DEA agyry kesiji serişdeleri has agyr çäklendirýär, netijede neşe serişdeleriniň bikanun ulanylmagyny artdyryp biler
DEA agyry kesiji serişdeleri has agyr çäklendirýär, netijede neşe serişdeleriniň bikanun ulanylmagyny artdyryp biler
Anonim

Bu ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda aşa köp dozada ölüm kokain ýa-da geroin sebäpli ýüze çykmady. Geň galdyryjy ýeri, olaryň dermanhanasynda paýlaşylan doganoglany, opioid agyry dermanlary birinji ýeri eýeledi. Bu aşa endikli agyry kesiji serişdeleri Amerikanyň iň köp ulanylýan, iň köp ulanylýan we iň köp ulanylýan dermanlarydyr, ýöne Neşelere garşy göreşmek gullugynyň (DEA) ýakynda eden bir işi neşe serişdeleriniň meşhurlygyny çäklendirmek umydyndadyr. ulanmak.

Wikodin we gidrokodony öz içine alýan beýleki dermanlar ýaly opiod agyrylandyryjy serişdeleri ýakyn wagtda “orta-pes” meýilnamanyň III klassifikasiýasyndan has çäklendiriji meýilnama geçer diýip, Roýter habar berýär. Bu kategoriýa “hyýanatçylykly peýdalanmak üçin ýokary potensialy bolan, agyr psihologiki garaşlylygy döredip biljek neşe serişdelerini” öz içine alýar. II meýilnama diýlip atlandyrylýan beýleki dermanlar kokain, metamfetamin, morfin we oksikodondyr. DEA-nyň dolandyryjysy Mişel Leonhart: "Şu günki çäre, bu önümleriň iň endikli we howply reseptli dermanlardygyny ykrar etdi" -diýdi.

Leonhart bu beýannamada "ýedi milliona golaý amerikaly" tarapyndan hyýanatçylykly peýdalanýan we awtoulag heläkçiliginden has köp ölüme sebäp bolýan opioid agyry dermanlaryny bikanun ulanmagyň öňüni almaga kömek eder diýip umyt edýäris. Empirik sanlar Leonhartyň sözlerini şöhlelendirýär, Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlar binýadynda her dört neşe dozasynyň üçüsine opioid agyry dermanlary sebäp bolýandygyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, bu çäre neşekeşleriň neşe serişdesini almagyny kynlaşdyrmagy maksat edinýän bolsa-da, netijede kanuny agyryly hassalaryň neşe serişdelerini kabul etmegini hem kynlaşdyrar.

Gaýtadan bölünişige garşy çykýanlar bu çäklendirmeleriň dowamly keseller bilen kesellänlere ýa-da garrylar ýaly fiziki hereketi bilen baglanyşykly kynçylyklara sebäp boljakdygyny aýdýarlar, sebäbi doldurgyçlaryň arasynda lukmanlaryň kabinetine has köp gözden geçirilmegi talap edilýär. Täze meýilnama laýyklykda lukmanlar dermanhanada resept bilen jaň edip bilmeýärler we hassalardan ýazmaça resept bolmaly.

Beýlekiler, täze kategoriýanyň “ýetginjekleriň dermanlary taşlap, göni geroine geçmek tendensiýasyna” sebäp bolup biljekdigini çaklap, has howply netijeleri çaklaýarlar, Conn. Hünärmenler geroiniň ulanylyşynyň köpelendigini habar berdiler, bu tendensiýa reseptli agyry kesiji serişdeleriň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr diýip hasaplaýarlar. Geroin we reseptli agyry dermanlary himiki taýdan meňzeýär. Köplenç endik opioid agyry dermanlaryndan başlaýar we ulanyjylar köpelmegi sebäpli geroine geçýärler. Bahalar ýa-da dermanlary almakda kynçylyk çekýär. "Indi bizde günde 20 halta geroin endigini aç-açan kabul edýän adamlar bar, we dermanlary ulanyp başlamadyk ýekeje adam bilenem gürleşmedim" -diýdi polisiýa başlygy Jim Baer Wermontyň Rutland şäheri “The Enquirer” -e aýtdy.

Şeýle-de bolsa, täze klassifikasiýanyň häzirki we geljekdäki neşe serişdelerine az täsir edip biljekdigi üçin hemişe bir mümkinçilik bar. Taryhy nukdaýnazardan seredeniňde, bir maddanyň gadagan edilmegi seýrek ulanylyşynyň azalmagyna sebäp boldy. Mysal üçin, 1920-nji ýylda alkogol söwdasyny gadagan edýän 18-nji düzedişiň kabul edilmegi bilen alkogol içgileri rekord derejä ýetdi we hünärmenler onuň gadagan ediliş derejesinden 60-70 göterim geçjekdigini çaklaýarlar. Cannabis, “ähli neşe serişdeleriniň iň howplysy … psihologiki ýa-da fiziki taýdan garaşlylyk bilen” kategoriýa I kategoriýasy diýlip atlandyrylýar. 2014öne 2014-nji ýyldaky Global neşe gözlegine esaslanyp, dünýäde iň köp ulanylýan neşe serişdesidir, diňe alkogol we temmäki.

Mowzuk arkaly meşhur