Saglygy goraýyş wirus kesellerinden başlap, dogry iýmitlenmäge çenli hemme zat

Kolorektal düwnük has köp ýaş ululary öldürýär
Durmuş

Kolorektal düwnük has köp ýaş ululary öldürýär

Gözlegiň netijesine görä, 55 ýaşa çenli Amerikalylaryň köpüsi kolorektal rak keselinden ölýär

Aýbaşydan soňky aýallarda bu gormon bilen baglanyşykly horlanmak
Üzüm

Aýbaşydan soňky aýallarda bu gormon bilen baglanyşykly horlanmak

Nýu-Yorkorkly bir lukman durmuşda agramyň ýokarlanmagynyň bu gormon bilen baglanyşykly bolup biljekdigini anyklady

Alymlar tolgundyryjy täze usul bilen köne öýjükleri täzeden ýaşlaşdyrdylar
Innowasiýa

Alymlar tolgundyryjy täze usul bilen köne öýjükleri täzeden ýaşlaşdyrdylar

Gözlegçiler täze gözlegde, garrylyk işini çaltlaşdyrýan genetiki keseli bolan çagalaryň öýjüklerinde sagady yzyna öwürmegi başardylar

Çilim çekmek we ýokary BP töwekgelçiligi: Marijuana ýüregiňiziň saglygyna zyýan berip bilermi?
Üzüm

Çilim çekmek we ýokary BP töwekgelçiligi: Marijuana ýüregiňiziň saglygyna zyýan berip bilermi?

Jorjiýa Döwlet Uniwersitetiniň gözlegçileri çilim çekmek bilen ýokary gan basyşynyň arasynda baglanyşyk tapdylar

Amerikalylaryň arakhorlugy jemgyýetçilik saglygy krizisi hasaplandy
Durmuş

Amerikalylaryň arakhorlugy jemgyýetçilik saglygy krizisi hasaplandy

Amerikalylar, esasanam aýallar we uly ýaşlylar, täze hasabata görä, mukdarda içýärler

Iýmitlenmekdäki näsazlyklar bilen aýallarda tapylan jenaýat häsiýetleriniň arasyndaky baglanyşyk
Üzüm

Iýmitlenmekdäki näsazlyklar bilen aýallarda tapylan jenaýat häsiýetleriniň arasyndaky baglanyşyk

Täze gözleg, iýmitlenmekde kynçylyk çekýän aýallaryň jenaýat jogapkärçiligine çekilmeginiň has ähtimaldygyny ýüze çykardy

Exes dost bolup bilermi? Öňki jübütleriň aýrylyşandan soň diri galmagynyň 4 sebäbi
Akyl saglygy

Exes dost bolup bilermi? Öňki jübütleriň aýrylyşandan soň diri galmagynyň 4 sebäbi

Kanzas uniwersitetiniň gözlegçileri käbir adamlaryň öňki adamlary bilen dostlaşmagy saýlamagynyň dört sebäbini açýarlar

Maslahat beriji duýduryşlarda mis küýzelerinden Moskwa gatyrlaryny içmek howply bolup biler
Üzüm

Maslahat beriji duýduryşlarda mis küýzelerinden Moskwa gatyrlaryny içmek howply bolup biler

Täze maslahat, mis küýzelerden içmegiň zäherlenip biljekdigini duýdurýar

6 Saçyň ýitirilmegi baradaky mifler, şlýapalardan mirasa çenli
Üzüm

6 Saçyň ýitirilmegi baradaky mifler, şlýapalardan mirasa çenli

Şlýapanyň kellä gelmegine ýa-da kakaňyzyň saçynyň size täsir etmegine çenli alty sany umumy saç dökülmesi baradaky hakykat

Öýde we işde ýalta bolmagyňy bes etmek üçin 4 maslahat
Durmuş

Öýde we işde ýalta bolmagyňy bes etmek üçin 4 maslahat

Yaltalyk duýýarsyňyzmy? Hünärmenleriň pikiriçe, has öndürijilikli bolmaly

Aýal hapa makiýaup çotgalaryndan ölüme bakterial ýokaşýar
Üzüm

Aýal hapa makiýaup çotgalaryndan ölüme bakterial ýokaşýar

Aýalyň hekaýasy, ýuwulmadyk makiýaup çotgalaryndan ömre howp salýan bakteriýa ýokaşmasyndan soň ýaýrady

Sugarokary şekerli berhiz erkekleriň depressiýa töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler
Akyl saglygy

Sugarokary şekerli berhiz erkekleriň depressiýa töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler

Sugarokary şekerli berhizler erkeklerde akyl saglygyny goldamak üçin ajaýyp saýlaw bolup bilmez

Beýni 2 uky tapgyrynda nädip öwrenýär we ýady ýada salýar
Akyl saglygy

Beýni 2 uky tapgyrynda nädip öwrenýär we ýady ýada salýar

Bu iki uky döwründe uklanyňyzda beýni täze maglumatlary öwrenmäge ukyplydyr

Näme üçin erkeklerde aýallardan has az urgy bolýar?
Durmuş

Näme üçin erkeklerde aýallardan has az urgy bolýar?

