Gan tabşyrmak, “Az zat has köp” düzgünine esaslanýar, sebäbi gan aýlanyş ulgamyna aşa köp ýük berip biler
Gan tabşyrmak, “Az zat has köp” düzgünine esaslanýar, sebäbi gan aýlanyş ulgamyna aşa köp ýük berip biler
Anonim

Täze gözlegiň netijesinde, hassalaryň gan aýlanyş ulgamlaryna aşa köp gan girizmek, ýokaşma ähtimallygyna sezewar bolmak bilen, hirurglar has az gan ulanmagyň ähmiýetini göz öňünde tutmalydyrlar.

“Az az” düzgüni adatça durmuş we ölüm meselelerine degişli däl, ýöne Rutgers uniwersitetiniň gözlegçileri munuň üçin bir hadysanyň bolup biljekdigini öňe sürýärler. Kiçijik infuziýalar diňe bir keselden we beýleki kesellerden ölüm howpuny azaltmak bilen çäklenmän, uzak wagtyň dowamynda has köp adamy diri saklaýar. Üç ýyl diri galmak derejesi az gan alanlaryň arasynda ep-esli möwç aldy.

Içerki bölümiň baş awtory we başlygy doktor Jeffri Karson: "Meniň pikirimçe, gany az ulanmagyň diňe gysga möhletli nukdaýnazardan däl, eýsem uzak möhletleýin perspektiwada-da dogrydygyna göz ýetirýäris". Rutgersdäki lukmançylyk Robert Wud Jonson lukmançylyk mekdebiniň beýany.

Karson we kärdeşler topary takmynan dört ýyl 50 ýaş we ondan uly 2, 016 hassany yzarlady. Halfarysy beýleki toparyňkydan üç esse az mukdarda has çäklendiriji gan aldy. Allhli aýdylanlar, gözlegçiler hassanyň alýan ganynyň mukdaryna baglylykda ýürek-damar kesellerinden, düwnük keselinden ýa-da ýokaşmakdan ölüm howpunyň arasynda hiç hili tapawut tapmadylar. Iki toparyň arasyndaky ölüm has köp gan üçin 432, az mukdarda 409 boldy.

Tapyndylar, Amerikanyň Gyzyl Haç guramasy ýaly gan banklary üçin ýyl-ýyldan gan ýetmezçiligini başdan geçirýär. Mysal üçin, geçen ýyl bu gurama gan we trombosit peşgeşleri bermek üçin gyssagly haýyş bilen ýüz tutup, O-, B + we A görnüşli gan görnüşli adamlary ädim ätmäge we sadaka bermäge çagyrdy. Bloodurduň gan üpjünçiliginiň 40 göteriminden gowragyny üpjün edýändigi sebäpli, Gyzyl Haç ýurt boýunça takmynan 3 000 000 hassa üçin her gün 17 000 pint gan ýygnamaly.

Şeýle hem Karson tapyndylary ýeňiş hökmünde görýär. Gan tabşyrmak oýlanyşykly çaklama oýny bolup biler, sebäbi hirurglar hassanyň häzirki gan basyşyny we gan ýitirmek derejesini göz öňünde tutup, näçe ganyň zerurdygyny çaklamaly bolýarlar. Has uly pul goýbermek, adamlaryň gan aýlanyş ulgamlaryny agdarmak we katastrofiki kynçylyklara sebäp bolup biljek köp sadaka bermek üçin ýer goýýar.

"Goýmak bilen baglanyşykly belli bir töwekgelçilik bar" -diýdi Karson. “Klassiki görnüşler gepatit we AIW. Theyldyrym çakmak ýaly seýrek, ýöne şeýle-de bolsa, peýdasyna görkezip bilmeýän bolsaňyz, näme üçin has köp gan bermeli?"

Öňki ýyllarda sadaka bermezlik töwekgelçiligi esasan ýürege kislorod ýetmezçiligini girizýärdi. Şol döwürde, gaty az gan ýüregiň täsirli gyzyl gan öýjüklerini ýa-da ýokumly maddalary kabul edip bilmejekdigini aňladýardy - aslynda haýyr-sahawat işiniň maksadyna laýyk gelmeýärdi. Şondan bäri näsaglara aşa köp gan bermek töwekgelçiligini ölçemek üçin teoriýalara üýtgetmeler girizildi.

Muňa garamazdan, Karson iki töwekgelçiligiň hem pesdigini nygtaýar. Çylşyrymly ýagdaýlar agyr, ýöne köplenç hasyl bolmaň. Onuň pikiriçe, täze bir zat giň nagyşlara daýanmak däl-de, her bir hassany her gezek seljermek üçin itergi berýär.

"Medical Daily" habar gullugyna "Bu birneme kyn" -diýdi. "Ahyrynda, hakykatdanam bilemzok, sebäbi dogry bosaganyň nämedigini anyk kesgitleýän uly kliniki synaglar ýok." Köpçülige hakyky peýdasy, uzak möhletleýin esasda gan tabşyrmagyň henizem amatly wariantydygyna we sebäplerinden has köp zyýan ýa-da ölüm getirip bilmejekdigine has uly ynandyryjylykdyr.

Mowzuk arkaly meşhur