“Adderall” -yň beýniňize täsiri: Haýsy düşnüksiz peýdalar bar bolsa, munuň ähmiýeti ýok
“Adderall” -yň beýniňize täsiri: Haýsy düşnüksiz peýdalar bar bolsa, munuň ähmiýeti ýok
Anonim

Kollejde okaýan bolsaňyz, göwnüçökgünligi öwrenmek üçin stoluňyzy agdarmaga taýyn bolmagyňyz üçin gowy bir mümkinçilik bar. Finalyň iň ajaýyp wagty, final üçin. Okuw endikleri barada aýdylanda, hakykatdanam özüňiz ýaly bir zat bolsaňyz, gutarnykly synagdan bir gün öň ýa-da köplenç bir gün öň garaşarsyňyz. Näme-de bolsa, ukyny düýbünden ýatdan çykaryp, gaty gowy bahalar bilen bu gaýra goýulmagy başdan geçirdim. Beýlekiler bolsa howsala düşüp başlaýarlar we şol maglumatlary siňdirmegiň iň aňsat usulyna göz aýlaýarlar we höweslendiriji derman Adderall-a gelýär.

“Adderall” metamfetamin we MDMA (ekstaziýa) meňzeş himiki makiýa withly amfetamin. Adatça, giperaktiwligi we impulslary dolandyrýan beýniniň böleklerine degýän giperaktiwlik bozulmasy (ADHD) näsaglary bejermek üçin ulanylýar. Şeýle hem ünsi we ünsi gowulandyrýar. Aslynda, beýnimizi aşa köpeltmek ýagdaýyndan köpümiziň ýaşaýan ýerimizdäki esasy gyjyndyrmalara getirýär.

Otheröne beýleki köp sanly derman serişdeleri ýaly, Adderall-da resept berilmedik adamlaryň eline geçmegiň usuly bar. 2009-njy ýylda geçirilen hökümet gözleginde 18 ýaşdan 22 ýaş aralygyndaky kollejiň doly okuwçylarynyň “Adderall” -dan ýarym gün işleýänlere garanyňda iki esse köpdügini we hiç biriniň lukmançylyk maksatly däldigini mälim etdi. Şeýle hem gözleg, şol okuwçylaryň 6,4 göteriminiň soňky bir ýylda neşe serişdesini ulanandygyny anyklady. Beýleki maglumatlar bolsa bu sanlaryň köpelýändigini görkezýär. ADöne ADHD keselinden tapawutlylykda, derman sagdyn adamyň beýnisini aşa güýçlendirýär.

Adderall beýnine ýetensoň, neýrotransmitter epinefriniň (adrenalin ady bilen has gowy tanalýar), norepinefriniň we dopaminiň hereketlerine meňzeýär, köp mukdarda bolsa-da. Şeýlelik bilen, dopamin gözüň aňyrsyndaky öňdäki bir ýer, ýadro akkumensiýalaryna köp mukdarda sylag we lezzet getirýärkä, epinefrin söweş ýa-da uçuş jogaplarymyz üçin jogapkär simpatiki nerw ulgamyna girýär, hüşgärlige sebäp bolýar, aýdyňlyk we ünsi jemlemek. Şol bir wagtyň özünde, Norepinefrin neýronlaryň arasyndaky aragatnaşygy ýeňilleşdirmek we adatdakysyndan has uzak dowam etmegine kömek etmek arkaly bu işleriň hemmesine gözegçilik etmek üçin işleýär. Şeýlelik bilen, himiki maddalar yzygiderli goýberilýär.

Şol täsirler sebäpli Adderall “neşe serişdelerini öwrenmek” diýilýänleriň arasynda. Okuwçylara edýän işlerine uly üns berýär we anekdot subutnamalara esaslanyp, beýnisine adatdakysyndan has köp maglumat bermäge mümkinçilik berýär. Beýleki gözlegler bu peýdalaryň dogry däldigini görkezdi. Şeýle-de bolsa, “Adderall” we beýleki ADHD dermanlaryny resept bermeýän ulanyjylaryň alkogol we mariuana ulanmagy, synpy ýygy-ýygydan geçirmegi we okamak üçin az wagt sarp etmeginiň mümkindigini anykladylar. Şeýlelik bilen, neşe serişdeleriniň diňe iş ýetmezçiligini deňleşdirýändigi ýa-da işlemeýändigi belli däl.

Adderall neşe serişdelerine garşy göreş gullugynyň maddalaryň sanawynda geroin, kokain we metamfetamin bilen oturýar. Şol sanawda neşe serişdesini hyýanatçylykly ulanmak üçin ýokary potensialy, psihologiki we fiziki garaşlylyga eltmek ukyby bar. Hakykatdanam, täsirleri ýygy-ýygydan ulanmak bilen gowşaýar, adamy şol bir ýokary dereje üçin has ýokary dozalary ulanmaga mejbur edýär. Munuň bilen birlikde, beýleki ýaramaz täsirlere ýürek urmasynyň kadasyzlygy, gan basyşynyň ýokarlanmagy, alada, paranoýa, kelle agyry, psihoz we depressiýa degişlidir. Bedeniň beýnini güýçlendirmek üçin ähli baýlyklaryny ulanýandygy sebäpli, aşak inmek köplenç güýçli açlygy we tükenmegi öz içine alýar.

Resept ulanmazlyk meselesinde iň köp gyzyklanýan zat, 10 adamdan sekizisiniň neşäniň zyýanyna düşünmezligidir. Mekdepdäki görkezijileri gowulaşdyryp biler ýa-da gowulaşdyryp biler, ýöne töwekgelçilikleriň gymmaty ýok.

Mowzuk arkaly meşhur