Täze gözlegiň netijesine görä, aýallaryň insult derejesi erkekleriňkiden has haýal peselýär

Täze Gonoreýa dermanlary hatda antibiotiklere çydamly ştammlary hem bejerip biler
Üzüm

Täze Gonoreýa dermanlary hatda antibiotiklere çydamly ştammlary hem bejerip biler

Jyns ýollary arkaly geçýän ýokanç keselleri bejermek kynlaşýar, ýöne alymlar antibiotiklere durnukly gonoreýany bejermek üçin täze dermanlaryň üstünde işleýärler

Göwrelilik döwründe ukusyzlyk, wagtyndan öň dogulmak howpuny ýokarlandyryp biler
Durmuş

Göwrelilik döwründe ukusyzlyk, wagtyndan öň dogulmak howpuny ýokarlandyryp biler

Gözlegleriň netijesine görä, ukusynyň bozulmagy bilen kesellän göwreli aýallaryň wagtyndan öň çaga dogurmak howpy has ýokary bolup biler

Tatuirowka etmek, güýçli maşk wagtynda bedeniňiziň derini üýtgedip biler
Üzüm

Tatuirowka etmek, güýçli maşk wagtynda bedeniňiziň derini üýtgedip biler

Tatuirowka etmek, der bezleriňize päsgel berip biler, belki-de ýylylyk keseline sebäp bolup biler

Otizm näsaglarynyň beýnisiniň 4 usuly başgaça bolup biler
Akyl saglygy

Otizm näsaglarynyň beýnisiniň 4 usuly başgaça bolup biler

Täze gözlegler, autizm bilen baglanyşykly genetiki näsazlyklaryň beýnine nähili täsir edýändigini MRI-ler arkaly ýüze çykardy

Suw aerobikasyny maşklaryňyza goşmagyň 5 sebäbi
Üzüm

Suw aerobikasyny maşklaryňyza goşmagyň 5 sebäbi

Suw aerobikasy keýpiňizi ýokarlandyrýar, kaloriýany ýakýar we bogunlarda aňsat

Leeke bolmagyň artykmaçlyklary BMI-ni öz içine alýar
Üzüm

Leeke bolmagyň artykmaçlyklary BMI-ni öz içine alýar

Täze gözleg, esasanam bal aýy döwründe, nikanyň erkekleriň agram salmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezýär

Alkogol we iýmitleniş: Agramy artmazdan piwo içmek üçin 5 maslahat
Durmuş

Alkogol we iýmitleniş: Agramy artmazdan piwo içmek üçin 5 maslahat

Garyn çişmesiz piwo içmekden, haýal we yzygiderli içmekden, belok iýmekden bäş sany sagdyn maslahat

Alsgeýmer bilen syçanlarda ýat ýitgisini indi yzyna öwrüp bileris
Akyl saglygy

Alsgeýmer bilen syçanlarda ýat ýitgisini indi yzyna öwrüp bileris

MIT-iň gözlegçileri Alsgeýmer keseli bilen syçanlarda ýadyň ýitmegini yzyna aldylar we adamlarda-da şeýle etmegi umyt edýärler

Aýdym-saz bejergisi autizmi gowulandyrýarmy?
Durmuş

Aýdym-saz bejergisi autizmi gowulandyrýarmy?

Täze gözlegiň netijesine görä, improwizasiýa saz terapiýasy çagalaryň arasynda autizm alamatlaryny gowulaşdyrmaýar

Näme üçin wideo oýunlary beýniňiziň belli bir bölegine zyýan berip biler
Üzüm

Näme üçin wideo oýunlary beýniňiziň belli bir bölegine zyýan berip biler

Köp gözlegler wideo oýunlarynyň peýdaly bolup biljekdigini görkezdi, ýöne täze gözleg hereketlere gönükdirilen oýunlaryň zyýanly bolup biljekdigini görkezýär

Gan basyşynyň üýtgemegi demansiýa töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler
Durmuş

Gan basyşynyň üýtgemegi demansiýa töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler

Öýde ölçenen sistolik gan basyşynyň üýtgemegi, täze gözleglere görä demansyň has uly howpuny görkezip biler

