Her ýekşenbe güni bu stilist öýsüz-öwzarsyzlar üçin saç kesýär [Suratlar]
Her ýekşenbe güni bu stilist öýsüz-öwzarsyzlar üçin saç kesýär [Suratlar]
Anonim

Bu hakykat, saçyňyz hakykatdanam duýgyňyza täsir edýär. Salondan ýa-da dellekhanadan täze çykanyňyzda, saçyňyzyň bulaşyk bolanynda özüňize bolan ynamy duýýarsyňyz. Öýsüz-öwzarsyz adamlaryň köpüsi täze stiliň lezzetini alyp bilmeýärler, tersine, köçelerde saçlary bilen oturýarlar - käbirleriniň hepdelerde, aýlarda ýa-da birnäçe ýylda saçlary ýok. Stilist Mark Bustos muny üýtgetmek kararyna geldi. “Huffington Post” gazetiniň habaryna görä, her dynç güni dynç gününi öýsüz-öwzarsyzlar üçin saç kesmek bilen geçirýär.

"Üç meýdança" studiýasynyň 30 ýaşly stilisti, "Hemmämiz her gün bir tötänleýin hoşniýetlilik etsek, dünýäni dogry ýola gönükdirip bileris" -diýdi. Adamlar, edýän işi üçin nähili ajaýypdygy barada öz Instagram-da teswir ýazyp, edýän işinden ylham aldylar. Başgalaryň pikirleri üçin aladalanman, köçelere çykmaýar, diňe başgalara hemmelere deň garalmalydygyny görkezmek isleýär.

Bustos 2012-nji ýylyň maý aýynda Filippinlerdäki maşgalasyna baryp görenden soň, öýsüz-öwzarsyzlar üçin saç kesmäge ylham berdi. Köp çaganyň garyplykda ýaşaýandygyny gördi we üýtgeşiklik girizip boljakdygyny pikir etdi. Bir dellekhanadan oturgyç kärendesine alyp, çagalara täze saç düzümlerini berip başlady. Ol şol pikiri Nýu-Yorkork şäherine we Kosta Rika, Jamaamaýka we Los-An Angeleseles ýaly dünýäniň beýleki ýerlerine alyp bardy.

Bustos sebäpli öýsüz-öwzarsyzlar diňe bir täze görnüşe eýe bolman, eýsem ýakymly ýylgyryş we iýmit alýarlar. Bustos köplenç adamlara näme iýmek isleýändigini soraýan gyz dosty bilen ýoldaş bolýar. Bustosyň eden işleriniň arasynda, öýsüz enäniň saçyny Eneler gününde (gymmatly sowgat) düzdi, bir adam täze kesileninden şeýle bir hoşaldy welin, iş gözlemek üçin özüni ynamly duýdy. Her kesiş bilen Bustos durmuşy üýtgedýär.

Mowzuk arkaly meşhur