Geljegi hakykatdanam subut edýän 2014-nji ýylda lukmançylykda gazanylan üstünlikler we açyşlar
Geljegi hakykatdanam subut edýän 2014-nji ýylda lukmançylykda gazanylan üstünlikler we açyşlar
Anonim

Medisinanyň iň gowy tarapy, hemişe özüni täzeden dikeltmegiň ýollaryny tapmagydyr. Bu ýyl saglyk täzelikleri üçin ajaýyp ýyl boldy we adamlar öňkülerinden has uzak we sagdyn durmuşda ýaşaýarlar. Ine, “Medical Daily” -iň şu ýyl hakykatdanam tapawutlanandygymyzy duýýan käbir lukmançylyk üstünlikleri.

Kaderden ýürek transplantasiýasy

Bedeniň göçürilmegi barada aýdylanda, donoryň diri bolmagy gaty zerur, ýöne şu ýyl hemme zat üýtgedi. Oktýabr aýynda Awstraliýaly alymlaryň topary kaderlerden ölen ýürekleri janlandyryp, garaşýan hassalara üstünlikli göçürenlerinde taryh ýazdy.

Heartsürek urmagy bes edeninden 20 minut soň, lukmanlar möhüm organy kislorod bilen üpjün edýän “ýüregi guty” diýip atlandyrýan maşynyň içine saldylar. Boxüregi gutudan aýyrandan soň, ony täze saklamak üçin döredilen gorag ergini bilen sanjym edildi. Bu, OCS-HEART atly perfuziýa esasly maşynyň kömegi bilen edildi.

"Şeýlelik bilen, konsol we gorag çözgüdi birkemsiz tupan ýaly birleşip, urmagy bes eden ýüregiň şeýle göçürilmegine ýol açdy" desganyň Wiktor Çang institutynyň ýerine ýetiriji direktory professor Bob Graham gorap saklamak çözgüdiniň arkasynda ABC News habar berdi.

Dünýäde St Winsentiň ilkinji hirurglary urmagy bes eden ýüregi göçürdiler. # 9NewsAt6 pic.twitter.com/sIU1oRUI34

- Mark Burrows (@MarkWBurrows) 2014-nji ýylyň 23-nji oktýabry

Gyzamyk sanjymy düwnük keselini ýokaşdyrýar

2014-nji ýylda rak keselini bejermekde köp täzelikler boldy, ýöne iň täsinlerinden biri maý aýynda gyzamyk sanjymynyň aşa köp dozasy bir aýalyň gany rak keseliniň doly gutulmagyna sebäp boldy. Stasi Erholz gyzamyk sanjymyna hakykatdanam ummasyz sanjym edildi, bu bejergi ganyň düwnük keselini nyşana aldy we öldürdi.

Bu möhüm pursat. Wirusyň içine wirus berip, syçanlarda metastiki rak keselini ýok edip biljekdigimizi köpden bäri bilýäris. Öň muny adamlarda edip biljekdigiňizi hiç kim görkezmedi "-diýip, taslamanyň esasy gözlegçisi doktor Stiwen Russel aýtdy.

Ottawadaky innowasiýa rak keselini öwreniş merkeziniň doktory Jon C. Bell onlaýn neşirine "Gaty kän bir synanyşmazdan, bu gaty möhüm açyş" -diýdi.

Dünýäniň ilkinji kellesini göçürmek üçin hirurglar 3D printeri ulanýarlar

2014-nji ýyl 3D tehnologiýasy üçin ajaýyp ýyl boldy, sebäbi munuň diňe bir durmuşymyzy aňsatlaşdyrman, eýsem has uzynlaşdyrmagyna hem kömek edip biljekdigini öwrendik. Maý aýynda Gollandiýaly hirurglar topary plastmassa tikilen 3D çap edilen eseri ulanyp, dünýäde ilkinji ussatlyk göçürmesini amala aşyrdy.

Çap edilen kelläni alan adam, kelläniň süňk gurluşyny galyňlaşdyrýan ýagdaýdan ejir çekýän 22 ýaşly aýaldy. Bu beýnisine edilýän basyşy ýokarlandyrdy we kadaly işlemek ukybyna çynlakaý täsir etdi.

Utretçdäki uniwersitet lukmançylyk merkeziniň toparynyň ýolbaşçysy doktor Bon Werweij "Biz bir gezek sement ulanyp, operasiýa teatrynda el bilen implant ýasaýardyk, ýöne bu implantlar gaty bir laýyk däldi" -diýdi. beýannama. "Indi bu komponentleriň takyk gabat gelýändigine göz ýetirmek üçin 3D çapdan peýdalanyp bileris. Munuň diňe bir kosmetiki taýdan däl, eýsem hassalaryň köplenç köne usul bilen deňeşdirilende beýniniň has gowy işleýändigi üçinem esasy artykmaçlyklary bar."

Operasiýadan soň näsag ýene gözüniň alnynda bolandygyny we işe gaýdyp bilendigini habar berdi.