Sosial medianyň suratlary akyl saglygynyň erbetligini görkezip biler
Durmuş

Sosial medianyň suratlary akyl saglygynyň erbetligini görkezip biler

Gözlegçileriň pikiriçe, Instagram suratlary depressiýany çaklamaga kömek edip biler

DNK-nyň zaýalanmagy bilen deriniň düwnük töwekgelçiligi bilen baglanyşykly içgi endikleri
Üzüm

DNK-nyň zaýalanmagy bilen deriniň düwnük töwekgelçiligi bilen baglanyşykly içgi endikleri

Günde bu alkogoly köp içmek, melanoma däl deri düwnükleriniň döremek töwekgelçiligi bilen baglanyşyklydyr

Ene süýdi bilen iýmitlendirmek baradaky mifler
Durmuş

Ene süýdi bilen iýmitlendirmek baradaky mifler

Ene süýdi bilen iýmitlendirmek boýunça Bütindünýä hepdeliginiň gutarmagy mynasybetli, geliň bu umumy tejribäniň aňyrsynda käbir faktlary we fantastika öwreneliň

Düwnük keselinden halas bolanlar neşekeşlik üçin has uly töwekgelçilikde bolup bilerler
Durmuş

Düwnük keselinden halas bolanlar neşekeşlik üçin has uly töwekgelçilikde bolup bilerler

Täze gözlegler, düwnük keselinden ejir çekýänleriň reseptli agyry dermanlary doldurmagyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini görkezýär

Diş ýaýlaryndan sim, aýalyň içegesi
Üzüm

Diş ýaýlaryndan sim, aýalyň içegesi

Recentaňy-ýakynda geçirilen bir mysalda, aýalyň ortodontiki ýaýly simleriniň tötänleýin ýuwudylandan soň içegelerinde nädip ýerleşdirilendigi düşündirilýär

Has gowy saglygy goramak üçin nirede ýaşamaly
Üzüm

Has gowy saglygy goramak üçin nirede ýaşamaly

Hil, elýeterli, saglygy goraýyş meselesinde döwletiňiz nädip jemlenýär?

Aýallaryň uly düwürtiklere laýyk gelmeginiň 3 saglyk sebäbi has uzak ýaşap biler
Durmuş

Aýallaryň uly düwürtiklere laýyk gelmeginiň 3 saglyk sebäbi has uzak ýaşap biler

Gözlegçiler, armut görnüşli adamlaryň saglyk meseleleriniň arasynda metabolik problemalardan goralmagynyň has ähtimaldygyny anyklaýarlar

Husriniň aýaly hakda bedeni-pozitiw ýazgysy wirusa çykýar
Durmuş

Husriniň aýaly hakda bedeni-pozitiw ýazgysy wirusa çykýar

Husbandriniň aýalynyň “egri” bedenini söýmek baradaky Instagram ýazgysy oňyn we negatiw köp ünsi özüne çekýär

Gut mikroblary dümew möwsüminiň iň erbet täsirleriniň öňüni almaga kömek edip biler
Üzüm

Gut mikroblary dümew möwsüminiň iň erbet täsirleriniň öňüni almaga kömek edip biler

Täze gözleg, flawonoidler bilen jübütlenen içege mikroblarynyň öýkeniň dümewiniň öňüni alyp biljekdigini görkezýär

Meksika gitmezden ozal bozulan alkogol hakda bilmeli zatlaryňyz
Üzüm

Meksika gitmezden ozal bozulan alkogol hakda bilmeli zatlaryňyz

ABŞ-nyň Döwlet Departamenti Meksikada gezelenç edýänlere duýduryş berdi. Inurtda dynç alyşda içmek hakda bilmeli zatlaryňyz

Alymlar düwünçejiklerden ýürek keseliniň mutasiýasyny ýok etdiler
Innowasiýa

Alymlar düwünçejiklerden ýürek keseliniň mutasiýasyny ýok etdiler

Alymlar adam düwünçeginden zyýanly mutasiýa redaktirlemegi başardylar

Şeker kaka bilen tanyşmak, çilim köp nikalaşmak meselesine, az bagtlyga sebäp bolýar
Durmuş

Şeker kaka bilen tanyşmak, çilim köp nikalaşmak meselesine, az bagtlyga sebäp bolýar

Möhüm ýaş tapawudy bolan är-aýalyň, şol bir ýaşdaky jübütlere garanyňda, nika meselesi has köp bolýar

Onelalňyzlygyň hemmämizi öldürmeginiň öňüni almagyň 4 usuly
Akyl saglygy

Onelalňyzlygyň hemmämizi öldürmeginiň öňüni almagyň 4 usuly

Täze gözleg, ýalňyzlygyň saglygymyza nähili zyýanlydygyny ýüze çykardy we jemgyýetlerde ýalňyzlygyň öňüni almagyň dört usulyny görkezdi

A2 süýt moda boldy, ýöne hakykatdanam gowumy?
Üzüm

A2 süýt moda boldy, ýöne hakykatdanam gowumy?

