Bloodürek dermanlary gan damarlaryny bejermegiň bejergisi hökmünde başam bar
Bloodürek dermanlary gan damarlaryny bejermegiň bejergisi hökmünde başam bar
Anonim

Gan damarlary, köplenç 100 000 000-den 180 000-e çenli amerikalyny öldürýän köplenç ünsden düşürilýän ýagdaý. Çilim çekmek, gormonal çaga dogluşyna gözegçilik etmek we genetiki çökgünlik ýaly faktorlar adamy gan damarlaryndan ejir çekmek mümkinçiligini artdyrýar, ýöne bu ýagdaý köplenç delilsiz bolup biler. Recentlyakynda, aýaklaryň we öýkenleriň gan dökülmeginiň öňüni almak üçin gan damarlarynyň öňüni alyjy Eliquisiň ulanylyşy giňeldildi, bu hereket sansyz adamyň ömrüni halas edip biler.

Damar damar keseli gaznasy her bäş minutda kimdir biriniň gan damaryndan öljekdigine ynanýar. Wenoz keseller koalisiýasynyň başlygy doktor Samuel Goldhaber 2011-nji ýylda beren beýanatynda "Her ýyl döş düwnük keselinden, AIDS-den we ýol hadysalaryndan has köp adamyň öňüni alyp bolýan gan damarlaryndan ölýär" -diýdi. Bristol tarapyndan döredilen derman Eliquis- Meyers Squibb Co. we Pfizer, başlangyç bejergiden soň töwekgelçilikli adamlaryň aýaklarynda we damarlarynda gaýtalanýan gan damarlarynyň döremek howpuny azaltmak üçin ulanylar.

“Roýter” habarlar gullugynyň habaryna görä, antikoagulyant adamyň gan damarlaryny emele getirmek mümkinçiligini azaltmak üçin giňden ulanylýan agyz bejergisi warfariniň alternatiwasy hökmünde hyzmat etmek üçin niýetlenendir. Gynansagam, warfarin çynlakaý gan akma epizodlary bilen baglanyşyklydyr we ulanyjylaryndan berk berhiz we ýygy-ýygydan gan barlagyny talap edýär. Kliniki synaglarda Eliiquis, beýleki antikoagulyantlar bilen deňeşdirilende, şol bir wagtyň özünde täsirli idegiň standartyna eýe bolmak bilen, uly gan akma ýagdaýlarynyň az bolandygyny görkezdi. Bu derman, 2012-nji ýylda girizileli bäri atrial fibrilýasiýa bilen kesellän näsaglarda insultyň öňüni almak üçin bejergi hökmünde paýlandy.

Eliquis, “Faktor Xa” diýlip atlandyrylýan palta ýygnamak prosesine gatnaşýan belogy blokirlemek arkaly işleýär. Ganyň dökülmegi biziň ýaşamagymyz üçin zerurdyr. Bu ukyby bolmadyklar gemofiliýa diýlip atlandyrylýan ýagdaýdan ejir çekýärler we degişli ideg etmezden ömri 10 ýyldan az. Gynansagam, käbir adamlar üçin ganyň ýygnanmak ukyplary aşa işjeň bolup, aýaklaryň ýa-da öýkeniň çuň damarlarynda gereksiz damarlara sebäp bolýar. Çuň damar trombozy diýlip atlandyrylýan aýaklarda bejerilmedik gan damarlary ýürege, öýkenlere we beýnine baryp, ýürek agyrylaryna ýa-da insultlara sebäp bolup biler. Öýkeniň emboliýasy diýlip atlandyrylýan öýkeniň bejerilmedik gan damarlary derrew bejergini talap edýär we ölüm derejesiniň ýokary bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Goldhaber, gan damarlarynyň çynlakaýlygy barada düşünjäniň artdyrylmagynyň zerurdygyny belläp, "az sanly amerikalylaryň gan damarlary we olaryň öňüni almak barada ýeterlik bilimleri bar" diýen netijä geldi.

Mowzuk arkaly meşhur