Verweij: "Onuň asla operasiýa edilendigi barada yz ýok" -diýdi.

Laboratoriýada ulalan waginalar

Medisina Daily gazetiniň habaryna görä, şu ýyl lukmanlar dünýädäki ilkinji laboratoriýada ulaldylan waginalar bilen enjamlaşdyrylan dört ýetginjek gyzy täzeden gözden geçirdiler we henizem adaty, agyrysyz işleýändiklerini habar berdiler. Sekiz ýyl ozal köpeliş organlarynyň doly emele gelmeginiň öňüni alýan genetiki kesel bilen dünýä inen gyzlara öz myşsalarynyň we öýjükleriniň nusgalaryndan gurlan waginalar dakyldy. Soňra bu nusgalar laboratoriýada giňeldilip, biodegrirlenip bilinýän skafyň kömegi bilen waginanyň görnüşine öwrüldi.

Geçirilen gözleg waginal organlaryň diňe bir laboratoriýada gurulman, eýsem adamlara üstünlikli ýerleşdirilip bilinjekdigini görkezdi, gözlegçi doktor Entoni Atala press-relizde düşündirdi. Waginal rekonstruktiw operasiýalary talap edýän hassalar üçin bu täze bir wariant bolup biler ".

Muskul signallaryny herekete öwürýän protez

2014-nji ýyla çenli iň çylşyrymly protez tehnologiýasynyň gelmegi başlandy. Maý aýynda Azyk we derman serişdeleri müdirligi adamlaryň myşsalaryndan elektrik signallaryny iň takyklyk bilen ýerine ýetirmäge kömek edýän ilkinji protez goluň marketingini tassyklady.

DEKA ýarag ulgamy diýlip atlandyrylýan gol, elektromiýogramma elektroza arkaly hereketi dolandyrýar. Käbir kesilen görnüşleri bolan adamlara täze protez görnüşini almaga mümkinçilik berýär.

"DEKA ýarag ulgamy, käbir adamlara häzirki protezler bilen goluň tebigy hereketine has meňzeş görnüşde has çylşyrymly işleri ýerine ýetirip biler" -diýip, FDA merkeziniň Enjamlara baha bermek bölüminiň müdiri Kristian Foreman düşündirdi. Enjamlar we radiologiki saglyk üçin, habarnamada.

Gol ulanan subýektler konuslary ýygnamak, hereket edýän zatlar, el çarpmak we iň esasysy özlerini iýmitlendirmek ýaly işleri ýerine ýetirip bildiler.

Kanuny taýdan körler Bioniki göz bilen görüp bilýärler

Bioniki göz 2014-nji ýylda düýpgöter gowulaşdy, kanuny taýdan körleriň uzak wagtlap arzuw edişleri ýaly görmäge mümkinçilik berdi. Larri Hester, 2014-nji ýylda, 33 ýyl töweregi kör bolandan soň, bioniki gözüň kömegi bilen dikeldilende durmuşyny düýpgöter üýtgedenleriň biri.

“Argus II Retinal protez ulgamy” diýlip atlandyrylýan bionik göz, FDA tarapyndan 2013-nji ýylda tassyklandy, ýöne bu ýyl inersenerler görüş ulgamyny hasam kämilleşdirdiler. Dünýäniň körlüginiň esasy sebäplerinden biri bolan retinit pigmentozasy bolan adamlary bejermek üçin dünýäde ilkinji oturdylan enjam. Bioniki göz, göze goýlan enjamdan, jübüt äýnekdäki wideo kameradan we hassanyň alyp barýan wideo işleýiş bölüminden ybarat. Häzirlikçe Hester diňe ýagtylygy görüp bilýär, ýöne 66 ýaşly teker satyjysy üçin bu garaşylýandan has köp.

“Lightagtylyk gaty esasy we başga hiç kim üçin ähmiýeti bolmaz. Meöne meniň üçin ýagtylygy görüp biljekdigim. Biz bu ýerden gidip bileris "-diýdi.

Bedeniň daşynda öýkeniň iň uzak wagtlap saklanmagy

Belgiýanyň Leuven uniwersitet hassahanalarynyň transplantasiýa hünärmenleri donor öýkenini adam bedeniniň daşynda 11 sagatlap saklap bildiler, bu lukmançylyk taryhynyň iň uzyn wagtydyr. Bu edermenlik, karantinlenen öýkenleri kislorod bilen yzygiderli üpjün edýän parfýuziýa esasly maşyn OCS LUNG-iň kömegi bilen mümkin boldy.

Operasiýa ýerine ýetirmäge kömek eden doktor Dirk Wan Raemdonck KU LEUVEN-e "Bu enjam, öýkenimizi bedeniň daşynda 11 sagatdan gowrak saklamaga mümkinçilik berdi" -diýdi. ilki bilen dünýä.”

Bu enjam häzirki wagtda Europeewropada we Awstraliýada söwda üçin elýeterli, ABŞ-da kliniki synaglaryň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar.

Mowzuk arkaly meşhur