Adamlar A2 süýdüni gyrpyp bilerler, ýöne hakykatdanam saglyga peýdasy barmy?

Witro tohumlandyrma arkaly doglan bäbekler çagalar ýaly has agyr
Üzüm

Witro tohumlandyrma arkaly doglan bäbekler çagalar ýaly has agyr

Täze gözlegler, IVF çaga dogurmak bejergisiniň bäbekleriň saglygyna nähili täsir edýändigine seredýär

Ortaça agyr içgiler käbirlerini Alsgeýmerden gorap biler
Akyl saglygy

Ortaça agyr içgiler käbirlerini Alsgeýmerden gorap biler

Täze gözlegler, käbir adamlar üçin orta we agyr alkogol içgileriniň garrylyk döwründe beýniniň saglygyny gorap biljekdigini görkezýär

AIW-iň öňüni alyş neşe serişdeleri her gün kabul edilmese-de täsirli bolup biler
Üzüm

AIW-iň öňüni alyş neşe serişdeleri her gün kabul edilmese-de täsirli bolup biler

Täze gözleg, häzirki wagtda maslahat berlişi ýaly, gündelik ulanylmasa-da, AIW infeksiýasynyň öňüni almak üçin ulanylýan dermanlaryň täsirli bolup biljekdigini aýdýar

Rejüz öwürmek, romantiki standartlaryňyzy üýtgedýär
Akyl saglygy

Rejüz öwürmek, romantiki standartlaryňyzy üýtgedýär

Täze gözlegler, ähtimal senäniň ret edilmeginiň geljekde sizi has az saýlap biljekdigini görkezýär

Köp adamyň 20 ýaşynda gatnaşykda aldamagynyň 2 sebäbi
Durmuş

Köp adamyň 20 ýaşynda gatnaşykda aldamagynyň 2 sebäbi

Täze gözlegleriň netijesine görä, köp adamlar garaşlylyk we garaşsyzlyk bilen baglanyşykly 20 ýaşynda aldaýarlar

Çagalar ene süýdi bilen iýmitlendirmek barada mekdepde öwrenmelimi?
Durmuş

Çagalar ene süýdi bilen iýmitlendirmek barada mekdepde öwrenmelimi?

Iňlis lukmanlarynyň pikiriçe, ene süýdi bilen iýmitlendirmek mekdep okuwçylarynyň okuw meýilnamasynyň bir bölegi bolmaly

Fetuda seýrek düwünçegiň doganyň göwreli bolmagyna sebäp bolýar
Üzüm

Fetuda seýrek düwünçegiň doganyň göwreli bolmagyna sebäp bolýar

Hindistanda bir ene öz ekiz dogany bilen göwreli bir çaga dogurdy. Ine, munuň sebäbi

Çagalaryň bolmagy üçin 30-a çenli garaşmak aýal-gyzlaryň uzak ýaşamagyna kömek edip biler
Durmuş

Çagalaryň bolmagy üçin 30-a çenli garaşmak aýal-gyzlaryň uzak ýaşamagyna kömek edip biler

Gözlegiň netijesine görä, 30 ýaşyndaka ilkinji çagasy bolan aýallaryň has uzak ýaşamagy ähtimal

Bilelikde ýaşaýan jübütler bu beden böleginde has köp deri bakteriýalaryny paýlaşýarlar
Durmuş

Bilelikde ýaşaýan jübütler bu beden böleginde has köp deri bakteriýalaryny paýlaşýarlar

Bilelikde ýaşaýan jübütler deri bakteriýalaryny çalşyp mikrob profilini üýtgedýärler

“Thinx”, peşew ýetmezçiligi bolan aýallar üçin içki eşikleri çykarýar
Üzüm

“Thinx”, peşew ýetmezçiligi bolan aýallar üçin içki eşikleri çykarýar

Döwre çydamly jalbar öndürijisi indi size pee garşy içki eşik getirýär

Garaşylmadyk ýagdaýlar autizmli adamlara başgaça täsir edýär
Durmuş

Garaşylmadyk ýagdaýlar autizmli adamlara başgaça täsir edýär

Otizm spektriniň bozulmagynyň iň agyr alamatlary bolan ulular, soňky gözlegde garaşylmadyk şekilleri iň az geň galdyrdylar