“Spotify” ýalňyz adamlary bilmänem gaty kyn edip biler
“Spotify” ýalňyz adamlary bilmänem gaty kyn edip biler
Anonim

FOMO adalgasynyň döredilmegine jogapkär müňýyllyklar - ýitirim bolmakdan gorkmak, belki, sosial izolýasiýa bilen tanyşdyr (belki gysga wagtyň içinde). Ora-da sosial gatnaşyklaryň ýoklugyndan döreýän ýalňyzlyk duýgusy.

Ylym sosial izolýasiýanyň adamyň saglygyna zyýanlydygyny yzygiderli tapýar. Bu olaryň immunitetine salgyt salýar, çişmek töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler, soň bolsa süýji keseli ýaly beýleki kesellere, kesel we ölüme sebäp bolup biler. Theöne dünýädäki adamlaryň siz ýaly duýgulary emdirýändiklerini görmegiň ýoly bar bolsa näme etmeli? Braziliýada kimdir biri Sam Smitden, Katy Perri ýa-da Coldplay-dan azajyk kömek alsa näme etmeli? Sebäbi Spotify-iň Serendipity indi aýdyp bilersiňiz.

Serendipity, bir sagadyň dowamynda şol bir aýdymlary diňleýän ulanyjylaryň real wagt maglumatlary berýän onlaýn kartasydyr. “The Verge” bilen söhbetdeşlikde ýaşaýan Spotify-iň suratkeşi Kaýl MakDonalds “Spotify-da 25-50 million adam islendik wagt aýdym diňleýär we her sekuntda 10 000-den 20 000-e çenli aýdym başlaýar!” Diýdi. Elbetde ajaýyp ajaýyp aýratynlyk, ýöne Serendipity başga bir pleýlist üçin köpçülikleýin aýdymlary diňlemek zerurlygyndan has köp zady ýerine ýetirip biler. Hatda bilmän, karta özüni üzňe duýýanlara peýdaly bolup biljek jemgyýetçilik manysyny berýär.

Konkordiýa uniwersitetiniň gözleglerine görä, aýdym-saz lukmançylyk bilen meňzeýär. Ylham berip, daşap, bilim berip, hezil edip, hatda bejerip biler. Tomaşaçylara garamazdan, aýdym-saz ritm we ses arkaly kimdir biri bilen gepleşik başlamaga güýji bar. Kaliforniýa-Berkeli uniwersitetiniň geçiren barlaglaryna görä, kimdir biri Bahy ýa-da bluzy diňlese-de, adamyň beýnisi sazyň nähili duýulýandygyna baglylykda şol sazy degişli reňk bilen baglanyşdyrmak üçin sim alýar.

UC Berkeley-iň gözleg ýazyjysy we görüş alymy Stiwen Palmer "Geň galdyryjy zat, adamlaryň saýlaýan reňkleriniň aýdym-sazyň nähili bagtly ýa-da gynandyryjydygyna baglylykda näderejede bagtly ýa-da gynandyryjy boljakdygyny 95% takyklyk bilen çaklap bileris" -diýdi. metbugat beýanatynda. Palmeriň gözleginde, gatnaşyjylar joşgunly aýdym-saz diňlänlerinde açyk, ýyly reňkleri we gynançly ýa-da gözýaşly aýdym diňlänlerinde garaňky, salkyn reňkleri saýladylar. Diýmek, iki sany “Spotify” ulanyjysy Jessi J-iň “Bang, Bang” -a ylgap, stressi ýeňletmäge taýynlanýan bolsa ýa-da Ariana Grande-iň “Mesele” -ni partlatmak arkaly işleýän bolsa, belki şol bir reňkleri görendirler.

Bularyň hemmesi başga bir ulanyjynyň, hiç wagt görmedik başga bir zady duýup ýa-da görüp biljekdigi, şeýlelik bilen sizi ýalňyz duýmagyňyz baradaky pikire esaslanýar.

Mowzuk arkaly meşhur