleg

Psihoterapiýa ýa-da diskussiýa terapiýasy, antidepressantlar ýaly dermanlar bejerginiň iki esasy görnüşidir. Köp adamyň aýgytly gylyk-häsiýetine, sosial izolýasiýasyna we hatda maşgala taryhyna eýe bolandyklaryna syn edilýär.

Iwanow: "Iň bolmanda ulularda anyk genetiki komponentiň bardygyny we daşky gurşawyň bir böleginiň bardygyny bilýäris" -diýdi. Şeýle-de bolsa, "bu ýagdaý barada känbir bilemzok" -diýdi.

Mowzuk arkaly meşhur