Wideo Radio ýyldyzyny öldürdi: “Aýdylmadyk” wokalçy Marta Waşyň näme üçin özüne laýyk gelmeýändigini düşündirýär
Wideo Radio ýyldyzyny öldürdi: “Aýdylmadyk” wokalçy Marta Waşyň näme üçin özüne laýyk gelmeýändigini düşündirýär
Anonim

Aretha Franklin, Janis Joplin, Alison Moýet. Bu adatdan daşary aýdymçylaryň haýsydyr biriniň özüne çekiji, telegeniki häsiýetiniň köplenç zehin zehinini ýitirýän, Amerikanyň Idol dünýäsinden soňky dowzahda dowzaha girip biljekdigi hakda köplenç pikir edýärdim. Görnüşinden, aýdym-saz bizde täze bir hadysa diýip pikir edýän zadym birnäçe wagt bäri dowam edip gelýär. Marta Waşyň karýerasyna serediň.

Idoldan öňki günlerden başlap, tans etmegi halaýan her bir adam (men, men, men), adyny derrew tanamaýan bolsalar-da, Waşy bilýär. Ol 80-nji we 90-njy ýyllaryň ahyrynda ýatdan çykmajak klub hitleriniň sesi, şol sanda “Hemmeler hemmeler”, “Strike Up” we “Seni derlemeli” (Her kim indi tans edýär). Iň meşhur aýdymy, “Rainagyş ýagýan erkekler” bolar, bu köp sanly ýeke aýaly her ýyl Ro Christmasdestwo oturylyşygynda tans meýdançasyna serhoş bolmaga itergi berdi we onlarça ýyllap geý barlarynyň açyk gapylaryndan geçip barýardy. Onýyllyklar.

Ses ussatlygyna garamazdan, “Unsung”, esasan, “TV One” -da efire berilýän R&B aýdymçylary üçin aýdym-sazyň aňyrsynda, Waşyň aýdymlary üçin wideo düşürmegiň wagty gelende, birnäçe prodýuser beýleki aýal-gyzlary aýdymlaryny sinhronlamak üçin hakyna tutdy, şol bir wagtyň özünde-de oňa bermedi. aýdymçy hökmünde dogry karz. Munuň sebäbini soramalymy? Washuwmak doly şekilli we adatça owadan däl. Iň erbet tarapy, C + C aýdym-saz zawodynyň diri galan agzasy Robert Kliwles, “Unsung” bölüminde Waşyň setirlerini dodaklandyrmak üçin moda modeli Zelma Deýwisiň işlemegini gorady.

Möhüm däl; Waş, hyzmatdaşy Kliwillisi we “Sony Music” -i diňe özüne karz berilmeýändigini, demleri ýazga alýandygyna ynanýandygy sebäpli pes aýlyk alandygyny öňe sürdi. Diňe ýeňiş gazanmak bilen çäklenmän, RCA bilen ýekelikde şertnama baglaşdy.

Öwrenilen sapak: semiz aýal aýdym aýdýança gutarmaýar … Hawa, aşakdaky YouTube wideosynda halaýan aýdymlaryny diňlemek isleýän semiz aýal:

Mowzuk arkaly meşhur