Smartfonlar, telewizorlar we planşetler ýaly sanly enjamlar çagalaryň ýüzbe-ýüz durmuş ukyplaryny ýok edýär
Smartfonlar, telewizorlar we planşetler ýaly sanly enjamlar çagalaryň ýüzbe-ýüz durmuş ukyplaryny ýok edýär
Anonim

Smartfonlar we planşetler ýaly elektron enjamlaryň peýda bolmagy sebäpli çagalaryň beýleki adamlar bilen ýüzbe-ýüz gürleşmek däl-de, ekrana seretmek üçin sarp edýän wagtynyň mukdary dürli-dürli boldy. Los Anjelesiň Psihologiýa kafedrasynyň Kaliforniýa uniwersitetinde geçirilen soňky gözleg, sanly metbugatyň ulanylmagy ýüzbe-ýüz gürleşmeklige päsgel bermek arkaly çagalaryň jemgyýetçilik ukyplaryny ýok eden hem bolsa, bäş günüň dowamynda hiç hili elektron enjamy bolmazdan ep-esli gowulaşyp biljekdigini ýüze çykardy. çaganyň başga biriniň duýgularyny kesgitlemek ukyby.

UCLA-nyň esasy gözlegçisi we psihologiýa professory Patrisiýa Grinfild: "Köp adamlar sanly metbugatyň bilimdäki artykmaçlyklaryna seredýärler, çykdajylara köpler seredip bilenoklar" -diýdi. “Emosional duýgulara duýgurlygyň peselmegi - beýleki adamlaryň duýgularyna düşünmek ukybyny ýitirmek çykdajylaryň biridir. Şahsy durmuş gatnaşyklarynyň ekranyň täsiri bilen üýtgemegi sosial endikleri peseldýän ýaly."

Grinfild we onuň kärdeşleri Günorta Kaliforniýanyň döwlet mekdebinden 51 altynjy synp okuwçysyny elektron enjamlaryň ulanylmagyna rugsat bermeýän tebigat we ylym lagerindäki Pali institutynda bäş gün geçirmek üçin işe aldylar. Gözleg topary, her bir okuwçynyň lagere baranlarynda we gidenlerinde beýleki halklaryň duýgularyny kesgitlemek ukybyna baha berdi. Kempirlere begençli, gynançly, gaharly ýa-da gorkunç görnüşde 48 sany surat görkezildi we her duýgyny toparlara bölmek haýyş edildi. Mundan başga-da, wideo görkezildi we aktýorlardan käbir sosial ýagdaýlarda näme duýýandyklaryny anyklamak soraldy.

Ilkinji 51 lagerçiniň netijeleri Pali institutyna gatnaşmadyk ikinji topar bilen deňeşdirildi. Psihologlar her bir fotosuratda we wideoýazgyda görkezilen duýgulary kesgitlemäge synanyşanlarynda goýberilen ýalňyşlyklaryň mukdaryny yzarlandan soň, lagerçileriň okuwyň başynda duýgulary kesgitlänlerinde ortaça 9.02 ýalňyşlyk goýberendiklerini anykladylar. Bäş gün enjamlaryndan uzakda geçirmedik altynjy synp okuwçylary, ýalňyşlyklaryň mukdarynda hiç hili üýtgeşiklik görkezmediler.

UCLA Çagalar Sanly Mediýa Merkeziniň uly ylmy işgäri Yalda Uhls: "Ekrandan ýüzbe-ýüz gürleşmekden öwrenip bolmajak görnüşde emosional duýgulary öwrenip bilmersiňiz" -diýdi. “Eger ýüzbe-ýüz gürleşmeýän bolsaňyz, möhüm sosial endikleri ýitirip bilersiňiz. Biz sosial jandarlar. Bize enjamsyz wagt gerek "-diýdi.

Bu gözleglere gatnaşýan lagerçiler we lagerçiler günde ortaça dört ýarym sagat telewizora tomaşa etmek ýa-da wideo oýunlary geçirmek barada habar berdiler; Şeýle-de bolsa, käbir milli ortaça görkezijiler amerikan çagalarynyň elektron enjamlaryna gömülmek üçin has köp wagt sarp edýändiklerini görkezýär. Smartfon, planşet ýa-da telewizor ulanmazdan bäş günüň dowamynda gören bu altynjy synp okuwçylarynyň durmuş ukyplaryny ep-esli ýokarlandyrdy, gözlegçiler bu sanly döwürde çagalar üçin hemme zat ýitirilmeýär diýen netijä geldiler.

"Biz ýüzbe-ýüz gürleşmegiň näme edip biljekdigini görkezdik" -diýdi Grinfild. "Beýleki adamlaryň duýgularyna düşünmek endiklerini ösdürmek üçin jemgyýetçilik gatnaşyklary zerurdyr."

Mowzuk arkaly meşhur